Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Regeringens satsningar på forskning under pandemin

Publicerad

Covid-19-pandemin är en kris för hela världen och en prövning både för det svenska samhället och för oss som individer. Regeringen har vidtagit åtgärder och fattat beslut för att minska de negativa effekterna för individer och samhälle. Kunskapen om viruset ökar hela tiden och samtliga åtgärder och beslut utvärderas löpande.

Foto: Jonas Lindkvist/TT

Under pandemin har Utbildningsdepartementet samrått med experter, forskningsfinansiärer, ansvariga myndigheter och organisationer för att få kunskap om hur viruset har påverkat befolkningen och samhället i stort samt kartlagt vilka behov som finns. 

Satsningar på forskning om covid-19

Flera nya uppdrag för stärkt forskning inom hälsa och välfärd

Virus, pandemier och brottslighet i fokus bland Vetenskapsrådets nya uppdrag

Vetenskapsrådet får i uppdrag att finansiera forskning om långtidscovid med 50 miljoner kronor

Vetenskapsrådet ges i uppdrag att bedriva kommunikationsinsatser om vaccinationer

Regeringen satsar 100 miljoner till uppföljningsstudier av covid-19-vacciner

Stärkt forskning inom hälsa och välfärd rustar Sverige för framtiden

Medel för klinisk forskning ska komma till användning

Uppdrag om svensk samordning och svenskt deltagande i Europeiska kommissionens covid-19-dataplattform inom ramen för det europeiska öppna forskningsmolnet (EOSC) 

Lärosätena ska analysera virusprovtagning 

Vetenskapsrådet ska underlätta för fler kliniska studier mot coronaviruset

100 miljoner till snabba forskningsinsatser för att möta det nya coronaviruset

Flera nya uppdrag för stärkt forskning inom hälsa och välfärd

I forsknings- och innovationspropositionen presenterade regeringen ett brett spektrum av satsningar inom bland annat hälsa och välfärd som ska bidra till en förbättrad och mer jämlik hälsa i befolkningen. Forte har genom en ändring av deras regleringsbrev för 2021 fått 105 miljoner kronor för satsningar inom bland annat psykisk hälsa, prevention och folkhälsa samt äldreforskning. 

Pressmeddelande: Flera nya uppdrag för stärkt forskning inom hälsa och välfärd 

Virus, pandemier och brottslighet i fokus bland Vetenskapsrådets nya uppdrag

I regeringens forsknings- och innovationspropositionen presenterades satsningar för att bland annat möta våra stora samhällsutmaningar.  Vetenskapsrådet fick då i uppdrag att inrätta nya nationella forskningsprogram om bland annat virus och pandemier, brottslighet och segregation. 

Pressmeddelande: Virus, pandemier och brottslighet i fokus bland Vetenskapsrådets nya uppdrag 

Vetenskapsrådet får i uppdrag att finansiera forskning om långtidscovid med 50 miljoner kronor

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att finansiera forskning om långvariga symtom till följd av genomgången covid-19-sjukdom, så kallad långtidscovid. I en extra ändringsbudget i januari 2021 satsade regeringen 50 miljoner kronor på forskning om långtidscovid. 

Pressmeddelande: Vetenskapsrådet får i uppdrag att finansiera forskning om långtidscovid med 50 miljoner kronor 

Vetenskapsrådet ges i uppdrag att bedriva kommunikationsinsatser om vaccinationer

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att bedriva kommunikationsinsatser om vaccination mot covid-19. Uppdraget ska utföras i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Folkhälsomyndigheten. 

Pressmeddelande: Vetenskapsrådet ges i uppdrag att bedriva kommunikationsinsatser om vaccinationer

Regeringen satsar 100 miljoner kronor på uppföljningsstudier av covid-19-vacciner

Vaccinationerna mot covid-19 pågår runt om i landet. I en extra ändringsbudget i januari föreslog regeringen att 100 miljoner kronor avsätts till forskningsstudier för bred uppföljning av vaccinerna. Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att förbereda finansiering av uppföljningsstudier av covid-19-vacciner. 

Pressmeddelande: Regeringen satsar 100 miljoner till uppföljningsstudier av covid-19-vacciner

Stärkt forskning inom hälsa och välfärd rustar Sverige för framtiden

Covid-19-pandemin har visat vikten av medicinsk forskning och innovation. Tack vare snabba insatser från forskare över hela världen har redan flera vaccin utvecklats. I forsknings- och innovationspropositionen presenterade regeringen i december satsningar inom hälsa, välfärd och life science på cirka en halv miljard kronor om året – satsningar som kommer att bidra till att Sverige står bättre rustat inför eventuella nya pandemier och andra hälsoutmaningar. 

Pressmeddelande: Stärkt forskning inom hälsa och välfärd rustar Sverige för framtiden

Medel för klinisk forskning ska komma till användning

Under pandemin har klinisk forskning inte kunnat genomföras som planerats och betydande forskningsmedel har riskerat att inte nyttjas. Till ALF-avtalet gjordes ett tillägg som möjliggjort att medel till regionerna för klinisk forskning kan användas under 2021. 

Pressmeddelande: Medel för klinisk forskning ska komma till användning 

Uppdrag om svensk samordning och svenskt deltagande i Europeiska kommissionens covid-19-dataplattform inom ramen för det europeiska öppna forskningsmolnet (EOSC)

Regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att samordna det nationella arbetet gentemot Europeiska kommissionens covid-19-dataplattform inom ramen för det europeiska öppna forskningsmolnet (EOSC) och utser Vetenskapsrådet att representera Sverige i EOSC covid-19-plattformen.

Regeringsuppdrag: Uppdrag om svensk samordning och svenskt deltagande i Europeiska kommissionens covid-19-dataplattform inom ramen för det europeiska öppna forskningsmolnet (EOSC)

Lärosätena ska analysera virusprovtagning

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att utöka antalet tester för covid-19. Universitet och högskolor ska bistå Folkhälsomyndigheten, och lärosätena ska vid behov kunna bistå vården med att bland annat analysera provtagning.  

 Pressmeddelande: Lärosätena ska analysera virusprovtagning 

Vetenskapsrådet ska underlätta för fler kliniska studier mot coronaviruset

Att göra kliniska studier är omgärdat av höga juridiska och etiska krav och kan upplevas som krångligt och besvärligt. Genom uppdraget till Vetenskapsrådet ska forskarna få ökat stöd så att fler studier med koppling till covid-19 ska kunna genomföras i svensk hälso- och sjukvård.

Pressmeddelande: Vetenskapsrådet ska underlätta för fler kliniska studier mot coronaviruset

100 miljoner till snabba forskningsinsatser för att möta det nya coronaviruset

Regeringens fokus har hela tiden varit att minska smittspridningen för att begränsa effekterna på människors hälsa och de ekonomiska konsekvenserna. Tidigt under pandemin fanns flera forskargrupper som bedrev forskning av hög kvalitet med koppling till det nya coronaviruset. Regeringen avsatte 100 miljoner kronor till forskningsinsatser kopplat till viruset. Syftet var att tillgängliggöra resurser till forskning som snabbt kunde bidra till att begränsa pandemin. 

Pressmeddelande: 100 miljoner till snabba forskningsinsatser för att möta det nya coronaviruset

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.