Artikel från Socialdepartementet

Frågor och svar om Socialdepartementets arbete med coronapandemin

Publicerad · Uppdaterad

Många undrar om regeringens arbete med coronapandemin. Här hittar du uppdaterade svar på några av de vanligaste frågorna som kommer till Socialdepartementet.

Foto: TT/Jeppe Gustafsson

Frågor och svar

Folkhälsomyndigheten uppdaterar antal smittade, antal rapporterade dödsfall och antal som vårdas inom intensivvården.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Fram till och med vecka 47 2020 hade omkring tre miljoner test för aktiv infektion med covid-19 utförts. Även för 2021 finns medel avsatta för storskalig testning och smittspårning av covid-19. Det är viktiga verktyg för att bekämpa smittspridningen i landet. Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har en överenskommelse om testning och smittspårning av coronaviruset, som innebär att staten tar kostnaderna och bidrar genom Folkhälsomyndighetens nationella testkapacitet.


På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om testningsverksamheten och till exempel statistik över hur många test som genomförs i varje region. För frågor om det är aktuellt för dig att testa dig för covid-19, gå in på 1177 Vårdguiden och välj den region som du bor i.

1177.se

Folkhälsomyndighetens webbplats

Under året har svensk hälso- och sjukvård gjort mycket stora insatser. Regeringen har under 2020 vidtagit flera åtgärder för att stärka sjukvårdens beredskap, bland annat genom att satsa 9,8 miljarder kronor på storskalig testning, ökade medel till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen och 20 miljarder kronor i riktat statsbidrag till regionerna för covid-19-relaterade merkostnader. Under pandemin har Socialstyrelsen på regeringens uppdrag köpt in skyddsutrustning, medicinteknisk utrustning och annat material, i syfte att säkra tillgången i de fall kommuners och regioners egen kapacitet inte räcker till.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen håller myndighetsgemensamma pressträffar varje tisdag och torsdag. Där ges en aktuell bild av smittläge och vårdens kapacitet.

Folkhälsomyndigheten på Youtube

Socialstyrelsen arbetar med analys och lägesbilder av vårdens kapacitet.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.

Den 31 mars 2021 tog socialminister Lena Hallengren emot det andra delbetänkandet från Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap. Delbetänkandet innehåller förslag för att säkerställa hälso- och sjukvårdens försörjning av läkemedel och sjukvårdsmateriel i vardagen, vid allvarliga händelser i fredstid och vid höjd beredskap och krig.

Delbetänkande från Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap överlämnat

Socialstyrelsen stödjer kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänsten, inklusive äldreomsorg, i arbetet mot covid-19 och tillhandahåller utbildningar, informationsmaterial och vägledning. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en särskild vägledning för smittspårning och testning på äldreboenden.

Läs mer om att förebygga smittspridning på Folkhälsomyndighetens webbplats

Utbildning och informationsmaterial på Socialstyrelsens webbplats

Regeringen har beslutat om flera åtgärder i socialförsäkringarna med anledning av covid-19.

Läs frågor och svar på sidan om socialförsäkringar

Försäkringskassan har också samlad aktuell information på sin webbplats.

Försäkringskassans webbplats

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade den 18 mars 2021 ytterligare åtgärder för att bromsa smittspridningen. Den uppmaning som regeringen tidigare riktat till kommuner och regioner förlängs till den 1 april. Verksamhet som inte är nödvändig och som allmänheten har tillträde till, och som inte regleras enligt begränsningsförordningen, bör hållas stängd. Uppmaningen kan komma att förlängas ytterligare. 

Med stöd av pandemilagen har regeringen också beslutat om ändringar i begränsningsförordningen:

  • Dels får kommuner meddela förbud mot att vistas på vissa platser om det finns påtaglig risk för trängsel. Detta kan till exempel handla om parker, badplatser eller kommunala grillplatser.

  • Dels kommer det nu att ställas krav på smittskyddsåtgärder för verksamheter som nöjesparker, djurparker, temaparker, museer och konsthallar.

Förordningsändringarna träder i kraft den 11 mars 2021.

Nya åtgärder för att bromsa smittspridningen

Den 8 januari 2021 beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Samma dag beslutades den så kallade begränsningsförordningen, men nya regler för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari.

Pressmedddelande: Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster

Frågor och svar om den tillfälliga pandemilagen

Den 4 februari 2021 meddelade regeringen att flera restriktioner förlängs för att minska smittspridningen, bland annat gällande alkoholservering och arbete hemifrån.

Nationella restriktioner förlängs

Den 9 februari föreslog regeringen att den som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg, med en linjesträckning som överstiger femton mil, ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning. Antalet passagerare på färdmedel ska inte överstiga hälften av färdmedlets sittplatser.

Restriktioner för långväga kollektivtrafik

Den 17 januari 2021 presenterades nya initiativ med stöd av den tillfälliga pandemilagen för covid-19. Om smittläget kraftigt försämras ser regeringen behov av att möjliggöra nedstängning av olika verksamheter. Regeringen föreslår även vissa nya begränsningar för verksamheter som exempelvis djurparker och museum. 

Nya begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen

Den 24 februari 2021 fattade regeringen beslut om begränsning av öppettider för serveringsställen och skärpta allmänna råd. Beslutet gör det möjligt för Folkhälsomyndigheten att begränsa öppettiderna för samtliga serveringsställen som till exempel restauranger, kaféer och barer. Detta kan påverka alla verksamheter, oavsett om alkohol säljs eller inte. Folkhälsomyndigheten kommer att besluta om ytterligare begränsningar av hur många personer som får vistas i butiker, gallerior och gym. Rådet till idrottsföreningar har sedan tidigare varit att avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med vissa undantag för exempelvis barnidrott och elitidrott.

Begränsade öppettider för serveringsställen och skärpta allmänna råd

Vill du veta hur man arbetar mot trängsel i kollektivtrafiken där du bor, gå in på din regionaltrafiks hemsida. Övergripande nationell information om kollektivtrafik finns på Trafikverkets webbplats.

Trafikverkets webbplats

För samlad information om vad som gäller, besök krisinformation.se

Krisinformation.se

 

Vad som utgör en allmän sammankomst respektive en offentlig tillställning regleras i ordningslagen.

Som allmänna sammankomster räknas bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster som hålls för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter.

Som offentliga tillställningar räknas bland annat idrottsevenemang, danstillställningar, marknader som till exempel julmarknader och mässor.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av den nya begränsningsförordningen som beslutats med stöd av covid-19-lagen och kan besluta om förelägganden och vite om reglerna bryts.

Polismyndigheten prövar ansökningar om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. De kan också ställa in och upplösa sammankomster som bryter mot reglerna.

Polismyndigheten

Vi befinner oss fortfarande i ett allvarligt läge. Regeringen har beslutat att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Deltagarbegränsningen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (max 8 personer), som har gällt sedan den 24 november 2020 gäller tills vidare.  

Den 8 januari beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Samma dag beslutades den så kallade begränsningsförordningen, men nya regler för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari.

Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster

Frågor och svar om den tillfälliga pandemilagen

Den 4 februari meddelade regeringen att flera åtgärder och restriktioner förlängs för att minska smittspridningen, bland annat gällande alkoholservering och arbete hemifrån.

Utöver detta förbereder regeringen fler åtgärder med stöd av pandemilagen. I detta arbete läggs stor vikt vid Folkhälsomyndighetens bedömningar. Förslagen kommer att remitteras under februari.

Nationella restriktioner förlängs

Den 17 januari presenterades nya initiativ med stöd av den tillfälliga pandemilagen för covid-19. Om smittläget kraftigt försämras ser regeringen behov av att möjliggöra nedstängning av olika verksamheter. Regeringen föreslår även vissa nya begränsningar för verksamheter som exempelvis djurparker och museum. 

Nya begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen

Den 24 februari fattade regeringen beslut om begränsning av öppettider för serveringsställen och skärpta allmänna råd. Beslutet gör det möjligt för Folkhälsomyndigheten att begränsa öppettiderna för samtliga serveringsställen som till exempel restauranger, kaféer och barer. Detta kan påverka alla verksamheter, oavsett om alkohol säljs eller inte. Folkhälsomyndigheten kommer att besluta om ytterligare begränsningar av hur många personer som får vistas i butiker, gallerior och gym. Rådet till idrottsföreningar har sedan tidigare varit att avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med vissa undantag för exempelvis barnidrott och elitidrott.

Begränsade öppettider för serveringsställen och skärpta allmänna råd

Regeringen föreslår även i en proposition att lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs till utgången av september 2021. Giltighetstiden föreslås därmed bli densamma som för pandemilagen.

Nya åtgärder för att bromsa smittspridningen

På Polismyndighetens webbplats finns mer information vad som definieras som allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och hur dessa just nu regleras.

Polismyndigheten

Lagen innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19, till exempel förebygga trängsel vid bord och i köer.

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen - Regeringen.se

Försäljningen av alkohol på serveringsställen regleras av en annan lag, alkohollagen och förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol.

SFS2020-956.pdf (svenskforfattningssamling.se)

Den 24 februari 2021 fattade regeringen beslut om begränsning av öppettider för serveringsställen och skärpta allmänna råd. Beslutet gjorde det möjligt för Folkhälsomyndigheten att begränsa öppettiderna för samtliga serveringsställen som till exempel restauranger, kaféer och barer. Detta påverkar alla verksamheter, oavsett om alkohol säljs eller inte. Det innebär en nationell begränsning av öppettiderna till kl. 20.30 för samtliga serveringsställen.

Begränsade öppettider för serveringsställen och skärpta allmänna råd - Regeringen.se

31 mars meddelade regeringen att de restriktioner som tagis fram med stöd av den tillfälliga pandemilagen och den så kallade restauranglagen, som skulle löpt ut den 11 april, förlängs till till 3 maj. 

Förlängda restriktioner för att minska smittspridningen

Den 24 februari fattade regeringen beslut om begränsning av öppettider för serveringsställen och skärpta allmänna råd. Beslutet gjorde det möjligt för Folkhälsomyndigheten att begränsa öppettiderna för samtliga serveringsställen som till exempel restauranger, kaféer och barer. Detta påverkar alla verksamheter, oavsett om alkohol säljs eller inte. Det innebär en nationell begränsning av öppettiderna till kl. 20.30 för samtliga serveringsställen. Ändringarna träder i kraft den 1 mars 2021. Serveringsställen kommer dock att kunna ha öppet för avhämtning eller hemleverans efter kl. 20.30.

Begränsade öppettider för serveringsställen och skärpta allmänna råd

31 mars meddelade regeringen att de restriktioner som tagis fram med stöd av den tillfälliga pandemilagen och den så kallade restauranglagen, som skulle löpt ut den 11 april, förlängs till till 3 maj. 

Förlängda restriktioner för att minska smittspridningen

Förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Förbudet gäller inte på särskilda boenden (till exempel äldreboenden) eller rumsservering på hotell eller minibarer på hotellrum.

Från den 7 januari gäller rekommendation om munskydd under rusningstid i kollektivtrafiken. Detta kommer att gälla våren ut.

Förlängningar av nationella restriktioner

Läs mer om munskydd på Folkhälsomyndighetens webbplats

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsläkarna som utfärdar eventuella rekommendationer om i vilka situationer munskydd kan vara ett lämpligt komplement till övriga smittskyddsåtgärder. Folkhälsomyndigheten följer kontinuerligt kunskapsläget från vetenskapliga studier och bevakar erfarenheter och rekommendationer från olika länder. 

På 1177 kan du läsa mer om vilka rekommendationer som gäller i din region.

1177.se

Ansvaret delas av många olika aktörer. Regeringen skapar förutsättningar genom lagstiftning, uppdrag till myndigheterna, inriktningsbeslut, bemyndiganden och genom ekonomiska medel.

Myndigheterna har expertis och utformar råd och rekommendationer, vissa har också i uppdrag att utöva tillsyn och utfärda föreskrifter.

Regionerna ansvarar för hälso- och sjukvården och kommunerna ansvarar för exempelvis äldreomsorg och hemtjänst. Länsstyrelserna spelar en viktig regional roll, de kan anta föreskrifter, utövar tillsyn och ansvarar för regional samordning.

Varje person har också ett personligt ansvar att följa de nationella rekommendationerna om att hålla avstånd, undvika onödiga sociala kontakter, tvätta händerna och arbeta hemifrån om det är möjligt. Mer information finns på krisinformation.se.

Mer information om hur kommuner och regioner arbetar finns på Sveriges kommuner och regioners (SKR) webbplats.

SKR:s webbplats

Den 8 januari beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen ”lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19”. Lagen är en så kallad ramlag och ger regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter och i vissa fall kommuner bättre möjligheter att anta mer träffsäkra regler, som kan anpassas till hur olika verksamheter ser ut. Lagen ger till exempel regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som tidigare varit möjligt.

Frågor och svar om den tillfälliga pandemilagen

Frågan om ekonomisk ersättning med anledning av förordningar utifrån den tillfälliga covid-19-lagen kommer att hanteras i samband med att sådana förordningar tas fram. Regeringen ska redovisa en bedömning av ekonomiska konsekvenser för företag, löntagare eller andra aktörer som orsakas av förordningar enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Regeringen ska också återkomma till riksdagen med förslag om ersättningar.

Företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya covid-19-lagen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under nedstängningen.

Kraftfullt ekonomiskt stöd till företag som drabbas av nedstängning

Regeringen har hittills beslutat om en rad olika åtgärder mot bakgrund av att många företag och företagare har drabbats ekonomiskt till följd av covid-19. Du kan läsa mer om ersättningar till företag på denna sida.

För företagare med anledning av covid-19

Den 24 januari beslutade regeringar om ytterligare begränsade öppettider för serveringsställen och skärpta allmänna råd. De restriktioner som har beslutats, eller kommer beslutas, drabbar berörda branscher hårt. Regeringen höjer därför takten i stödåtgärderna för att rädda jobb och se till att samhället snabbt kan komma igång när tillräckligt många i befolkningen är vaccinerade, och vi kan återgå till en mer normal vardag 

Begränsade öppettider för serveringsställen och skärpta allmänna råd

Mer information om stöd till kultur- och idrottsaktörer och aktörer inom civila samhället finns på Kulturdepartementets sida.

Kulturdepartementet