Frågor och svar om Socialdepartementets arbete med coronapandemin

Uppdaterad

Många undrar om regeringens arbete med coronapandemin. Här hittar du uppdaterade svar på några av de vanligaste frågorna som kommer till Socialdepartementet.

Foto: TT/Jeppe Gustafsson

Frågor och svar

Folkhälsomyndigheten uppdaterar antal smittade, antal rapporterade dödsfall och antal som vårdas inom intensivvården.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Testning och smittspårning av covid-19 är viktiga verktyg för att bekämpa smittspridningen i landet. Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har en överenskommelse om testning och smittspårning av coronaviruset, som innebär att staten tar kostnaderna och bidrar genom Folkhälsomyndighetens nationella testkapacitet.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om testningsverksamheten och statistik över hur många test som genomförs i varje region.

För frågor om det är aktuellt för dig att testa dig för covid-19, gå in på 1177 Vårdguiden och välj den region som du bor i.

1177.se

Folkhälsomyndighetens webbplats

Svensk hälso- och sjukvård har gjort mycket stora insatser under pandemin. Regeringen har vidtagit många åtgärder för att ytterligare stärka sjukvårdens beredskap, bland annat genom att satsa 9,8 miljarder kronor på storskalig testning, ge ökade medel till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen samt 20 miljarder kronor i riktat statsbidrag till regionerna för covid-19-relaterade merkostnader.

Socialstyrelsen fick också regeringens uppdrag att köpa in skyddsutrustning, medicinteknisk utrustning och annat material, i syfte att säkra tillgången i de fall kommuners och regioners egen kapacitet inte räckte till.

På Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens gemensamma pressträffar ges en aktuell bild av smittläge och vårdens kapacitet.

Folkhälsomyndigheten på Youtube

Socialstyrelsen arbetar med analys och lägesbilder av vårdens kapacitet.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.

Det pågår också en utredning om hälso- och sjukvårdens beredskap. Den 31 mars 2021 tog socialminister Lena Hallengren emot det andra delbetänkandet från utredningen, med förslag för att säkerställa hälso- och sjukvårdens försörjning av läkemedel och sjukvårdsmateriel i vardagen, vid allvarliga händelser i fredstid och vid höjd beredskap och krig. Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 28 februari 2022. 

Delbetänkande från Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap överlämnat

Vidare pågår ett arbete med att ta fram en permanent lagstiftning som kan användas vid andra pandemier. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över smittskyddslagen.  

Utredning ska se över smittskyddslagen inför framtida pandemier - Regeringen.se

Socialstyrelsen stödjer kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänsten, inklusive äldreomsorg, i arbetet mot covid-19 och tillhandahåller utbildningar, informationsmaterial och vägledning. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en särskild vägledning för smittspårning och testning på äldreboenden.

Läs mer om att förebygga smittspridning på Folkhälsomyndighetens webbplats

Utbildning och informationsmaterial på Socialstyrelsens webbplats

Regeringen har beslutat om flera åtgärder i socialförsäkringarna med anledning av covid-19.

Läs frågor och svar på sidan om socialförsäkringar

Försäkringskassan har också samlad aktuell information på sin webbplats.

Försäkringskassans webbplats

Lagen innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19. Den tillfälliga lagen gäller till och med den 31 januari 2022.

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen - Regeringen.se

Folkhälsomyndigheten utfärdar föreskrifter om vilka smittskyddsåtgärder som gäller för serveringsställen.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

I takt med att det epidemiologiska läget blir bättre, vaccinationstäckningen ökar och belastningen i hälso- och sjukvården lättar kan flera restriktioner också avvecklas. Den 27 maj 2021 presenterade regeringen en plan för avveckling av restriktionerna i fem steg, vilka sedan tagits successivt. Den 29 september 2021 tas steg 4.

Restriktioner tas bort men covid-19-lagen och serveringslagen förlängs - Regeringen.se

Folkhälsomyndighetens råd från 29 september

Läs om planen för avveckling av restriktioner här.

En sammanfattning av vilka restriktioner som gäller just nu finns på

Krisinformation.se

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsläkarna som utfärdar eventuella rekommendationer om i vilka situationer munskydd kan vara ett lämpligt komplement till övriga smittskyddsåtgärder. 

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa om vad som gäller för munskydd.

Läs mer om munskydd på Folkhälsomyndighetens webbplats

Ansvaret delas av många olika aktörer. Regeringen skapar förutsättningar genom lagstiftning, uppdrag till myndigheterna, inriktningsbeslut, bemyndiganden och genom ekonomiska medel.

Myndigheterna har expertis och utformar råd och rekommendationer, vissa har också i uppdrag att utöva tillsyn och utfärda föreskrifter.

Regionerna ansvarar för hälso- och sjukvården och kommunerna ansvarar för exempelvis äldreomsorg och hemtjänst. Länsstyrelserna spelar en viktig regional roll, de kan anta föreskrifter, utövar tillsyn och ansvarar för regional samordning.

Varje person har också ett personligt ansvar att följa de nationella rekommendationerna om att hålla avstånd, undvika onödiga sociala kontakter, tvätta händerna och arbeta hemifrån om det är möjligt. Mer information finns på krisinformation.se.

Mer information om hur kommuner och regioner arbetar finns på Sveriges kommuner och regioners (SKR) webbplats.

SKR:s webbplats