Frågor och svar om den tillfälliga pandemilagen

Uppdaterad

Sverige befinner sig fortfarande i ett extraordinärt läge. Coronavirusets påverkan på samhället är stor och regeringen behöver effektiva verktyg för att kunna anpassa restriktioner snabbt och träffsäkert. Om smittläget kraftigt försämras måste regeringen kunna begränsa verksamheter där det finns stor risk för smittspridning. Om smittläget förbättras behövs verktyg som inte begränsar verksamheter som kan bedrivas smittsäkert.

Grafik/Regeringskansliet

Frågor och svar om den tillfälliga pandemilagen

Olika lagar reglerar olika verksamheter, exempelvis genom ordningslagen har regeringen kunnat reglera antal deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att minska smittspridningen. Motsvarande möjligheter att begränsa andra verksamheter, som gym och handelsplatser, har saknats. Regeringen behöver därför fler verktyg för att hantera smittspridningen.

Den 8 januari beslutade riksdagen att anta den tillfälliga lagen ”lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19”. Lagen är en så kallad ramlag och ger regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter och i vissa fall kommuner bättre möjligheter att anta mer träffsäkra regler, som kan anpassas till hur olika verksamheter ser ut. Lagen ger till exempel regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som tidigare varit möjligt. Med stöd av ramlagen kan regeringen besluta om förordningar för att begränsa smittspridning.

31 mars meddelade regeringen att de restriktioner som tagis fram med stöd av den tillfälliga pandemilagen och den så kallade restauranglagen, som skulle löpt ut den 11 april, förlängs till till 3 maj. 

Förlängda restriktioner för att minska smittspridningen

Samma dag som den tillfälliga pandemilagen antogs av riksdagen, 8 januari 2021, beslutade regeringen om en förordning utifrån covid-19-lagen, förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen). I den förordningen ingår begränsningar för:

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
Antalet deltagare begränsas till max 8 personer.

Handelsplatser, gym och sportanläggningar
För handelsplatser och gym och sportanläggningar inomhus innebär de nya reglerna att det nu bli obligatoriskt att beräkna det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. Maxantalet ska dokumenteras, och får inte överskridas och för besökare så ska det skyltas vid alla entréer vilket maxantalet är. Det ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna, eller så ska det finnas handdesinfektion.

Folkhälsomyndigheten har anvisningar för hur trängsel kan undvikas, exempelvis alternativa lösningar till fysiska köer eller att besökare anvisas till en särskilt angiven in- eller utgång.

Begränsade öppettider för serveringsställen och skärpta allmänna råd

Platser för privata sammankomster

Vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut, får deltagarantalet vara max 8 personer.

Långväga kollektivtrafik
Regeringen har också beslutat om restriktioner för långväga kollektivtrafik. Den som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg, med en linjesträckning som överstiger femton mil, ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning. Antalet passagerare på färdmedel ska inte överstiga hälften av färdmedlets sittplatser. Bestämmelserna om kollektivtrafik gäller från 14 februari till 31 maj 2021.

Restriktioner för långväga kollektivtrafik införs

Begränsningsförordningen ersätter den tidigare förordningen som reglerade antalet deltagare på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 

Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade den 4 mars 2021 ytterligare åtgärder för att bromsa smittspridningen. Den uppmaning som regeringen tidigare riktat till kommuner och regioner förlängs. Verksamhet som inte är nödvändig och som allmänheten har tillträde till, och som inte regleras enligt begränsningsförordningen, bör hållas stängd. 

Med stöd av pandemilagen beslutade regeringen också om ändringar i begränsningsförordningen:

  • Dels får kommuner meddela förbud mot att vistas på vissa platser om det finns påtaglig risk för trängsel. Detta kan till exempel handla om parker, badplatser eller kommunala grillplatser.
  • Dels kommer det nu att ställas krav på smittskyddsåtgärder för verksamheter som nöjesparker, djurparker, temaparker, museer och konsthallar. Förordningsändringarna gäller från den 11 mars 2021.

Nya åtgärder för att bromsa smittspridningen


Nedstängning
Inför att den tillfälliga pandemilagens trädde i kraft den 10 januari förberedde också en regeringen förordning som möjliggör en snabb nedstängning av varuhus och gallerior. Den förordningen är remissbehandlad men har hittills inte behövt användas.

Krisinformation.se har samlad info.

Krisinformation.se

Restriktionerna för serveringsställen och alkoholförsäljning regleras med stöd av restauranglagen (lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen) och förordning (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol.

Förslagen har tagits fram för att det ska finnas färdiga handlingsalternativ för att hantera olika nivåer av smittspridning.  Den 17 februari 2021 aviserade regeringen följande nya initiativ med stöd av den tillfälliga pandemilagen för covid-19.

1. Nedstängning. För ett allvarligt smittläge finns en förordning förberedd som möjliggör nedstängning av stora delar av det svenska samhället. Den omfattar bland annat butiker, varuhus, frisörsalonger, gym och restauranger och andra serveringsställen. Nedstängningsförordningen är remissbehandlad och förberedd för att användas om behovet uppstår. Den kan användas så länge pandemilagen gäller.

2. Kommuner ska från och med den 11 mars få möjlighet att förbjuda tillträde till platser där det finns risk för trängsel, till exempel parker eller badplatser. Överträdelser kan leda till böter om 2 000 kr.

3. Museer och konsthallar ska från den 11 mars följa nya smittskyddsregler som liknar de som tidigare gällt för butiker. 

4. Regeringen föreslår nya smittskyddsregler för nöjesparker, djurparker och liknande temaparker. Det här påverkar från den 11 mars framförallt verksamheter som idag är helt oreglerade, till exempel djurparker. Karuseller, konserter och uppträdanden som äger rum på nöjesparker är offentliga tillställningar och kommer däremot fortfarande begränsas till åtta deltagare. Men när smittläget förbättras kan regeringen lyfta på denna deltagarbegränsning. Då kommer alla nöjesparker, djurparker och temaparker följa samma smittskyddsregler.

5. Konserter, teatrar, demonstrationer, sportarrangemang och andra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kommer fortsatt begränsas till 8 deltagare. Men som en förberedelse inför ett förbättrat smittläge har regeringen tagit fram ett förslag med differentierade deltagartak som sätts utifrån risken för smittspridning. Folkhälsomyndigheten kommer också kunna besluta om kompletterande smittskyddsregler. Förslaget innebär att olika deltagartak ska gälla för arrangemang inomhus, arrangemang inomhus med sittande publik samt arrangemang utomhus. Därutöver föreslås ett särskilt deltagartak för antalet idrottsutövare i motionslopp utomhus. Regeringen har bett Folkhälsomyndigheten att i sitt remissvar lämna förslag på lämpliga tak för de nya deltagarbegränsningarna, samt tidpunkt för ikraftträdande för de nya regleringarna utifrån rådande smittläge.

Lagen antogs av riksdagen 8 januari 2021 och trädde i kraft den 10 januari 2021. Lagen gäller till utgången av september 2021. Samma gäller begränsningsförordningen.

Covid-19-lagen är en ramlag, där riksdagen tillfälligt ger regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som hittills varit möjligt. Det handlar om åtgärder som syftar till att hindra spridningen av covid-19, utan att onödiga begränsningar läggs på sådant som kan genomföras smittsäkert. Det kan handla om att begränsa antal besökare, reglering av öppettider eller andra nödvändiga åtgärder för att förhindra att trängsel uppstår.

Tillfällig pandemilag ger fler befogenheter för åtgärder om smittskydd

En tillfällig covid-19-lag Prop. 2020/21:79

Lagen är utformad utifrån och är förenlig med regeringsformens och Europakonventionens bestämmelser om grundläggande fri- och rättigheter. Det vill säga att grundlagen tillåter denna typ av bestämmelser om det är nödvändigt att skydda människors liv och hälsa, men inskränkningarna ska övervägas noga och stå i proportion till ändamålet. I proposition 2020/21:79 En tillfällig covid-19-lag, på sidan 82, finns mer att läsa om den tillfälliga pandemilagens relation till regeringsformen, Europakonventionen och EU-rätten: 

Proposition 2020/21:79 En tillfällig covid-19-lag

Den tillfälliga pandemilagen gäller utöver smittskyddslagen och ordningslagen. Den kompletterar alltså de lagarna.

Begränsningsförordningen, som har beslutats med stöd av den tillfälliga pandemilagen innebär att nya rättsligt bindande regler införts för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser samt platser för privata sammankomster från och med den 10 januari. Begränsningarna för långväga kollektivtrafik trädde i kraft 14 februari och gäller till utgången av 31 maj.

Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster

Från 11 mars får kommuner möjlighet att förbjuda tillträde till platser där det finns risk för trängsel, till exempel parker eller badplatser. Museer och konsthallar ska från den 11 mars följa nya smittskyddsregler som liknar de som tidigare gällt för butiker. Regeringen föreslår även nya smittskyddsregler för nöjesparker, djurparker och liknande temaparker. Konserter, teatrar, demonstrationer, sportarrangemang och andra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kommer fortsatt begränsas till 8 deltagare.

För ett allvarligt smittläge finns en förordning förberedd som möjliggör nedstängning av stora delar av det svenska samhället. Den omfattar bland annat butiker, varuhus, frisörsalonger, gym och restauranger och andra serveringsställen. Nedstängningsförordningen är remissbehandlad och förberedd för att användas om behovet uppstår. Den kan användas så länge pandemilagen gäller.

Regeringen, länsstyrelserna och Folkhälsomyndigheten har möjlighet att meddela ytterligare föreskrifter som reglerar omfattningen av begränsningarna, om det krävs för att förhindra smittspridningen. Kontakta din länsstyrelse för att få mer information om vad som gäller din verksamhet.

Länsstyrelserna

Folkhälsomyndigheten

Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Den tillfälliga pandemilagen innebär att regeringen får möjlighet att införa begränsningar när det gäller upplåtelse och uthyrning av lokaler, områden och utrymmen som hyrs ut för privata tillställningar och sammankomster, exempelvis festlokaler som hyrs ut på kommersiell grund, gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter, föreningslokaler och lokaler som tillhör universitet, högskolor och studentkårer. Enligt begränsningsförordningen finns det en gräns på åtta deltagare när det gäller användning och upplåtelse av lokaler, områden och utrymmen inomhus.

Förordningen omfattar inte privata tillställningar i hemmet, men där gäller allmänna råd och rekommendationer om att begränsa nya nära kontakter, hålla avstånd, hålla god hygien och stanna hemma om du känner dig sjuk. Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Folkhälsomyndigheten - Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

Enligt den föreslagna nedstängningsförordningen kan regeringen besluta om nedstängning av verksamheter om risken för smittspridning är stor. Vilka som omfattas beror på vilken verksamhet det är och vilka risker som finns ur smittspridningssynpunkt, och vilka typer av åtgärder som utifrån riskerna bedöms vara proportionerliga. Det kan variera beroende på situationen.

Verksamheter kan också få stänga om de inte vidtar tillräckliga åtgärder. Länsstyrelserna utövar tillsyn enligt lag och förordning. Om till exempel en butik eller gym efter anmärkning från länsstyrelsen inte vidtar de åtgärder där länsstyrelsen påpekat brister, kan en verksamhet behöva stängas till dess att åtgärderna är vidtagna. Länsstyrelsernas kan också besluta om vite. Liknande regler gäller för restauranger och barer.

Det är först och främst den som driver en verksamhet eller anläggning som ansvarar. Därutöver gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att göra vad vi kan för att minska smittspridningen.

Länsstyrelserna ska se till att det regelverk som beslutas med stöd av lagen följs. Länsstyrelsen i Dalarnas län samordnar länsstyrelsernas tillsynsarbete. Folkhälsomyndigheten ger länsstyrelserna vägledning i detta arbete.

Länsstyrelserna ska kontrollera att reglerna följs. Om bestämmelserna inte följs kan länsstyrelserna besluta om föreläggande och vite. De som inte följer reglerna kan behöva stänga sin verksamhet. Läs mer om vilka verksamheter som omfattas och hur förordningen tillämpas på Länsstyrelsernas webbplats.

Länsstyrelserna

Riksåklagaren har beslutat att brott mot föreskrifter som kan komma att meddelas med anledning av den tillfälliga covid-19-lagen ska innebära 2 000 kronor i böter. Det handlar om förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek och förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser. Hittills har det inte införts några sådana förbud.

Beslut om böter för brott mot pandemilagen

Det pågår ett arbete med att ta fram en permanent lagstiftning som kan användas vid andra pandemier. Regeringen återkommer med mer information om det längre fram.