Gällande stödåtgärder

Publicerad

Med anledning av coronapandemin infördes flera stöd och bidrag till olika branscher. De flesta av dessa har avslutats. På denna sida listas de stödåtgärder som fortfarande gäller.

Arbetsmarknad

Tillfälliga lättnader i arbetsvillkoret och en tillfällig lägsta nivå för grundbeloppet

Enligt ordinarie arbetsvillkor gäller att en person under en period av tolv månader före arbetslöshetens inträde ska ha arbetat minst 80 timmar i månaden under sex månader eller 480 timmar i sex sammanhängande månader och då minst 50 timmar per månad. Villkoret innebär förenklat ungefär halvtidsarbete, under ett halvår.

En tillfällig lättnad i arbetsvillkoret gäller till och med 2022. Det innebär att en sökande behöver ha arbetat 60 timmar i månaden under sex månader, eller 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader. Ändringen gör det möjligt för fler personer som varit timanställda eller arbetat deltid att få ersättning.

Arbetslöshetsersättning kan enligt grundförsäkringen ges till den som uppfyller ett arbetsvillkor. Den som även uppfyller medlemsvillkoret kan få inkomstrelaterad ersättning.

Den som får ersättning från grundförsäkringen fick innan pandemin 365 kronor per dag. Grundbeloppet har tillfälligt höjts till 510 kronor per dag. För den som har arbetat deltid minskas beloppet proportionellt. En lättnad i arbetsvillkoret medför att ersättningen från grundförsäkringen kan bli mycket låg för den som inte har arbetat heltid. Det har därför införts en tillfällig lägsta nivå för grundbeloppet på 255 kronor. Förändringarna gäller 2022 ut.

Tillfälligt höjd inkomstrelaterad ersättning

För att stärka den ekonomiska tryggheten för Sveriges löntagare och företagare beslutade den tidigare regeringen att tillfälligt höja takbeloppet för de första 100 dagarna i arbetslöshetsförsäkringen från 910 till 1 200 kronor per dag.

Från ersättningsdag 101 och framåt har den högsta dagpenningen höjts från 760 kronor till 1 000 kronor per dag. Förändringarna gäller 2022 ut.

Karensvillkoret minskas tillfälligt

Det ordinarie karensvillkoret om sex dagar inom arbetslöshetsförsäkringen medför att enskilda får vänta på sin ersättning. Föranlett av pandemin bedömdes det angeläget att enskilda kunde få ta del av sin ersättning snabbare och riksdagen beslutade därför att karensvillkoret tillfälligt skulle minskas från sex till två dagar. Förändringen gäller under 2022.

Lättare för företagare att få ersättning i samband med vilande företag

En företagare har enligt gällande ordning rätt till arbetslöshetsersättning först när verksamheten definitivt har upphört. Det finns även en möjlighet att lägga företaget vilande. I dessa fall kan en företagare anses vara arbetslös om det inte vidtas några åtgärder i verksamheten, och därför ha rätt till arbetslöshetsersättning.

Om företagaren återupptar verksamheten efter att den varit vilande behöver det enligt ordinarie regler gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras, den s.k. femårsregeln. I annat fall behöver företagaren upphöra med verksamheten definitivt för att kunna få rätt till arbetslöshetsersättning.

Med anledning av utbrottet av det coronaviruset beslutade dåvarande regering om en utökad möjlighet att få arbetslöshetsersättning när ett företag tidigare har varit vilande. Åtgärden har förlängts så att femårsregeln inte heller ska tillämpas för uppehåll i verksamheter under 2022. Detta gäller både vid prövning som görs under innevarande år men även vid eventuella prövningar i framtiden.

Tillåtet med marknadsföringsåtgärder för företagare med a-kassa

En annan åtgärd som den tidigare regeringen beslutat om gäller möjligheten för företagare att med bibehållen arbetslöshetsersättning vidta marknadsföringsåtgärder, om åtgärderna endast syftar till att företagaren senare ska kunna återuppta sin verksamhet. Syftet med förändringen är att företagare ska kunna återuppta verksamheten snabbare efter pandemin. Även denna lättnad gäller under hela 2022.

Ändrat socialfondsprogram för insatser för varslade och permitterade

För att möjliggöra insatser för personer som varslats och korttidspermitterats till följd av pandemin gjordes 2020 en ändring av det nationella programmet inom Europeiska socialfonden. Ändringen innebar att 32 miljoner euro omfördelades inom socialfondsprogrammet. De berörda insatserna kan till exempel handla om kompetensutveckling och vägledning för att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden.

Ändrat socialfondsprogram för minskad arbetslöshet

För att motverka arbetslöshet till följd av pandemin gjordes 2021 och 2022 ändringar av det nationella programmet inom Europeiska socialfonden med anledning av EU:s initiativ React-EU. Totalt har programmet tilldelats 293 miljoner euro från EU för 2021–2023 genom detta initiativ. Medlen inriktas på att komplettera och förstärka den nationella arbetsmarknadspolitiken. Målgruppen är främst de som har blivit arbetslösa under pandemin och som behöver rustande och matchande insatser för att snabbt komma i arbete.

Utbildning

Elever kan höja sina betyg genom att visa sina kunskaper i en så kallad prövning. Som ett extra stöd till de elever som har slutfört sin gymnasieutbildning under åren 2020–2022 har den avgift huvudmannen för utbildningen kan ta ut sänkts, från dagens 500 kronor till 150 kronor per kurs. Förändringen gäller under hela 2022.
Mer information: Skolverket

För att ge skolhuvudmän bättre förutsättningar att kunna erbjuda lovskola har tillfälliga bestämmelser i statsbidragsförordningen för frivillig lovskola införts till och med december 2022. Med de tillfälliga reglerna blir det lättare för huvudmän att ta del av statsbidraget och kraven på vem som kan undervisa i lovskolan har tillfälligt ändrats. Dessutom kan även elever som har avslutat gymnasieskolan utan att få examen gå i lovskolan.
Mer information: Skolverket

Socialförsäkring

Ersättning vid inställd vård eller rehabilitering. Undantag vid prövningen mot normalt förekommande arbete i sjukpenningen vid inställd vård eller rehabilitering gäller till och med den 31 december 2022.
Mer information: Försäkringskassan

Stöd till företag

Med anledning av coronapandemin infördes flera stöd och bidrag till olika branscher. De flesta av dessa har avslutats. Kontakta ansvarig myndighet om du har frågor om ett särskilt stöd. På Skatteverkets webbplats finns exempelvis information om bland annat korttidsarbete, omställningsstöd samt skatteanstånd.
Mer information: Skatteverket