Artikel från Finansdepartementet

Omställningsstöd mars 2020 till september 2021

Publicerad Uppdaterad

Samlad information: Regeringen har infört ett omställningsstöd för företag som fått minskad omsättning till följd av pandemin.

Förlängning av omställningsstödet

Regeringen förbereder en utökning av det ordinarie omställningsstödet för perioder mellan december 2021 och mars 2022. Regeringen har tidigare meddelat att stödet aktiveras för december 2021 och januari 2022. Regeringen meddelar att stöden även kommer att aktiveras för februari månad. Regeringen kommer att följa utvecklingen noga och återkomma med besked i ett senare skede om det blir aktuellt att förlänga stödet även för mars 2022.

Stödet kan användas av fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är registrerade för F-skatt*. Skatteverket är den myndighet som beslutar om omställningsstöd och stödet betalas ut genom en kreditering av skattekontot. Ett företag blir återbetalningsskyldigt om stödet har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp. Skatteverket har fått omfattande möjligheter att utreda och kontrollera företagen som tar del av stödet, till exempel genom kontrollbesök och revision. Dessutom har särskilda straffbestämmelser införts.

Omställningsstödet har förlängts och omfattar olika perioder. Stödet räknas som ett statsstöd enligt EU:s statsstödsregler. Därför har regeringen behövt ansöka om och få stödet godkänt hos EU-kommissionen innan det kan börja betalas ut.

På den här sidan beskrivs vilka krav som ställs för olika perioder och var i processen som stöden befinner sig. Längst ner på sidan finns det också information om det försträkta omställningsstödet för särskilt drabbade företag.

Lag om omställningsstöd

* Kravet på F-skatt gäller inte privatbostadsföretag och sådana stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet.

Perioden mars-april 2020

Stödet kunde ges till företag som har haft minst 30 procent lägre omsättning i mars-april 2020 jämfört med mars-april 2019. Ersättning gavs med maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna. Stödet för mars-april gavs med maximalt 150 miljoner kronor per företag. Ansökan är nu stängd.

Stödet är godkänt av EU-kommissionen enligt bestämmelsen om stöd för exceptionella händelser i EUF-fördraget.

Förordningsmotiv för förordning om omställningsstöd 

Perioden maj 2020

Stödet kan ges till företag som har haft minst 40 procent lägre omsättning i maj 2020 jämfört med maj 2019. Ersättning ges med maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna. Stödet för maj ges med maximalt 75 miljoner kronor per företag. Ansökan var öppen mellan den 19 oktober och 30 november 2020.

Stödet är godkänt av EU-kommissionen enligt bestämmelsen om stöd för exceptionella händelser i EUF-fördraget

Förordning om omställningsstöd för maj–juli 2020

Perioden juni-juli 2020

Stödet för juni-juli kan ges till företag som har haft minst 50 procent lägre omsättning i juni och juli 2020 jämfört med juni och juli 2019. Ersättning ges med maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna. Stödet för juni och juli ges med maximalt 8 miljoner kronor per företag. Ansökan var öppen mellan den 19 oktober och 30 november 2020.

Stödet är godkänt av EU-kommissionen enligt det tillfälliga statsstödsramverket för Corona-relaterade stöd.

Förordning om omställningsstöd för maj–juli 2020

Perioderna augusti-oktober, november-december 2020 och januari-februari 2021

Förlängningen av omställningsstödet för månaderna augusti 2020 till februari 2021 delas upp i tre perioder där augusti, september och oktober utgör en period, november och december en period samt januari och februari en period.

Under perioden augusti-oktober 2020 kommer stöd kunna ges till företag som har haft ett omsättningstapp på mer än 40 procent jämfört med månaderna augusti-oktober 2019. För perioderna november-december 2020 samt januari-februari 2021 ska tappet ha varit mer än 30 procent jämfört med motsvarande månader 2019. Nivåerna på omsättningstappet är lägre jämfört med när regeringen aviserade att förlängningarna skulle införas. Det innebär att fler företag kommer kunna använda stödet.

Stödet beräknas något annorlunda jämfört med tidigare stödperioder. De företag som har rätt till stöd kommer att få ersättning för mellan 70–90 procent av sina så kallade icke-täckta fasta kostnader. Det är företagets fasta kostnader enligt samma definition som tidigare minus det täckningsbidrag företaget fått från sin försäljning under stödperioden. När man fastställer täckningsbidraget får företag räkna med sina lönekostnader i de rörliga kostnader som minskar försäljningsintäkterna. Att beräkningen ändras beror på EU:s regler för den här typen av stöd. Modellen bedöms vara mer förmånlig för de flesta företag jämfört med vad som gällt tidigare.

Omställningsstöd augusti-februari för små företag*

Aug-okt Nov-dec Jan-feb
Minsta omsättningstapp 40 % 30 % 30 %
Subventionsgrad 75 % 90 % 90%

Omställningsstöd augusti-februari för större företag

Aug-okt Nov-dec Jan-feb
Minsta omsättningstapp 40 % 30 % 30 %
Subventionsgrad 70 %  70 % 70 %

*Med små företag avses företag som har färre än 50 anställda och som inte har en balansomslutning eller omsättning som överstiger cirka 100 miljoner kronor per år.

Maxbeloppet för ordinarie omställningsstöd är 97 miljoner kronor per företag, räknat under perioden augusti 2020-september 2021. Krav på revisorsintyg gäller ansökningar på minst 100 000 kronor för en stödperiod. Till skillnad från tidigare kommer det dock inte finnas något krav på revisorsintyg enligt den mer ingående granskningsstandarden (s.k. bestyrkandesintyg).

Den 12 februari 2021 godkändes förlängningen av EU-kommissionen. Den 18 februari beslutade regeringen om en förordning så att de nya reglerna träder i kraft den 25 februari.

Förordning om omställningsstöd för augusti 2020–februari 2021

Perioderna mars och april 2021

Mars och april utgör varsin stödperiod. Stödet kommer kunna ges till företag som haft ett omsättningstapp på minst 30 procent jämfört med motsvarande månad 2019. Den så kallade subventionsgraden är 90 procent för små företag och 70 procent för större företag. Maxbeloppet för ordinarie omställningsstöd är 97 miljoner kronor per företag, räknat under perioden augusti 2020-september 2021.

Stödet är godkänt av EU-kommissionen enligt det tillfälliga statsstödsramverket för Corona-relaterade stöd.

Den 25 mars fattade regeringen beslut om en förordning så att stödet träder i kraft och ansökningarna kan öppna 6 april respektive 3 maj. 

Förordning om ändring i förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–februari 2021

Perioderna maj, juni, juli, augusti och september 2021

Maj, juni, juli, augusti och september 2021 utgör fem olika stödperioder och stödet kan sökas av företag som har förlorat mer än 30 procent av sin omsättning jämfört med motsvarande månad 2019. Precis som tidigare ges stöd för en andel av företagets icke-täckta fasta kostnader. Maxbeloppet för ordinarie omställningsstöd är 97 miljoner kronor per företag, räknat under perioden augusti 2020-september 2021.

Stödet är godkänt av EU-kommissionen enligt det tillfälliga statsstödsramverket för Corona-relaterade stöd.

Den 23 juni fattade regeringen beslut om en förordning så att stödet träder i kraft 2 juli. Ansökningarna för maj och juni öppnar därmed den dagen. För stöd i juli, augusti och september öppnar ansökningarna efter respektive stödmånads utgång.

Från och med maj görs ett antal justeringar i hur vissa kostnadstyper ska beaktas samtidigt som det införs mer generösa regler för företag som ansöker om fler än ett stöd:

  • Löner räknas som en fast kostnad som företag kan få ersättning för.
  • Beräkningen av täckningsbidraget förändras. Bland annat får inte storleken på bidraget minskas med lönekostnaderna. Det beror på att lönekostnaderna finns med som en ersättningsberättigad fast kostnad. Fler avgifter får dock beaktas som rörliga kostnader som minskar täckningsbidraget, till exempel avgifter till bokningsagenter och betalkortsavgifter.
  • För att ta del av omställningsstödet kommer företag inte längre vara tvungna att först uttömma andra stödmöjligheter. Därmed öppnas det en ny möjlighet för företag att välja det mest förmånliga stödet, vilket flera företag i bland annat kultursektorn har efterfrågat. Dock gäller fortfarande att ett företag inte kan få stöd för samma kostnader från två olika statliga stöd. Företaget behöver inte heller ha uttömt möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd eller liknande ersättning.
  • Vinstutdelningsförbudet har förlängts till att gälla till och med december 2021.

Förordning om ändring i förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–april 2021

Omställningsstöd till särskilt drabbade företag

Utöver det ordinarie omställningsstödet har regeringen också infört ett förstärkt omställningsstöd som har ett högre takbelopp. Det riktar sig till företag som har tappat omsättning till följd av vissa utpekade restriktioner, till exempel förbudet mot allmänna sammankomster och inreseförbudet till Sverige.

Utformningen av stödet skiljer sig åt något beroende på vilken stödperiod företaget ansöker om stöd för.

Perioden juni-juli 2020

Juni och juli 2020 utgör en stödperiod med ett tak på 150 miljoner kronor per företag. Stödet ersätter normalt 75 procent av företagets fasta kostnader, men har även en förhöjd nivå på 100 procent för företag som inte har kunnat bedriva sin verksamhet alls på grund av förbudet att samlas fler än 50 personer på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

För att vara berättigad stöd ska företaget ha tappat mer än 50 procent av omsättningen i juni-juli 2020 jämfört med samma period 2019. Dessutom krävs att någon av de utpekade restriktionerna ska ha orsakat ett omsättningstapp på minst 25 procent i förhållande till den totala omsättningen för referensperioden.

Stödet var sökbart från 15 mars 2021 till och med 17 maj 2021.

Perioder mellan augusti 2020-april 2021

Förlängningen av det förstärkta omställningsstödet omfattar fem perioder: augusti–oktober 2020, november och december 2020, januari och februari 2021, mars 2021 respektive april 2021. Dessutom införs en särskild regel för säsongsföretag som istället kan välja att söka stöd för hela niomånadersperioden som en enda stödperiod. Det högsta stödbeloppet som ges är motsvarande 40 miljoner kronor i månaden. 

Precis som tidigare är ett grundläggande villkor för stöd att företaget haft ett visst omsättningstapp jämfört med samma månad eller månader 2019. I likhet med det ordinarie stödet är ett tröskeln för omsättningstapp 40 procent för stödperioden augusti–oktober 2020 och 30 procent för övriga stödperioder. Därutöver krävs att de utpekade restriktionerna orsakat ett omsättningstapp på minst 25 procent i förhållande till den totala omsättningen för referensperioden. Listan med restriktioner som kvalificerar för stöd utökas samtidigt med det tillfälliga serveringsförbud av alkohol som gällde till och med den 11 april 2021 och den begränsning av serveringsställens öppettider som gällde till och med den 30 juni 2021.

Stödet är sökbart till och med 30 december 2021.

Förordningsmotiv för förordning om ändring i förordningen (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag

Förordning om ändring i förordningen (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag

Perioder mellan maj-september 2021

EU-kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om att förlänga det försträkta omställningsstödet och den 28 oktober 2021 fattade regeringen beslut om förlängningen.

Villkoren för stödet är i huvudsak desamma som för tidigare perioder. Sammanfattningsvis gäller följande:

  • Företaget ska ha tappat mer än 30 procent av sin omsättning jämfört med motsvarande period 2019.
  • Därutöver ska ett omsättningstapp på minst 25 procent vara en följd av särskilt utpekade restriktioner (förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med visst antal deltagare, det tillfälliga inreseförbudet till Sverige, UD:s reserekommendationer eller begränsningen av serveringsställens öppettider).
  • Varje månad under perioden maj–september 2021 är en individuell stödperiod.
  • Storleken på stödet beräknas som en andel av företagets fasta kostnader. Andelen som ersätts avgörs av hur stort procentuellt omsättningstapp som beror på de utpekade restriktionerna.
  • Ett företag kan få som mest 40 miljoner kronor i stöd per månad.
  • Har företaget fått annat stöd för samma förlorad omsättning eller fasta kostnader, t.ex. det ordinarie omställningsstödet för motsvarande period, ska sådant stöd avräknas.

Stödet är sökbart till och med 30 december 2021.