Arbetskraftsinvandring och kompetensförsörjning

Publicerad

Sverige och svenska arbetsgivare behöver internationell kompetens. Arbetskraftsinvandring från tredjeland är särskilt viktig för att stärka svensk konkurrenskraft inom sektorer där det saknas individer med rätt kvalifikationer på den svenska arbetsmarknaden.

Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att förbättra möjligheterna att hitta rätt kompetens, vare sig denna finns i tredjeland eller i Sverige. Arbetskraftsinvandringen utgör en av många faktorer som bidrar till att stärka svensk kompetensförsörjning.

Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

Tidigare rådande praxis har ibland lett till att arbetskraftsinvandrare tvingats lämna Sverige på grund av mindre avvikelser i villkoren som legat till grund för uppehålls- och arbetstillståndet. I juni 2017 presenterade regeringen ett lagförslag i propositionen Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister (Prop. 2016/17:212). Lagändringen trädde ikraft i december 2017. De nya reglerna möjliggör för Migrationsverket att avstå från att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren, utan att Migrationsverket har vidtagit någon åtgärd, har avhjälpt brister i anställningsvillkoren som annars skulle leda till återkallelse.
Prop. 2016/17:212 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

Utredning om mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd

Regeringen har även under andra halvåret 2017 låtit utreda möjligheten att, under vissa omständigheter, avstå från att återkalla tidsbegränsade uppehållstillstånd för arbete även om Migrationsverket påtalat brister i villkoren.

Mot bakgrund av avgöranden i Migrationsöverdomstolen under 2017 (MIG 2017:24 och MIG 2017:25) av vilka det framgår att det ska göras en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor och därefter rådande praxis, anser regeringen att det finns skäl att avvakta med att lägga fram de förslag till lagändringar som utredaren överlämnade i december 2017 (Ds 2017:64). Regeringen kommer dock att följa utvecklingen noga och vid behov vidta åtgärder.
Pressmeddelande: Möjligheten till rättelse av mindre misstag efter att Migrationsverket påtalat brister i arbetsvillkoren utreds (med utredningsuppdrag i bilaga)
Ds 2017:64 Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd
Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:24 (på Migrationsverkets webbplats)
Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:25 (på Migrationsverkets webbplats)

Ökad information till arbetskraftsinvandrare

Regeringen har även satsat på ökad information till arbetskraftsinvandrare. I oktober 2017 gav regeringen Svenska institutet i uppdrag att samordna åtta myndigheter i syfte att ta fram en portal med webbaserad information som ska rikta sig till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare. På webbportalen www.workinginsweden.se finns sedan 1 augusti 2018 samlad information om den svenska arbetsmarknaden så att den finns i ett överskådligt och lättillgängligt digitalt format för utländska aktörer.
Pressmeddelande: Webbportal om svensk arbetsmarknad riktas till utländska aktörer
Regeringsuppdrag: Uppdrag om digital information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige
Webbplatsen www.workinginsweden.se

Certifieringssystem ger kortare handläggningstid

Migrationsverkets utveckling av certifieringssystemet har under 2018 bidragit till kortare handläggningstider för arbetskraftsinvandrare att erhålla uppehållstillstånd för arbete hos certifierade arbetsgivare. De tre vanligast yrkesgrupperna inom certifieringssystemet är it-arkitekter m.fl., civilingenjörer och ingenjörer samt tekniker.
Om certifiering på Migrationsverkets webbplats

EU-direktiv om arbetskraftsinvandring

Under 2018 har regeringen genomfört två EU-direktiv om arbetskraftsinvandring i svensk rätt.

Den 1 mars 2018 började nya regler om företagsintern förflyttning att gälla, det så kallade ICT-direktivet (Intra-Corporate Transfer). Direktivet gäller för personer från ett land utanför EES och Schweiz och som ska tjänstgöra som chef, specialist eller praktikant hos värdföretaget i Sverige.
Prop. 2017/18:34 Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning – genomförande av ICT-direktivet

Den 1 juni 2018 började nya regler om tillstånd för säsongsarbete att gälla i Sverige, det så kallade säsongsanställningsdirektivet. Direktivet gäller för personer från ett land utanför EU/EES och Schweiz som ska arbeta i Sverige som säsongsarbetare. Säsongsarbete förekommer bland annat inom jordbruk, skogsbruk, hotell- och restaurangverksamhet, turist- och bokningsservice, drift av skidsportanläggningar, drift av golfbanor, och nöjes- och temaparksverksamhet.
Prop. 2017/18:108 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet
Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över de sysselsättningsområden inom vilka det förekommer säsongsarbete (MIGRFS 2018:7) (på Migrationsverkets webbplats)

Krav för arbetstillstånd

För att få arbetstillstånd måste du ha blivit erbjuden ett arbete. Arbetstillståndet ska vara klart när du reser till Sverige. Du kan inte få arbetstillstånd för att komma till Sverige för att söka arbete.

Vilka krav som gäller för arbetstillstånd finns på Migrationsverkets webbplats.