#Metoo

Att förebygga och bekämpa diskriminering och sexuella trakasserier i samhället kräver ett långsiktigt arbete. Berättelserna från metoo, som började höras under hösten 2017, synliggjorde att diskriminering och sexuella trakasserier förekommer i många branscher och i alla delar av samhället. Det visade att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Regeringen fortsätter därför sitt långsiktiga arbete för ett samhälle fritt från sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling. Här samlas en del av de åtgärder regeringen har vidtagit.

Ansvariga statsråd
Eva Nordmark
Ansvariga departement
Arbetsmarknads­departementet

Brett arbete på alla samhällsnivåer krävs

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Att stoppa mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga för regeringen. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen en rad åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Det handlar om permanenta medel och statsbidrag samt en reform för skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn. 2016 beslutade regeringen om en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin omfattar sexuella trakasserier och har ett särskilt fokus på våldsförebyggande insatser och på mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet.

Arbetsgivare ska ha kännedom om arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningen

Under 2019 antog ILO en konvention om våld och trakasserier i arbetslivet. Syftet med konventionen är att motverka våld och trakasserier samt könsrelaterat våld och könsrelaterade trakasserier i arbetslivet. Regeringen gav 2020 en särskild utredare i uppdrag att se över vad som krävs för att Sverige ska kunna ratificera konventionen. Utredningen lämnade sitt betänkande i slutet av oktober 2021. Utredningen bedömer att svensk rätt är förenlig med konventionen. Diskrimineringslagen ställer krav på att arbetsgivare ska arbeta förebyggande mot diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter genom så kallade aktiva åtgärder. Enligt lagen är sexuella trakasserier en form av diskriminering. Sexuella trakasserier kan också vara en form av kränkande särbehandling enligt arbetsmiljölagstiftningen. Regeringen gav 2018 Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket i uppdrag att sprida information om det ansvar som ställs på arbetsgivare med förebyggande arbete. Myndigheterna fick förnyade uppdrag i juli 2019. Regeringen vill också se skarpare sanktioner mot arbetsgivare som inte följer lagstiftningen gällande diskriminering och trakasserier och har därför tillsatt utredningen En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen (dir. 2018:99).

En samtyckeskultur ska etableras

I december 2017 föreslog regeringen en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke. Den nya lagstiftningen antogs av riksdagen och trädde i kraft den 1 juli 2018. Sex ska vara frivilligt. Om det inte är frivilligt är det olagligt. Det krävs alltså inte längre att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat ett offers särskilt utsatta situation, för att kunna dömas för t.ex. våldtäkt. Den nya sexualbrottslagstiftningen innebär också ett särskilt oaktsamhetsansvar för vissa allvarliga sexualbrott. Oaktsamheten tar sikte på omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt. Detta innebär att man kan dömas för övergrepp när man borde insett risken för att någon inte deltar frivilligt men ändå genomför en sexuell handling med den personen. För att det ska ske en verklig förändring måste lagstiftningen få genomslag i hela samhället. En samtyckeskultur ska etableras. För att bidra till det har Brottsoffermyndigheten haft i uppdrag att sprida information om samtyckeslagstiftningen och myndigheten har i september 2021 fått ett förnyat uppdrag att fortsätta det arbetet.

Innehåll om #Metoo

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 104 träffar.