Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

I arbetet för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra ingår insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt prostitution och människohandel. Sedan 2017 finns en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som är styrande för regeringens arbete.

Ansvariga statsråd
Paulina Brandberg
Gunnar Strömmer
Ansvariga departement
Arbetsmarknads­departementet
Justitie­departementet

Aktuellt

 • Nytt åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor ska tas fram

  Regeringen kommer inom kort påbörja arbetet med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för att motverka och bekämpa mäns våld mot kvinnor. En åtgärd på området som regeringen fattade beslut om i går handlar om att oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsoperationer ska kriminaliseras.

  Det presenterade justitie­minister Gunnar Strömmer och jämställdhets- och biträdande arbets­marknads­minister Paulina Brandberg vid en pressträff den 25 november.

 • Regeringen föreslår omfattande integrationssatsningar

  • Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson talar på en pressträff. I bakgrunden syns en svensk flagga och en EU-flagga.

   Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

   Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet

  • Jämställdhetsminister Paulina Brandberg kollar rakt in i kameran med en allvarlig min.

   Jämställdhetsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

   Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet

  I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen omfattande åtgärder för att boende i utsatta områden ska bli en del av samhällsgemenskapen. Det handlar om satsningar inom idrottsrörelsen, det hälsofrämjande och förebyggande arbetet bland barn och unga samt ökade möjligheter för kvinnor och flickor att organisera sig. Regeringen föreslår dessutom en kraftfull permanent satsning för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

 • Åtgärdsprogram 2021-2023

  Arbetet för att bekämpa mäns våld mot kvinnor konkretiseras genom åtgärdsprogram. Det innevarande åtgärdsprogrammet gäller 2021-2023 och innehåller 99 åtgärder som omfattar såväl insatser för att förebygga våldet som att ge stöd och skydd till utsatta. Det innehåller även insatser för att skärpa lagstiftningen.

Fyra politiska målsättningar

Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld

Att förebygga mäns våld mot kvinnor, det vill säga att förhindra att våld över huvud taget uppstår eller upprepas, är den huvudsakliga utgångspunkten för den nationella strategin. Våldsförebyggande arbete av olika slag och med olika inriktning behövs på flera nivåer och arenor i samhället. Sedan 2022 finns ett nationellt våldsförebyggande program.

Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn

Strategins andra målsättning handlar om att förbättra möjligheterna att upptäcka våld och våldsutövare samt att förstärka skyddet och stödet för de kvinnor och barn som har utsatts för våld. Med stöd avses här alla former av stöd, inklusive vård och behandlingsinsatser.

Effektivare brottsbekämpning

Den tredje målsättningen handlar om effektivare bekämpning av brott som rör mäns våld mot kvinnor, dvs. främst förbättringar i rättsväsendets ingripande mot brott. Till viss del kan rättsväsendets arbete underlättas av aktörer utanför rättsväsendet, bl.a. genom brottsofferstöd, hjälp att säkra bevis vid brott samt anmälningar och tips till Polismyndigheten.

Förbättrad kunskap och metodutveckling

Strategins fjärde målsättning handlar om behov av förbättrad kunskap och metodutveckling. Med det avses kunskap om mäns våld mot kvinnor hos allmänheten samt berörda yrkesgrupper och beslutsfattare på alla samhällsnivåer, liksom utveckling av metoder och arbetssätt för att motverka våldet genom forskning, utvärdering och uppföljning.

Innehåll om Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 94 träffar.