Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Att stoppa mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga för regeringen. I det arbetet ingår insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt prostitution och människohandel. Regeringen arbetar utifrån en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Arbetet konkretiseras genom ett åtgärdsprogram med 99 åtgärder som omfattar såväl insatser för att förebygga våldet som att ge stöd och skydd till utsatta. Det innehåller även insatser för att skärpa lagstiftningen.

Aktuellt

  • Pressträff med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och justitie- och inrikesminister Morgan Johansson

    Tisdag den 5 april höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och justitie- och inrikesminister Morgan Johansson en pressträff. Ministrarna presenterade en nyhet kopplat till regeringens arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Fyra politiska målsättningar

Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld

Att förebygga mäns våld mot kvinnor, det vill säga att förhindra att våld över huvud taget uppstår eller upprepas, är den huvudsakliga utgångspunkten för den nationella strategin. Våldsförebyggande arbete av olika slag och med olika inriktning behövs på flera nivåer och arenor i samhället. Regeringen har genomfört flera åtgärder för att förstärka det förebyggande arbetet och bygga upp långsiktigt hållbara strukturer. Detta arbete ska stärkas ytterligare bland annat genom ett nationellt våldsförebyggande program.

Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn

Strategins andra målsättning handlar om att förbättra möjligheterna att upptäcka våld och våldsutövare samt att förstärka skyddet och stödet för de kvinnor och barn som har utsatts för våld. Med stöd avses här alla former av stöd, inklusive vård och behandlingsinsatser.

Effektivare brottsbekämpning

Den tredje målsättningen handlar om effektivare bekämpning av brott som rör mäns våld mot kvinnor, dvs. främst förbättringar i rättsväsendets ingripande mot brott. Till viss del kan rättsväsendets arbete underlättas av aktörer utanför rättsväsendet, bl.a. genom brottsofferstöd, hjälp att säkra bevis vid brott samt anmälningar och tips till Polismyndigheten.

Förbättrad kunskap och metodutveckling

Strategins fjärde målsättning handlar om behov av förbättrad kunskap och metodutveckling. Med det avses kunskap om mäns våld mot kvinnor hos allmänheten samt berörda yrkesgrupper och beslutsfattare på alla samhällsnivåer, liksom utveckling av metoder och arbetssätt för att motverka våldet genom forskning, utvärdering och uppföljning.

Innehåll om Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 193 träffar.