Foto: Folio och Johnér

Kunskapslyft för kompetensförsörjning – ökade möjligheter till utbildning i hela landet

Arbetsmarknaden förändras, Sverige står mitt i en strukturomvandling som innebär att en del arbeten försvinner och andra skapas, och förändringstakten ökar ytterligare till följd av covid-19-pandemin. För att utbilda för framtidens arbetsmarknad initierade regeringen redan 2014 kunskapslyftet, en utbyggnad av permanenta utbildningsplatser, inklusive studiestöd, inom komvux, yrkeshögskolan, folkhögskolan och högskolan.

Ansvariga statsråd
Anna Ekström
Ansvariga departement
Utbildnings­departementet

Hela landet, hela livet

 • Svensk välfärd av hög kvalitet är beroende av välutbildad personal och ett hållbart arbetsliv. Inom både offentlig och privat sektor är tillgången till rätt kompetens en förutsättning för att kunna garantera tillväxt, jobb och välfärd i hela landet.

  Kunskapslyftet ger människor chans att utbilda sig för att kunna få ett jobb, omskola sig till ett nytt yrke, få behörighet till högre utbildning eller vidareutbilda sig för bättre karriärmöjligheter. Oavsett var i landet man bor ska det finnas tillgång till olika typer av utbildning. Med kunskapslyftet ökar också möjligheten för personlig utveckling och fler får kunskaper som gör det möjligt att kunna delta i samhällslivet.

  Inom ramen för kunskapslyftet har regeringen under perioden 2014-2022 tillfört medel som totalt beräknas motsvara över 160 000 utbildningsplatser inom komvux, yrkeshögskolan, folkhögskolan och högskolan.

  Genom denna omfattande investering i utbildning stod det svenska utbildningssystemet väl rustat när intresset för att studera ökade stort i samband med covid-19-pandemin.

 • Regeringens satsningar

  Regeringen har tillfört medel motsvarande så här många nya utbildningsplatser 2016-2022.
  Regeringen har tillfört medel motsvarande så här många nya utbildningsplatser 2016-2022. Beloppen avser beslutade och föreslagna medel till och med budgetpropositionen för 2022 Graf: Regeringskansliet

  Genom kunskapslyftet har regeringen tillfört medel som 2022 beräknas motsvara över 160 000 utbildningsplatser inom komvux, yrkeshögskolan, folkhögskolan och högskolan. Genom satsningarna förstärks möjligheterna till utbildning, bland annat för de personer som har varslats eller på annat sätt har drabbats av den osäkra arbetsmarknaden.

Bild: Johnér

Komvux

På arbetsmarknaden finns en stor efterfrågan på gymnasialt yrkesutbildade och allt fler arbetsgivare kräver en fullständig gymnasieutbildning när de anställer. Utbildning är också viktigt för att kunna komma in på arbetsmarknaden i ett nytt land.

Bild: Folio

Yrkeshögskola

Inom yrkeshögskolan finns kvalificerade yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå. Alla utbildningar utformas i tät samverkan med arbetslivet och nio av tio av de som har studerat på yrkeshögskolan har ett arbete året efter examen.

Bild. Johnér

Folkhögskola

Folkhögskolans pedagogik kan innebära en andra och annan chans för bland annat personer som inte tidigare har fullföljt en utbildning eller som behöver omskola sig genom en yrkesutbildning. Folkhögskolan är också en väg in i det svenska utbildningssystemet för nyanlända och utrikes födda personer och spelar också en viktig roll för personer med funktionsnedsättning.

Bild: Johnér

Högskola

Regeringen investerar i utbildning och jobb i hela landet för ett starkt samhälle och fortsatt stärkt välfärd. Den högre utbildningen ska även ge möjligheter till ett livslångt lärande oavsett var i landet man bor. För regeringen är det viktigt att det finns goda möjligheter att återvända till högskolan eller påbörja en högskoleutbildning senare i livet för att skaffa sig ny kompetens, fördjupa tidigare kunskap eller specialisera sig.

Bild: Johnér Bildbyrå

Studiestöd

Regeringen har genomfört en rad åtgärder inom studiestödsområdet som underlättar omställning och kompetensutveckling under en större del av livet. En förändrad arbetsmarknad gör att fler kommer att behöva utbilda sig genom hela livet. Det krävs också att den som vill eller behöver studera har möjlighet att finansiera studierna.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Validering och andra insatser

För att nyanlända ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden behövs flera insatser. Regeringen har därför satsat på bland annat validering av kompetens och kompletterande utbildningar.