Artikel från Finansdepartementet

Jämställdhetsbudgetering

Publicerad

Sveriges regering är en feministisk regering och arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män är viktigt för regeringen. Regeringens budget ska utformas så att den bidrar till jämställdhet. Regeringskansliet arbetar därför löpande med jämställdhetsbudgetering, som innebär att budgetens effekter på jämställdhet utvärderas.

Sverige präglas fortfarande av stora skillnader i förutsättningar mellan kvinnor och män. Regeringens övergripande jämställdhetspolitiska mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Statens budget är ett viktigt verktyg för regeringens arbete med att förverkliga sin politik.

För en feministisk regering är jämställdhetsbudgetering ett strategiskt redskap för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsbudgetering innebär att budgetpolitikens jämställdhetseffekter utvärderas och att inkomster och utgifter ska omfördelas för att främja jämställdhet. Regeringens ambition är att ett jämställdhetsperspektiv ska inkluderas i alla steg av budgetprocessen. På motsvarande sätt finns också tydliga riktlinjer för jämställdhetsperspektiv i andra centrala arbetsprocesser i Regeringskansliet, exempelvis myndighetsstyrningen.

Regeringens arbete med ett jämställdhetsperspektiv i budgetpolitiken innebär att samhällets resurser ska komma hela befolkningen till del. En feministisk regerings budget ska utgå ifrån jämställdhetsanalyser av förslag och reformer, så att vägval, prioriteringar och resurstilldelning i budgeten så långt som möjligt återspeglar regeringens ambitioner för jämställdhet. Jämställdhet ska beaktas i hela regeringens politik.

Arbetet med att utveckla jämställdhetsbudgeteringen ska ske löpande och systematiskt för att ge förutsättningar för ett tydligare jämställdhetsperspektiv i regeringens politik. Finansdepartements budgetavdelning samarbetar med jämställdhetsenheten på Arbetsmarknadsdepartementet kring jämställdhetsbudgetering.