Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Artikel från Socialdepartementet

Regeringens satsningar på en god och nära vård - en tidslinje

Publicerad

Regeringen vill utveckla en god och nära vård som ska finnas nära medborgarna. Målet är att vården ska vara jämlik och hålla hög kvalitet. Den ska bidra till att förebygga fysisk och psykisk ohälsa. För att uppnå det tar regeringen fram en ny lagstiftning och skjuter till stora resurser.

2017 tillsattes en utredning, Samordnad utveckling för god och nära vård, med uppdrag att bland annat fördjupa analyserna av förslag i betänkandet Effektiv vård, Slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården (SOU 2016:2) som lämnats året innan. Den nya utredningen skulle presentera de redovisade förslagens konsekvenser och utarbeta en nationell plan där primärvården är utgångpunkten för en ökad närhet till patienten.

Kommittédirektiv: Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården

SOU: Effektiv vård - Slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

Under tidens gång har den nu avslutade utredningen fått tre tilläggsdirektiv och utredningen har sammanlagt överlämnat fem betänkanden till regeringen. Utifrån dessa betänkanden har regeringen tagit fram två propositioner, varav en under innevarande mandatperiod:

Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

Proposition: Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti (prop. 2017/18:83)

Proposition med utgångspunkt i utredningens första delbetänkande God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild, SOU 2017:53 som handlar om en förstärkt vårdgaranti i primärvården, en gemensam målbild och färdplan för omstruktureringen, liksom nya styrande principer för vårdens organisering i den nya hälso- och sjukvårdslagen.

God och nära vård - delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård

Inriktning för nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform

Proposition: Inriktning för nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform (prop. 2019/20:164)

Propositionen handlar om att hälso- och sjukvården bör utvecklas så att primärvården är navet i vården och samspelar med annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.

Propositionen baseras på förslag och slutsatser i betänkandet God och nära vård – En primärvårdsreform (SOU 2018:39).

SOU: God och nära vård – En primärvårdsreform (SOU 2018:39)

Pågående arbete

Regeringen bereder för närvarande betänkandena God och nära vård  – En primärvårdsreform (SOU 2018:38) och Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42).

SOU: God och nära vård  – En primärvårdsreform (SOU 2018:38)

SOU: Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet  (SOU 2019:42)

Delbetänkandet God och nära vård – Vård i samverkan (SOU2019:29) överlämnades den 5 juni 2019 och innehåller analyser bland annat inom områden som samverkan, ersättningssystem och förebyggande arbete, med syfte att långsiktigt stärka svensk primärvård och den nära vården.

SOU: God och nära vård - Vård i samverkan (SOU 2019:29)

Regeringen bereder också betänkandet God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19).

SOU: God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

I januari 2021 överlämnades utredningens slutbetänkande som avrapporterar ett tilläggsuppdrag om tidiga insatser vid psykisk ohälsa, God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6). Betänkandet handlar bland annat om att det ska synliggöras att primärvården svarar för hälso- och sjukvård avseende både fysisk och psykisk ohälsa. Regeringen bereder för närvarande utredningens förslag. 

SOU: God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)

I november 2021 beslutade regeringen om en andra lagrådsremiss om primärvården för mandatperioden. I remissen föreslås bland annat att val av vårdgivare inom primärvården ska ske genom listning. Möjligheten att få tillgång till en egen fast läkarkontakt förslås förtydligas.

Lagrådsremiss: Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform

Överenskommelser med SKR

För att få så bra effekt som möjligt på nationell, regional och lokal nivå tecknar regeringen överenskommelser med Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det är ett viktigt verktyg för att omvandla regeringens politik till verklighet i kommuner och regioner.

Regeringen sluter årligen överenskommelser med SKR om den goda och nära vårdens utveckling. I de överenskommelserna definieras omställningsarbetet och de medel som regeringen investerar. Överenskommelsen för 2021 omfattar totalt 6 778 miljoner kronor och finns att läsa här:

Överenskommelse: God och nära vård 2021 - En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav

Det har gjorts flera överenskommelser inom arbetet med god och nära vård, läs mer om dem här:

Överenskommelser inom sjukvård och omsorg

Fler viktiga utredningar och uppdrag

Utvecklingen av den nära vården sker parallellt på flera plan. Ett exempel på en utredning som rör utvecklingen av en god och nära vård är Sammanhållen god och nära vård för barn och unga som 2021 lämnade delbetänkandet Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34).

SOU: Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)

Utöver detta har ett flertal regeringsuppdrag med anknytning till god och nära vård tilldelats olika myndigheter, bland annat för att stärka tillgänglighet och utvecklingen inom primärvården. Ett exempel på det är uppdraget om uppföljning som Socialstyrelsen fick under sommaren 2019 och som består av tre delar:

  • möjligheter för nationell insamling av registeruppgifter från primärvården
  • förutsättningarna för att inhämta resultat för ett antal utvalda indikatorer i syfte att följa omställningen till en mer nära vård
  • följa upp, analysera och rapportera hur omställningsarbetet i landstingen och kommunerna utvecklas

I uppdraget ingår även att följa upp och analysera de insatser som landstingen vidtar inom ramen för överenskommelsen God och nära vård – En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården. Den 16 april 2020 kompletterades regeringsuppdraget med uppdraget att följa regionernas arbete med fast läkarkontakt och föreslå hur utvecklingen av fast läkarkontakt till fler patienter kan följas upp på nationell nivå.

Pressmeddelande: Stärkt uppföljning av primärvården

Det pågår också en utredning om samsjuklighet, Samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd, som ska belysa förutsättningar för att personer med samsjuklighet erbjuds en samordnad, behovsanpassad och patientcentrerad vård och omsorg.

Kommittédirektiv: Samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd

Tilläggsdirektiv till samsjuklighetsutredningen