Civilt försvar

Civilt försvar och arbetet med detta, tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

Ansvariga för civilt försvar

Ansvarigt statsråd

Porträtt av Mikael Damberg
Mikael Damberg Inrikes­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om civilt försvar

  • Utredning om civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap

    Regeringen har i dag beslutat kommittédirektiv rörande civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap. Britt Bohlin har utsetts till särskild utredare. Hon får i uppdrag att utreda hur det framtida fysiska skyddet av civilbefolkningen mot direkta konsekvenser av krigshandlingar på svenskt territorium bör vara utformat. Uppdraget ska redovisas senast den 7 november 2022.

  • Mikael Damberg tog emot utredning om det civila försvaret

    I dag, måndag den 1 mars, tog inrikesminister Mikael Damberg emot en utredning om ansvar, ledning och samordning inom det civila försvaret. I samband med detta hölls en digital pressträff där utredningens förslag på struktur presenterades.

  • Ett starkare civilt försvar – för ett säkrare och tryggare Sverige

    I budgetpropositionen för 2021 föreslog regeringen att civilt försvar tillförs 1 miljard kronor redan 2021. Tillsammans med de medel som tillfördes 2018 innebär regeringens förslag att civilt försvar sammanlagt förstärks med 4,2 miljarder kronor 2025. Inrikesminister Mikael Damberg och finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund presenterade den närmare inriktningen på hur Sveriges civila försvar ska återuppbyggas.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

För en mer robust livs­­medels­­för­­sörj­­ning under kris och krig

Som ett led i arbetet med att stärka bered­skapen inför kriser och ytterst krig gav regeringen i september förra året i uppdrag åt Livs­medels­verket och Jord­bruks­verket att redo­göra för de lär­domar som pande­min gett vad gäller livs­medels­försörj­ningen. Rege­ringen har nu tagit emot myndig­heternas rapport, inklu­sive förslag till åtgärder och arbets­former som kan stärka förut­sätt­ningarna för en robust livs­medels­försörj­ning i händelse av kris och ytterst krig.

Foto: Linn Nilsson/Regeringskansliet

Sverige och Finland stärker krisberedskap, civilt försvar och räddningstjänst genom fördjupat samarbete

Den 10 februari undertecknade inrikesministrarna Maria Ohisalo och Mikael Damberg en avsiktsförklaring mellan Finland och Sverige om fördjupat samarbete.

Foto: MSB

Översyn av systemet för att varna allmänheten i fred och krig

– Att säkerställa ett robust VMA-system är en viktig del i svensk krisberedskap. Utredningen som nu tillsätts ska föreslå en mer sammanhållen och överskådlig reglering av hela VMA-systemet i Sverige, och bland annat tydliggöra ansvarsfördelningen mellan systemets aktörer, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

Totalförsvaret 2021–2025

Propositionen innehåller förslag om ett övergripande mål för totalförsvaret, nya mål för det militära respektive civila försvaret, inriktningen för Försvarsmaktens krigsorganisation, förändringar i Försvarsmaktens grundorganisation samt lagändringar med anledning av namnbyte på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Innehåll om civilt försvar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 233 träffar.