Folkhälsa och sjukvård

Sjukvård handlar om de insatser som görs för att vårda dem som är sjuka och att utveckla vården. Vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig och erbjudas utifrån behov på lika villkor. Folkhälsa handlar om de insatser som görs för att förebygga ohälsa och omfattar allt från breda insatser för att främja folkhälsan till specifika frågor som alkohol, tobak, spelberoende och skydd mot smittsamma sjukdomar.

Aktuellt om folkhälsa och sjukvård

  • Satsningar på välfärden i pandemins nya fas

    Coronapandemin har gått in i en ny fas tack vare den omfattade vaccineringen i Sverige och lägre smittspridning. Samtidigt behöver Sverige vara rustat för att hantera utvecklingen framöver. I vårändringsbudgeten för 2022 tillförs därför 1,2 miljarder kronor för att vid behov kunna ge en fjärde dos till ytterligare fler grupper. Vidare tillförs medel bland annat för att säkra möjligheten att skriva högskoleprov i vår och för att hantera höga sjuklönekostnader och högre kostnader för tillfällig föräldrapenning till följd av omikronvågen. Totalt omfattar tillskotten över 8 miljarder kronor.

  • Förslag om hårdare regler för nya nikotinprodukter lämnas till riksdagen

    Regeringen har beslutat om propositionen Hårdare regler för nya nikotinprodukter (prop. 2021/22:200) som innehåller förslag till reglering av tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Regeringen föreslår även ett smakförbud för e-vätskor. Syftet är bland annat att säkerställa ett högt skydd för barn och unga.

Foto: TT

Tillfälliga smittskyddslagar slutar gälla den 31 mars

Den 24 mars utfärdade regeringen de förordningsändringar som kopplar till riksdagens beslut att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att gälla efter torsdag den 31 mars 2022. Samtidigt verkställdes ändringar i smittskyddslagen som innebär att covid-19 inte ska klassificeras som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom efter samma datum. Regeringen har i stället beslutat att covid-19 fortsatt ska vara anmälningspliktig.

Fotografi på ungdomar som sitter på en trappa och står vid en cykel på ett torg.
I regeringens förnyade ANDTS-strategi för 2021–2025 är utgångspunkterna att barn ska skyddas från missbruksproblem, att ingen ska dö på grund av läkemedels- eller narkotikaförgiftning och att Sverige ska bli bättre på att förebygga ohälsa orsakad av alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar. Foto: TT nyhetsbyrå

Ny ANDTS-strategi beslutad av regeringen

Regeringen har i dag fattat beslut om en ny strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar för perioden 2022–2025, en så kallad ANDTS-strategi. Nu överlämnas skrivelsen till riksdagen.

Foto: TT

Proposition om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Regeringen har beslutat propositionen Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation där man föreslår en ny lag som ska göra det lättare för vårdgivare och omsorgsgivare att dela personuppgifter med varandra.

Foto: TT

Om hälsovård, sjukvård och äldrevård med anledning av covid-19

Coronapandemin har haft stor påverkan på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Här hittar du regeringens beslut och åtgärder med anledning av coronapandemin. Använd filtret längre ned på sidan för att hitta regeringsbeslut, aktuell lagstiftning eller information om en viss åtgärd.

Innehåll om folkhälsa och sjukvård

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 3639 träffar.