Regeringens insatser mot kriminalitet och för ökad trygghet

Uppdaterad

Sedan oktober 2014 har regeringen tagit initiativ till ett stort antal åtgärder mot kriminalitet och för ökad trygghet. I förteck­ningen nedan presen­teras ett urval med drygt 200 av Justitie­departe­mentets regerings­uppdrag, propositioner, kommitté­direktiv och promemorior. Även riktade budget­sats­ningar för ökad trygghet från Justitiede­partementet redovisas.

Tabell med belopp från regeringens budgetpropositioner för åren 2014–2022, i tusental kronor.
Belopp från regeringens budgetpropositioner för åren 2014–2022, i tusental kronor. Grafik: Regeringskansliet

Ladda ner tabellen som pdf

Här kan du snabbsöka på år i listan nedan:
2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 

Åtgärder som ofta uppmärksammas har markerats med fetstil i listan.

2021

Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet, Dir. 2021:102
En särskild utredare ges i uppdrag att över­väga flera frågor kopplade till möjlig­heterna att använda hem­liga tvångs­medel i preventivt syfte utanför en förunder­sökning.

2 november 2021

Vägar till ett tryggare samhälle, SOU 2021:85
Delbetänkande av Trygghetsberedningen. Kommittén ska lämna årliga delredovisningar under 2021–2023. Ett slutbetänkande ska lämnas i oktober 2024.
27 oktober 2021

Tillägg till uppdrag om fortsatt och utbyggd försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål
Regeringen beslutar om tillägg till tidigare beslutat uppdrag till Polis­myndig­heten, Åklagar­myndig­heten, Rätts­medicinal­verket, Kriminal­vården och Domstols­verket om fortsatt och utbyggd försöks­verksam­het med ett snabb­förfarande i brottmål (Ju2020/01053).
20 oktober

Uppdrag att sprida strategin bakom Sluta skjut till fler orter i Sverige
Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå), Polismyndigheten och Kriminalvården i uppdrag att i samverkan med ett antal frivilliga kommuner sprida strategin bakom Sluta skjut, Group Violence Intervention (GVI), till fler orter i Sverige.
30 september

Uppdrag att förstärka och utveckla arbetet med stöd till avhoppare i landet
Regeringen ger Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen i uppdrag att förstärka och utveckla arbetet med stöd till avhoppare från kriminella, våldsbejakande extremistiska och hedersrelaterade miljöer i hela landet.
30 september

Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet, Prop. 2021/22:17
Den nuvarande ordningen för straff­rättslig sär­behand­ling av lag­över­trädare i ålders­gruppen 18–20 år innebär att det vid påföljds­bestäm­ningen i vissa fall tas alltför stor hänsyn till den till­talades ålder på bekostnad av att utgångs­punkten ska vara hur svårt brottet är. Det medför att utdömda straff inte tillräckligt åter­speglar brotts­lig­hetens allvar. Det finns därför ett behov av föränd­ringar av regel­verket.
24 september 2021

Nya regler om husrannsakan för att söka eftervapen och andra farliga föremål, Prop. 2020/21:216
Våldet från krimi­nella har för­änd­rats på ett oro­väckande sätt de senaste åren. En del i utveck­lingen är att anta­let skjut­ningar och spräng­ningar har ökat, fram­för allt som en följd av kon­flikter mellan olika grup­peringar.
7 september 2021

Skärpta straff för brott i kriminella nätverk, SOU 2021:68
Betänkande av Gängbrottsutredningen. I betänkandet före­slås skärpta straff och flera andra straff­rättsliga åtgärder som syftar till att mot­verka brott i krimi­nella nätverk.
30 augusti 2021

Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer, Prop. 2020/21:217
För att återspegla brotts­lig­hetens allvar föreslår regeringen bland annat att minimi­straffet för grov frids­kränkning och grov kvinno­frids­kränk­ning höjs från fängelse i nio månader till fängelse i ett år. Straffet för över­trädelse av kontakt­förbud skärps så att böter tas bort från straff­skalan.
27 juli 2021

Utökade möjligheter att använda tidiga förhör, Prop. 2020/21:209
Regeringen föreslår lag­­änd­ringar som syftar till att göra handläggningen av framför allt stora brott­mål mer modern, flexibel och effektiv.
22 juni 2021 

Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål, SOU 2021:46
En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott. Den försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål som pågår sedan januari 2018 har visat positiva resultat.
17 juni 2021

Kommuner mot brott, SOU 2021:49
En utredning har haft i uppdrag att bland annat föreslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas. I betänkandet föreslås bland annat att kommunerna ska kartlägga brottsligheten i sina områden och ta ansvar för samordningen av det brottsförebyggande arbetet. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
16 juni 2021

Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer, Lagrådsremiss
Våld och andra kränkningar i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. För att bättre återspegla brottslighetens allvar föreslår regeringen straffskärpningar för grov kvinnofridskränkning och överträdelse av kontaktförbud.
10 juni 2021

Tilläggsdirektiv till Utredningen om barn som misstänks för brott (Ju 2019:15), Dir. 2021:41
Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget.
10 juni 2021 

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utvärdera satsningen på 10 000 fler polisanställda
Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att följa upp resursanvändningen inom Polismyndigheten och analysera resultatet av anslagshöjningarna till myndigheten som syftar till att utöka antalet anställda med 10 000 under perioden 2016–2024.
3 juni 2021

Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt, Prop. 2020/21:204
Att stärka den inter­natio­nella straff­rätten genom att bekämpa straffrihet och verka för lag­föring av personer som begår allvarliga brott mot folk­rätten är ett viktigt medel för att upp­rätt­hålla fred och säkerhet.
28 maj 2021 

Stärkt vittnesskydd, kronvittnessystem och skärpta straff för att hota vittnen (En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring, SOU 2021:35)
Utredningens uppdrag har bland annat varit att överväga ändringar av straffbestämmelserna för mened, övergrepp i rättssak och skyddande av brottsling och lämna förslag som sammantaget innebär en höjd straffnivå för brotten samt överväga behovet av ändringar när det gäller vittnesuppgifter som lämnas under förundersökningen. Samt analysera behovet av kronvittnen och anonyma vittnen
25 maj 2021

Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet, Prop. 2020/21:194
För att stärka skyddet för Sveriges säkerhet föreslår regeringen ändringar i säkerhetsskyddslagen.
25 maj 2021 

En ny lag om ordningsvakter m.m, SOU 2021:38
Ett modernare och effektivare regelverk för ordningsvakter har utretts. I betänkandet föreslås en ny lag och förordning. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en mer flexibel och ökad användning av ordningsvakter och tillgodose samhällets behov av trygghet och ordning på allmän plats. 
21 maj 2021

Skärpta straff för knivbrott
Promemorian inne­håller förslag som innebär en skärpt syn på allvar­ligare brott mot lagen om förbud beträf­fande knivar och andra farliga föremål.
17 maj 2021 

Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket, Prop. 2020/21:197
Avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket började tillämpas provisoriskt den 1 januari 2021 och trädde i kraft den 1 maj 2021. Avtalet reglerar vad som ska gälla mellan parterna i en mängd olika frågor. För det straffrättsliga samarbetet finns bland annat bestämmelser om överlämnande av misstänkta eller dömda personer, ömsesidig rättslig hjälp samt frysning och förverkande av egendom. Kompletterande bestämmelser införs i en ny lag för att samarbetet om överlämnande av misstänkta eller dömda personer samt förverkande av egendom ska kunna fungera effektivt i Sverige. Lagen innehåller bestämmelser när Sverige begär bistånd eller lämnar bistånd till Förenade kungariket. Även en ny förordning och vissa följdändringar i befintliga lagar och en förordning införs.
17 maj 2021

Barn som bevittnar brott, Prop. 2020/21:170
Mer än 200 000 barn lever i hem där det förekommer olika former av våld. Att utsättas för att bevittna brott inom familjen kan vara förödande för ett barn. Forskningen visar att ett barn som bevittnar brott löper ökad risk för att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa på både kort och lång sikt.
6 april 2021 

Skärpt kontroll över explosiva varor, Prop. 2020/21:158
Antalet spräng­ningar i Sverige de senaste åren saknar mot­stycke i modern tid. I syfte att öka kontrollen över de som befattar sig med explosiva varor och bidra till att bryta denna utveckling föreslår regeringen ändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Den nuvarande tillståndsprövningen föreslås bli mer omfattande. Samtidigt förtydligas och utökas regleringen kring bland annat möjligheten att återkalla tillstånd.
30 mars 2021 

Regler om internationellt samarbete anpassas till nya regler om skyddstillsyn och tillträdesförbud till butik, Prop. 2020/21:142

I propositionen föreslås följd­ändringar i fyra lagar om inter­natio­nellt sam­arbete.
23 mars 2021 

Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten, Prop. 2020/21:159
Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som innebär utökade befogenheter för polisen vid inre utlänningskontroller. Det lämnas också förslag som syftar till att motverka missbruk av resedokument och främlingspass som utfärdas av Migrationsverket.
23 mars 2021 

Uppdrag till Försvars­makten och Säkerhets­polisen att vidta åtgärder inför etable­ringen av ett nytt till­syns­system inom säker­hets­skydds­området
Regeringen ger Försvars­makten och Säkerhets­polisen i upp­drag att vidta de för­bere­dande åtgär­der som krävs inför etable­ringen av ett nytt till­syns­system inom säkerhets­skydds­området.
18 mars 2021 

Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda, Prop. 2020/21:85
Regeringen föreslår utökade möjligheter att vidta kontroll- och stödåtgärder avseende dem som har dömts till skyddstillsyn.
26 januari 2021 

2020

En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg, Prop. 2020/21:73
För att upprätthålla förtroendet för moderna betalningslösningar är det viktigt med ett starkt straffrättsligt skydd mot gärningar med anknytning till bedrägerier och förfalskningar. Regeringen föreslår därför att det ska införas ett nytt brott i 9 kap. brottsbalken som ska ge betalningsverktyg ett starkare skydd mot sådana gärningar.
22 december 2020 

Sveriges tillträde till Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet, Prop. 2020/21:72
Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet och dess tilläggsprotokoll. Konventionens huvudsakliga syfte är att harmonisera konventionsstaternas nationella lagstiftningar som rör it-relaterad brottslighet och att förenkla det internationella samarbetet kring dessa frågor.
18 december 2020 

Regler om internationellt samarbete anpassas till nya regler om skyddstillsyn och tillträdesförbud
I promemorian föreslås följdändringar i fyra lagar om internationellt samarbete.
17 december 2020 

Uppdrag till Migrationsverket och Polismyndigheten att analysera och föreslå åtgärder för att effektivisera informationsöverförandet
Regeringen gav Migrations­verket och Polis­myndig­heten i uppdrag att gemen­samt analy­sera vilka upp­gifter som behöver kunna överföras mellan myndig­heterna för att för­bättra förut­sätt­ningarna för att verk­ställa avlägsnande­beslut.
3 december 2020 

Ökad ordning och säkerhet i frivården, Prop. 2020/21:54
Vid frivårdskontoren bedrivs kriminalvård ute i samhället. En hög nivå av ordning och säkerhet på frivårdskontor är viktig för att besökare ska vara säkra och trygga och för att säkerställa en bra arbetsmiljö för dem som arbetar där.
1 december 2020 

Tillträdesförbud till butik och förstärkt straff­rättsligt skydd mot tillgrepps­brottslighet, Prop. 2020/21:52
Stölder och andra brott som begås i butiker kan få stora kon­sekvenser för den som drabbas. Regeringen anser därför att det finns ett behov av att för­stärka skyddet mot brott men även allvarliga trakas­serier som äger rum där. Vidare bör den kränk­ning som det innebär att bli bestulen i sin bostad eller ett annat liknande boende beaktas i större utsträck­ning än i dag. Även stölder och hälerier som begås syste­matiskt utgör ett stort problem och det finns därför anled­ning att ytter­ligare markera allvaret i sådana gärningar.
24 november 2020 

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv, Prop. 2020/21:42
Regeringen föreslår de lag­ändringar som krävs för att genom­föra 2017 års ändrings­direktiv till EU:s vapen­direktiv.
27 oktober 2020 

Utökade möjlig­heter att använda hemliga tvångs­medel, Dir. 2020:104
En särskild utredare ska se över delar av regleringen om hemliga tvångsmedel. Syftet är att ta ställning till hur hemliga tvångsmedel ska kunna användas i en större utsträckning för att bekämpa allvarlig brottslighet.
14 oktober 2020 

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att följa upp tillämpningen av sexköpsbrott
Brottsförebyggande rådet (Brå) ges i uppdrag att följa upp och analysera tillämpningen av förbudet mot köp av sexuella tjänster (BrB 6 kap. 11 §) och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling (BrB 6 kap. 9 §). Brå ska inom ramen för uppdraget belysa rättsväsendets hantering av dessa brott från anmälan till dom.
1 oktober 2020

En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfalls­före­byggande åtgärder, Prop. 2020/21:18
Det är viktigt att den som avtjänar ett fängelse­straff ges ett starkt incita­ment att delta i sådana återfalls­före­byggande åtgärder som Kriminal­vården kan erbjuda inom ramen för verk­ställig­heten av ett fängelse­straff i kriminal­vårds­anstalt.
29 september 2020 

Säkerhetsprövning av domare och några andra frågor som rör Domarnämnden, Prop. 2020/21:11
För att skapa en ändamålsenlig ordning för säkerhetsprövning som bidrar till att värna domstolarnas och domarnas oberoende ställning föreslår regeringen att Domarnämnden ska ansvara för säkerhetsprövningen av cheferna för de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, Arbetsdomstolen och hyres- och arrendenämnderna i Stockholm, Göteborg och Malmö.
22 september 2020 

Utvidgade möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse, Prop. 2020/21:8
För att bötesstraffet ska vara en trovärdig påföljd är det viktigt att personer som har ekonomiska möjligheter att betala sina böter också gör det. Möjligheten att förvandla böter till fängelse i de fall en person av ”uppenbar tredska” inte betalar sina böter har kommit att användas ytterst sällan.
15 september 2020 

Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket, Prop. 2020/21:6
Regeringen föreslår ändringar i lagen om Schengens informationssystem och utlänningslagen om bl.a. innebär att en utlänning vid en in- eller utresekontroll eller en inre utlänningskontroll ska vara skyldig att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck för att genom en sökning i Schengens informationssystem kunna identifieras om identiteten inte kan fastställas på annat sätt.
15 september 2020 

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande, Prop. 2019/20:198
Ett effektivt sätt att bekämpa grov brottslighet är att förverka vinster av brott. Eftersom brottsligheten många gånger är gränsöverskridande är ett välfungerande samarbete inom EU av stor vikt. Regeringen föreslår att det införs en ny lag med kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1805 av den 14 november 2018 om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande. EU-förordningen innehåller regler om att beslut om frysning och beslut om förverkande som har utfärdats i en medlemsstat ska erkännas och verkställas i en annan medlemsstat.
1 september 2020 

En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor, Prop. 2019/20:200
Förekomsten och användningen av illegala vapen och explosiva varor är ett allvarligt samhällsproblem. Enligt regeringen finns det skäl att se strängare på de allvarligare formerna av vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, liksom på smuggling av vapen och explosiva varor. Regeringen föreslår därför ändringar som innebär en skärpt straffrättslig reaktion mot sådana brott.
1 september 2020 

Uppdrag att studera åtgärder mot våld i nära relationer bland unga
Brottsförebyggande rådet (Brå) ges i uppdrag att studera vilka åtgärder som kan vidtas i samhället för att motverka våld i nära relationer bland unga och att övergripande sammanställa vad forskningen säger om orsaksmekanismerna bakom sådant våld.
27 augusti 2020

Slopad straff­rabatt för unga myndiga vid allvarlig brotts­lighet (utkast till lagråds­remiss)
Den nuvarande ordningen för straff­rättslig sär­behandling av lag­över­trädare i ålders­gruppen 18–20 år inne­bär att det vid påföljds­bestäm­ningen i vissa fall tas en alltför stor hän­syn till den till­talades ålder på bekost­nad av att utgångs­punkten ska vara hur svårt brottet är. Det medför att utdömda straff inte till­räckligt åter­speglar brotts­lig­hetens allvar. Det finns därför ett behov av föränd­ringar av regel­verket.
10 juli 2020

Tilläggsdirektiv till 2020 års sexual­brotts­utredning (Ju 2020:02), Dir. 2020:75
Regeringen beslutade den 30 januari 2020 kommitté­direktiv om ett ytter­ligare förstärkt straff­rätts­ligt skydd mot sexu­ella kränk­ningar (dir. 2020:5). Enligt utred­ningens direk­tiv skulle upp­draget redo­visas senast den 31 mars 2021.
9 juli 2020

Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda, Prop. 2019/20:186
En högt prioriterad fråga för regeringen är att stärka och utveckla svensk polis. Regeringen har satt upp ett mål om att Polismyndigheten ska växa med 10 000 fler anställda från och med 2016 till och med 2024. För att nå detta mål är det av stor betydelse att åtgärder vidtas för att förbättra arbetsmiljön och medarbetarskyddet för polisanställda.
30 juni 2020 

Uppdrag om fortsatt försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år
Regeringen ger Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Domstolsverket i uppdrag att fortsätta försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år efter den 31 december 2020. Den fortsatta försöksverksamheten ska pågå till och med den 31 december 2022.
25 juni 2020 

Uppdrag att inrätta pilotprojekt som riktar sig mot näringsverksamhet kopplad till organiserad brottslighet
Regeringen ger i uppdrag åt de tolv myndigheter som ingår i samverkan mot grov och organiserad brottslighet (Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten) att, inom ramen för samverkan, inrätta ett pilotprojekt som riktar sig mot näringsverksamhet med koppling till organiserad brottslighet. Pilotprojektet ska bedrivas i eller i anslutning till något eller några av de utsatta områden som Polismyndigheten har pekat ut.
25 juni 2020 

Uppdrag till MSB att analysera och lämna förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan tillgodoses
Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att analysera och lämna förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan tillgodoses. MSB ska i sin analys och bedömning utgå från behoven av robust och effektiv kommunikation hos Rakelsystemets användarorganisationer. Det system som föreslås ska på sikt kunna ersätta det nuvarande Rakelsystemet och ska därför kunna leva upp till de mycket höga krav som ställs på Rakel idag, eller ännu högre krav, i termer av säkerhet, robusthet och tillgänglighet.
25 juni 2020 

Förstärk det myndighetsgemensamma arbetet mot grov och organiserad brottslighet. Pressmeddelande och förordningsändringar
Styrningen av det myndighetsgemensamma arbetet ska vidareutvecklas och tydliggöras genom att uppdrag förs in i berörda myndigheters instruktioner.
25 juni 2020

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att förbereda en informationsinsats mot näthat
Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att förbereda en informationsinsats mot näthat kopplat till demokratiskt deltagande och delaktighet. Insatsens syfte är att förebygga och motverka förekomsten av näthat i det demokratiska samtalet, samt att bidra till att stödja dem som riskerar att drabbas av näthat.
17 juni 2020 

Effektivare möjligheter att ta brottsvinster från kriminella – en översyn av lagstiftningen om förverkande, Dir. 2020:66
En särskild utredare ska genomföra en systematisk översyn av de grundläggande reglerna om förverkande i 36 kap. brottsbalken och i andra författningar där det finns regler om förverkande som kompletterar eller helt eller delvis ersätter brottsbalkens bestämmelser.
17 juni 2020 

Straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk, Dir. 2020:62
Våld i form av skjutningar och sprängningar har ökat i Sverige de senaste åren. Antalet skjutningar med dödlig utgång har också ökat. Denna brottslighet har stark koppling till kriminella nätverk. Det har även brott som exempelvis narkotikabrott, rån och utpressning.
11 juni 2020 

Nya åtgärder mot den illegala användningen av civila sprängmedel
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått i uppdrag att kartlägga, analysera samt föreslå åtgärder för utveckling av kommunernas arbete med tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, göra en översyn av metoder för märkning av sprängmedel för civilt bruk och att inrätta och ansvara för ett nationellt forum för sprängämnessäkerhet.
13 maj 2020

Regeringens åtgärder mot den illegala användningen av civila sprängmedel
Regeringen har gett tre uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avseende åtgärder mot den illegala användningen av civila sprängmedel. Ett uppdrag går ut på att göra en översyn av metoder för märkning av sprängmedel för civilt bruk. De märkningsmetoder som ska ingå i översynen är sådana där märkningen inte går att avlägsna och om möjligt går att spåra efter detonation. Med utgångspunkt i översynen ska MSB lämna förslag på en lämplig metod att införa i Sverige. Regeringen uppdrar vidare MSB att göra en kartläggning och analys av kommunernas arbete med tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. I uppdraget ingår att MSB ska lämna förslag på åtgärder och rekommendationer som kan bidra till att utveckla kommunernas arbete på området. Slutligen uppdras åt MSB att inrätta och därefter ansvara för ett nationellt forum för sprängämnessäkerhet. I forumet ska – utöver MSB – Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Jordbruksverket, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Totalförsvarets forskningsinstitut, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket ingå. Forumet ska verka för att öka sprängämnessäkerheten genom att bidra till och stimulera erfarenhetsåterföring och kunskapsutveckling inom området genom att sprida kunskap och information både till myndigheter och till andra berörda aktörer.
7 maj 2020

Skärpta regler för utvisning på grund av brott, Dir. 2020:44

En särskild utredare ska göra en översyn av regelverket om utvisning på grund av brott och lämna förslag på hur man kan åstadkomma en skärpt reglering som innebär att det finns förutsättningar att i fler fall än i dag utvisa utlänningar som begår brott och effektivisera verkställigheten av sådana utvisningsbeslut.
30 april 2020

Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer, Prop. 2019/20:154 
Regeringen föreslår lagändringar med anledning av en ny EU-förordning om sprängämnesprekursorer, det vill säga kemiska ämnen som kan användas för legitima ändamål men också missbrukas för att tillverka sprängämnen.
21 april 2020

Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång, Prop. 2019/20:149
Det har skett en betydande samhällsutveckling sedan straffskalorna för immaterialrättsintrång fick sin nuvarande utformning. Betydelsen av immateriella rättigheter har ökat väsentligt samtidigt som det har utvecklats en storskalig och industriellt bedriven intrångsverksamhet.
7 april 2020 

Effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden, Dir. 2020:23
En särskild utredare ska ta ställning till om Polismyndigheten har tillgång till tillräckligt effektiva verktyg i gränsnära områden. Syftet är att säkerställa vår förmåga att kontrollera utlänningars vistelserätt och bekämpa brott i sådana områden, något som ytterst kan ha betydelse för det framtida behovet av att ha en tillfälligt återinförd gränskontroll vid de inre gränserna.
26 mars 2020

En parlamentarisk trygghetsberedning, Dir. 2020:32
En parlamentariskt sammansatt kommitté i form av en trygghetsberedning ska, biträdd av sakkunniga och experter, bistå regeringen med underlag till utformningen av en kunskapsbaserad och brett förankrad kriminalpolitik som ska bidra till att uppfylla de kriminalpolitiska målen att minska brottsligheten och öka människors trygghet.
27 mars 2020 

Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning, Prop. 2019/20:145
I kriminella kretsar är det vanligt att anonyma simkort används i mobiltelefoner och att såväl kort som telefoner byts ut i syfte att undvika och försvåra avlyssning. Varje gång ett sådant byte sker måste ett nytt tvångsmedelsbeslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation meddelas och rätten hålla ett sammanträde. Den nuvarande ordningen är resurskrävande. I propositionen föreslås att ett förenklat förfarande ska införas vid vissa sådana beslut. Förslaget innebär att ytterligare tillstånd till hemlig avlyssning ska kunna meddelas utan att rätten måste hålla ett sammanträde i frågan.
31 mars 2020 

Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism, Prop. 2019/20:123
Att bekämpa terrorism är ett ytterst angeläget samhällsintresse. En förutsättning för att arbetet mot terrorism ska bli framgångsrikt är att relevanta myndigheter samverkar och kan utbyta information med varandra.
31 mars 2020 

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet, Prop. 2019/20:131
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som kränker och begränsar främst flickors och unga kvinnors men även unga mäns och unga hbtq-personers grundläggande fri- och rättigheter. Konsekvenserna av hedersrelaterat våld och förtryck är oacceptabla. Den hedersrelaterade brottsligheten ska bekämpas och det måste göras i större utsträckning än vad som sker i dag.
24 mars 2020 

Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering, Prop. 2019/20:129
Regeringen lämnar ett antal förslag som syftar till en effektivare hantering av häktningar. Förslagen bidrar till ökad rättssäkerhet och till att barnrättsperspektivet får större genomslag.
24 mars 2020 

Internationellt samarbete om verkställighet av straff anpassas till nya regler i brottsbalken, Prop. 2019/20:119
Den 1 juli 2020 träder nya regler i kraft som syftar till att stärka Kriminalvårdens möjligheter att vidta kontroll- och stödåtgärder avseende dem som friges villkorligt från ett fängelsestraff (prop. 2018/19:77 Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning). I propositionen föreslås följdändringar med anledning av den kommande lagstiftningen i tre lagar som rör internationellt samarbete om verkställighet av straff.
17 mars 2020 

Ungdomsövervakning, Prop. 2019/20:118
Regeringen föreslår att det införs en ny påföljd för unga lagöverträdare, ungdomsövervakning. Påföljden ska tillämpas i fall där varken ungdomsvård eller ungdomstjänst utgör en tillräckligt ingripande straffrättslig reaktion med hänsyn till brottslighetens straffvärde och art samt den unges tidigare brottslighet. Rätten ska få bestämma tiden för ungdomsövervakning till lägst sex månader och högst ett år.
17 mars 2020

En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet, Prop. 2019/20:89
Dömda personer med en stark anknytning till en annan medlemsstat ska i största möjliga utsträckning verkställa svenska domar på frihetsberövande påföljder i den staten.
17 mars 2020 

Uppdrag till Åklagarmyndigheten att tillsammans med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket årligen redovisa användningen av hemlig dataavläsning
Enligt förordningen (2015:743) med instruktion för Åklagarmyndigheten ska myndigheten senast den 31 maj varje år redovisa uppgifter om tillämpningen av bestämmelserna om vissa hemliga tvångsmedel enligt närmare anvisningar från regeringen. De närmare anvisningarna framgår av regeringens beslut från den 17 december 2015 om uppdrag att redovisa användningen av hemliga tvångsmedel (Ju/2015/04549/Å).
12 mars 2020 

Tillägg till uppdrag om fortsatt och utbyggd försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål
Regeringen beslutar om tillägg till tidigare beslutat uppdrag till Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Domstolsverket om fortsatt och utbyggd försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål (Ju2019/03624).
12 mars 2020 

Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek – ett enklare förfarande, Prop. 2019/20:109
Regeringen föreslår att kamerabevakningslagen (2018:1200) ändras så att kravet på tillstånd till kamerabevakning tas bort för bevakning i färdmedel som används i kollektivtrafik och för stations-, terminal- och hållplatsområden som används för sådan trafik.
10 mars 2020 

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att kartlägga brottslighet och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek
Regeringen gav Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att kartlägga brottslighet och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek.
20 februari 2020

Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning, Prop. 2019/20:87
I propositionen lämnas ett förslag som innebär förbättrade möjligheter för brottsoffer att få ersättning för skada till följd av brott.
25 februari 2020 

Ett ytterligare förstärkt straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar, Dir. 2020:5
Det har i närtid skett omfattande förändringar av sexualbrottslagstiftningen. Arbetet med att skapa ett heltäckande och tydligt straffrättsligt skydd mot alla typer av sexuella kränkningar måste dock fortsätta. Det måste också säkerställas att straffskalorna för denna typ av brottslighet står i samklang med dagens syn på brotten. Det finns därför ett behov av att överväga ytterligare åtgärder i skärpande och förtydligande riktning när det gäller sexuella kränkningar.
30 januari 2020

Uppdrag till Polismyndigheten att vidta åtgärder rörande kompetensförsörjning och kompetensutveckling avseende bekämpning av it-relaterad brottslighet
Regeringen ger Polismyndigheten i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för att säkerställa att rätt kompetens finns att tillgå i verksamheten för att bekämpa it-relaterad brottslighet. Polismyndigheten ska också genomföra kompetensutvecklingsinsatser för att möta det behov av kompetensförsörjning som identifierats.
30 januari 2020 

Ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott, Dir. 2020:6
En särskild utredare ska utreda ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott. Den försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål som pågår sedan januari 2018 har visat positiva resultat.
30 januari 2020 

De brottsbekämpande myndigheternas direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen
I promemorian föreslås att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Tullverket ska få medges tillgång till vissa uppgifter i Skatteverkets beskattningsdatabas genom direktåtkomst.
29 januari 2020

Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn, Prop. 2019/20:69
Regeringen föreslår att det straffrättsliga skyddet för barn stärks.
28 januari 2020 

2019

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott, Dir. 2019:103
En särskild utredare fick i uppdrag att se över regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott. Syftet med översynen är att förbättra regelverket och säkerställa att en hög grad av rättssäkerhet och effektivitet upprätthålls i utredningar där barn är misstänkta för brott.
19 december 2019 

Uppdrag att ta fram ett nationellt avhopparprogram
Kriminalvården, Polismyndigheten, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen har haft i uppdrag att ta fram ett gemensamt nationellt avhopparprogram som ska bidra till att förstärka samhällets stöd till individer som vill lämna kriminella eller våldsbejakande extremistiska miljöer och grupperingar.
19 december 2019

Reglering av vapenmagasin, Prop. 2019/20:58
Vapenlagstiftningen ska bland annat förhindra att människor kommer till skada på grund av missbruk av vapen. Under senare år har skjutvapenvåldet i kriminella miljöer utvecklats på ett oroväckande sätt. Ett verktyg i arbetet med att stoppa den negativa utvecklingen är att begränsa tillgången till vapenmagasin i de sammanhang där illegala vapen hanteras.
18 december 2019 

Hemlig dataavläsning, Prop. 2019/20:64
Kriminella kommunicerar ofta med varandra genom krypterade appar som utomstående inte kan ta del av. De undviker också platser där de vet att de kan bli avlyssnade eller filmade. Detta innebär att viktig information, som kan leda till att allvarliga brott klaras upp, går förlorad för de brottsbe­kämpande myndigheterna eftersom de inte har tillgång till dessa uppgifter. För att komma åt problemet föreslog regeringen i propositionen Hemlig dataavläsning (prop. 2019/20:64) att brottsbekämpande myndigheter ska få möjlighet att använda ett nytt hemligt tvångsmedel vid misstankar om allvarlig brottslighet. Hemlig dataavläsning ger bättre och effektivare möjligheter att ta del av information som tidigare inte varit tillgänglig. Den nya lagen är en viktig del i regeringens arbete för att motverka den grova och organiserade brottsligheten i Sverige. 
16 december 2019 

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att följa upp 2018 års reformering av lagstiftningen om våldtäkt
Regeringen gav Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att följa upp och analysera lagtillämpningen av våldtäktsbrottet efter de lagändringar som infördes den 1 juli 2018.
11 december 2019 

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att studera narkotikamarknader i Sverige
Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att studera narkotikamarknader i Sverige, inbegripet illegal handel med narkotikaklassade läkemedel. Studien ska omfatta den öppna gatuförsäljningen och handeln över internet, och i den mån det är möjligt även belysa andra typer av narkotikamarknader.
5 december 2019 

Uppdrag att kraftsamla för att öka samhällets samlade förmåga att hantera explosiva varor och den illegala användningen av dessa
Regeringen ger Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Tullverket, Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut i uppdrag att gemensamt öka samhällets förmåga att hantera explosiva varor samt förebygga och förhindra den illegala införseln och användningen av dessa.
28 november 2019 

Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer, Prop. 2019/20:38
Regeringen föreslår lagändringar med anledning av ett avtal med Norge om samarbete mellan särskilda insatsgrupper i krissituationer.
12 november 2019 

Uppdrag om fortsatt och utbyggd försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål
Regeringen ger Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Domstolsverket i uppdrag att tillsammans med berörda tingsrätter fortsätta försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål för vuxna efter den 31 december 2019 och bygga ut verksamheten i polisregion Stockholm från januari 2020. Den fortsatta och utbyggda försöksverksamheten ska pågå till och med den 31 december 2022.
7 november 2019 

Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation, Prop. 2019/20:36
Regeringen föreslår ett särskilt straffansvar för den som har vissa former av samröre med en terroristorganisation om gärningen är ägnad att främja, stärka eller understödja terroristorganisationen.
29 oktober 2019 

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet om informationsdelning i arbetet för att förebygga brott
Regeringen gav Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att undersöka förutsättningarna att dela information mellan olika aktörer i arbetet med att förebygga brott och att vid behov lämna förslag till åtgärder.
10 oktober 2019 

Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål, Prop. 2019/20:19
De förvaltningsrätter som är migrationsdomstolar har sedan den 1 januari 2017 haft möjlighet att överlämna migrationsmål och andra mål till övriga förvaltningsrätter. På motsvarande sätt har den kammarrätt som är migrationsöverdomstol haft möjlighet att överlämna andra mål än migrationsmål till andra kammarrätter.
1 oktober 2019 

Uppdrag till Statskontoret att utvärdera satsningarna på Brottsförebyggande rådet
Regeringen gav Statskontoret i uppdrag att utvärdera de satsningar som har gjorts på Brottsförebyggande rådet (Brå) sedan 2013.
5 september 2019 

Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag, Prop. 2018/19:164
I propositionen lämnar regeringen förslag som syftar till att säkerställa att det straffrättsliga regelverket för företag är effektivt, ändamålsenligt och modernt och att det är anpassat till Sveriges EU-rättsliga och övriga internationella åtaganden.
9 september 2019 

Uppdrag till Polismyndigheten att förstärka bekämpningen av illegal handel med narkotika
I syfte att minska tillgången på narkotika i samhället och därmed försvåra missbruk av narkotika uppdrar regeringen åt Polismyndigheten att förstärka och utveckla bekämpningen av illegal handel med narkotika, inbegripet narkotikaklassade läkemedel. I uppdraget ingår även att förstärka bekämpningen av illegal produktion av narkotika.
15 augusti 2019 

Straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck, Dir. 2019:43
Att samhället reagerar kraftfullt mot alla former av hedersförtryck är av största vikt. Trots att viktigt arbete har bedrivits av flera regeringar i syfte att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck finns det behov av att, som ett komplement till det arbetet, ytterligare utreda hur sådana beteenden som hedersrelaterat våld och förtryck tar sig uttryck i bör hanteras straffrättsligt.
18 juli 2019

Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, Prop. 2018/19:157
I propositionen föreslår regeringen åtgärder för att förstärka det straffrättsliga skyddet mot köp av sexuell handling av barn.
16 juli 2019 

Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning, Prop. 2018/19:155
På flera orter runt om i Sverige förekommer återkommande angrepp på polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård. Det är ett allvarligt samhällsproblem att centrala blåljusverksamheter angrips och hindras från att utföra sina uppgifter. Även våld och hot mot myndighetsföreträdare är ett allvarligt problem. Risken för otillbörlig påverkan på myndigheters beslutsfattande måste tas på stort allvar.
9 juli 2019 

Brott mot förtroendevalda, Prop. 2018/19:154
Regeringen föreslår att det införs en ny särskild straffskärpningsgrund i brottsbalken för brott som begås mot förtroendevalda.
25 juni 2019 

Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande, Prop. 2018/19:147
Regeringen föreslår att kamerabevakningslagen ändras så att Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket får bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen. Syftet är att förbättra möjligheten att bekämpa och lagföra brott med hjälp av kamerabevakning.
25 juni 2019 

Straffet för mord, Prop. 2018/19:138
Regeringen föreslår att straffet för mord skärps.
11 juni 2019 

Uppdrag till Åklagarmyndigheten att ansluta till e-Evidence-systemet
Regeringen gav Åklagarmyndigheten i uppdrag att genomföra en svensk anslutning till det europeiska elektroniska systemet för åklagares hantering av förfrågningar och svar om digital bevisning (e-Evidence). Anslutningen ska vara genomförd senast den 1 januari 2021.
2 maj 2019 

Uppdrag att förbereda en geografisk utbyggnad av försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål
Regeringen gav Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Domstolsverket i uppdrag att förbereda en geografisk utbyggnad av försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål för vuxna. Den utbyggda försöksverksamheten ska kunna pågå från den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2022.
2 maj 2019 

Åtgärder mot handel med hyreskontrakt, Prop. 2018/19:107
I syfte att få en bättre fungerande hyresbostadsmarknad föreslår regeringen åtgärder mot svarthandel med hyreskontrakt och annat missbruk av hyresrätter. Åtgärderna ska leda till en större omsättning av förstahandskontrakt, bättre hyresvillkor och sundare boendemiljöer.
9 april 2019 

Datalagring vid brottsbekämpning – anpassningar till EU-rätten, Prop. 2018/19:86
Enligt EU-domstolens avgörande i den så kallade Tele2-domen är den svenska datalagringen alltför omfattande och inte förenlig med EU-rättens krav. Regeringen föreslår därför anpassningar av regleringen om lagring och tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation i brottsbekämpande syfte, så kallad datalagring, som syftar till att göra reglerna förenliga med EU-rätten på området.
2 april 2019 

Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning, Prop. 2018/19:77
Tiden efter villkorlig frigivning är särskilt känslig när det gäller risken för återfall i brott. I propositionen lämnar regeringen förslag som syftar till att stärka möjligheterna för Kriminalvården att vidta kontroll- och stödåtgärder avseende dem som friges villkorligt från ett fängelsestraff.
19 mars 2019 

Skärpt straff för subventionsmissbruk, Prop. 2018/19:78
EU har antagit ett direktiv om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen. Direktivet fastställer minimiregler för kriminalisering och påföljder avseende bedrägeri och annan olaglig verksamhet som riktar sig mot dessa intressen.
19 mars 2019 

Stärkt ordning och säkerhet i domstol, Prop. 2018/19:81
Regeringen föreslår lagändringar som syftar till att domstolarna ska vara trygga och säkra miljöer för alla som vistas i deras lokaler. Förslagen medför att domstolarna kan genomföra sammanträden under ordnade och säkra former och att förhörspersoner kan lämna sina uppgifter utan att känna sig störda, hotade eller utsatta för påtryckningar.
19 mars 2019 

Personuppgiftsbehandling i viss verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet – anpassningar till EU:s dataskyddsreform, Prop. 2018/19:65
Regeringen föreslår en ny kustbevakningsdatalag samt ändringar av vissa andra lagar som reglerar personuppgiftsbehandling i verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet.
19 mars 2019 

Uppdrag om försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare under 18 år
Regeringen gav Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården, Domstolsverket, Attunda tingsrätt, Norrtälje tingsrätt och Solna tingsrätt i uppdrag att, med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet, i delar av Stockholms län genomföra en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare under 18 år med utgångspunkt i förslagen i Ds 2018:9. Målsättningen är att brott som utreds inom ramen för en polisledd förundersökning ska kunna lagföras inom tio veckor från polisens ingripande.
14 februari 2019 

2018

En ny kustbevakningslag, Prop. 2018/19:16
Regeringen föreslår att Kustbevakningens befogenheter inom områdena brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn i så stor utsträckning som möjligt ska samlas i en och samma lag i syfte att göra regleringen mer enhetlig och lättöverskådlig.
27 november 2018

Återinförande av direktförverkande i samband med föreläggande av ordningsbot, Prop. 2017/18:302
I propositionen behandlas frågan om förverkande av egendom, annan sådan särskild rättsverkan och kostnader för vissa provtagningar och analyser i samband med föreläggande av ordningsbot.
21 september 2018 

Uppdrag om insatser för att förebygga återfall i våldsbrott mot närstående och hedersrelaterade brott
Regeringen gav Kriminalvården i uppdrag att ytterligare utveckla myndighetens återfallsförebyggande arbete för personer dömda för våldsbrott mot närstående. Kriminalvården ska även utreda förutsättningarna för att inom ramen för myndighetens verksamhet bedriva återfallsförebyggande arbete för personer dömda för hedersrelaterade brott. 
30 augusti 2018

Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar, Prop. 2017/18:284
Regeringen föreslår att reglerna om förvar och uppsikt av utlänningar ska moderniseras. Syftet är att skapa ett tydligare regelverk och höja rättssäkerheten i ärenden och mål om förvar och uppsikt.
28 augusti 2018 

Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna, Prop. 2017/18:279
17 juli 2018 

Uppdrag till Polismyndigheten om åtgärder på kompetensförsörjningsområdet
Regeringen gav Polismyndigheten i uppdrag att vidta ett antal åtgärder som rör kompetensförsörjning och polisutbildningen.
20 juli 2018

Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning, Prop. 2017/18:269
EU:s nya dataskyddsdirektiv kommer i huvudsak att genomföras genom brottsdatalagen. Den lagen kommer att vara generellt tillämplig inom det område som direktivet reglerar men subsidiär i förhållande till annan lag eller förordning. För myndigheterna i rättskedjan krävs viss särreglering som även i fortsättningen kommer att finnas i särskilda registerförfattningar.
19 juni 2018 

Uppdrag till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten om förbättrad hantering av bidragsbrott
Regeringen gav Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten i uppdrag att kartlägga hur utredningar av bidragsbrott bedrivs idag, analysera hur handläggningen kan förbättras och effektiviseras samt vidta lämpliga åtgärder i syfte att uppnå en ökad uppklaring.
24 maj 2018 

Uppdrag till Polismyndigheten att utvärdera den tidsbegränsade amnestin för explosiva varor
Regeringen gav Polismyndigheten i uppdrag att utvärdera den tidsbegränsade amnestin för explosiva varor.
9 maj 2018 

Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning, Prop. 2017/18:254
Regeringen lämnar i propositionen förslag som anpassar utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning.
2 maj 2018 

Uppdrag till Kriminalvården om försöksverksamhet med inslussningsprogram
Kriminalvården fick i uppdrag att förbereda och inrätta försöksverksamhet med inslussningsprogram med utgångspunkt i inslussningsutredningens förslag (bilaga 1). Försöksverksamheten ska vara möjlig att starta senast den 1 januari 2019 och ska pågå till och med den 30 juni 2020.
19 april 2018 

Ny kamerabevakningslag, Prop. 2017/18:231
Regeringen föreslår att kameraövervakningslagen upphävs och att en ny lag om kamerabevakning införs.
19 april 2018 

Kriminalvårdsdatalag – en ny lag med anpassning till EU:s dataskyddsförordning, Prop. 2017/18:248
Regeringen föreslår en ny lag, kriminalvårdsdatalagen, som ska gälla för behandling av personuppgifter inom den del av Kriminalvårdens verksamhet som inte omfattas av brottsdatalagens tillämpningsområde.
19 april 2018 

Brottsdatalag, Prop. 2017/18:232
Regeringen föreslår att EU:s nya dataskyddsdirektiv i huvudsak genomförs genom en ny ramlag, brottsdatalagen.
19 april 2018 

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att stärka allmänhetens samt små och medelstora företags motståndskraft mot it-incidenter
Regeringen gav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att bidra till att öka allmänhetens samt små och medelstora företags kunskap om informationssäkerhet, även innefattande frågor om id-stölder.
21 mars 2018 

Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner, Prop. 2017/18:176
Regeringen föreslår att Polismyndigheten får utökade möjligheter att genomföra inspektioner på arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige. Arbetsplatsinspektionerna ska begränsas till branscher där Polismyndigheten har bedömt att det finns en särskild risk för sådana anställningar.
20 mars 2018 

En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet, Prop. 2017/18:177

Regeringen föreslår lagändringar i syfte att tydliggöra att varje människa har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande.
20 mars 2018 

En mer heltäckande terrorismlagstiftning, Prop. 2017/18:174
Regeringen föreslår en mer heltäckande straffrättslig terrorismlagstiftning. Förslagen innebär att nästan alla straffbestämmelser i de tre särskilda lagarna på området utvidgas.
20 mars 2018 

Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot, Prop. 2017/18:126
I propositionen lämnas förslag som möjliggör en mer digital hantering av ordningsbot och strafföreläggande samt ansökan om betalningsföreläggande och handräckning.
13 mars 2018 

Regeringsuppdrag om åtgärder mot finansiering av terrorism
8 mars 2018 

En amnesti för explosiva varor, Prop. 2017/18:116
Regeringen föreslår en tidsbegränsad amnesti för tillståndspliktiga explosiva varor. Syftet med förslaget är att minska antalet illegala explosiva varor i samhället. Med explosiva varor avses till exempel handgranater och sprängämnen.
7 mars 2018 

Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering, Prop. 2017/18:123
För att säkerställa ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel föreslår regeringen en tydligare brottsbeskrivning, ett bättre skydd för barn och en skärpning av straffskalan.
6 mars 2018 

Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning, Prop. 2017/18:113
EU:s dataskyddsförordning ska börja tillämpas den 25 maj 2018. Regeringen bedömer att dataskyddsförordningen ger utrymme för en sådan särskild reglering om personuppgiftsbehandling som finns i domstolsdatalagen.
27 februari 2018 

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av en ny sexualbrottslagstiftning
Regeringen gav Brottsoffermyndigheten i uppdrag att ta fram en webbaserad utbildning och tillhörande lärarhandledning om innebörden av regeringens kommande förslag till riksdagen om en ny sexualbrottslagstiftning. I uppdraget ingick även även att ta fram och på lämpligt sätt sprida information om innebörden av en ny sexualbrottslagstiftning till relevanta målgrupper.
22 februari 2018 

Uppdrag till Polismyndigheten om användningen av poliskontroller i områden nära inre gräns
Regeringen gav Polismyndigheten i uppdrag att bedöma hur en effektivare användning av poliskontroller i områden nära inre gräns kan uppnås.
22 februari 2018 

Uppdrag till Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige
Sverige behöver bli ett mindre attraktivt mål för internationella brottsnätverk så att mängden organiserade tillgreppsbrott som begås i landet reduceras.
8 februari 2018 

Elektronisk övervakning av kontaktförbud, Prop. 2017/18:81
Regeringen föreslår att skyddet mot trakasserier och förföljelse ska stärkas. Det ska ske genom en bättre kontroll av att kontaktförbud följs och en skärpt syn på överträdelser av kontaktförbud med elektronisk övervakning.
23 januari 2018 

Straffrättsliga åtgärder mot organiserad tillgreppsbrottslighet
En utredare har getts i uppdrag att ska se över ett flertal frågor som har kopplingar till den organiserade tillgreppsbrottsligheten och som rör tillträdesförbud till bland annat butiker.
19 januari 2018

Tillgänglighetsdelgivning – försök med ett nytt delgivningssätt för snabbare handläggning av brottmål, Prop. 2017/18:67
Regeringen lämnar i denna proposition förslag om ett nytt delgivningssätt – tillgänglighetsdelgivning. Förslaget syftar till att skapa en effektivare handläggning av brottmål och snabbare lagföring av brott.
9 januari 2018 

2017

Uppdrag till Kriminalvården att, tillsammans med Åklagarmyndigheten och Statens institutionsstyrelse, lämna förslag på åtgärder i syfte att förbättra situationen för barn som frihetsberövas
Regeringen gav Kriminalvården i uppdrag att, tillsammans med Åklagarmyndigheten och Statens institutionsstyrelse, analysera hur situationen för barn som frihetsberövas kan förbättras inom ramen för Kriminalvårdens verksamhet, samt utifrån denna analys lämna förslag på åtgärder. Vid behov ska även författningsförslag lämnas.
21 december 2017 

Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner, Prop. 2017/18:59
Regeringen föreslår ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner.
5 december 2017 

Utökat uppdrag till Kriminalvården att utveckla arbetet mot våldsbejakande extremism
9 november 2017 

Uppdrag till Polismyndigheten att redovisa hur polisverksamheten ska stärkas och utvecklas
Polismyndigheten fick i uppdrag att ta fram och redovisa en plan för hur de föreslagna tillskotten enligt budgetpropositionen för 2018 ska fördelas och användas i myndigheten i syfte att stärka och utveckla polisverksamheten samt förbättra verksamhetsresultaten.
9 november 2017 

Uppdrag till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att stärka arbetet med att förebygga, förhindra, försvåra och hantera politiskt motiverad brottslighet
Regeringen gav Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i uppdrag att stärka arbetet med att förebygga, förhindra, försvåra och hantera höger– och vänsterextremistisk brottslighet.
9 november 2017 

Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning, Prop. 2017/18:36
Regeringen föreslår att Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt och Försvarsmakten, inom ramen för samarbetet vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning, ska få lämna ut uppgifter till varandra elektroniskt genom direktåtkomst.
1 november 2017 

Uppdrag till Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården, Domstolsverket, Attunda tingsrätt, Solna tingsrätt och Brottsförebyggande rådet om försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål
Regeringen gav Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården, Domstolsverket, Attunda tingsrätt och Solna tingsrätt i uppdrag att, med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet, i norra Stockholm förbereda och genomföra en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål.
19 oktober 2017 

Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar, Prop. 2017/18:35
I propositionen lämnar regeringen förslag till ändring i utlänningslagen med anledning av ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna).
25 oktober 2017 

Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten, Prop. 2017/18:26
Den illegala förekomsten och användandet av explosiva varor, främst handgranater, har ökat de senaste åren. Antalet anmälda vapenbrott och antalet fall av dödligt våld där skjutvapen använts har också ökat. För att motverka den utvecklingen föreslår regeringen ett antal lagändringar.
11 oktober 2017   

Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet, Prop. 2016/17:224
I syfte att renodla Polismyndighetens arbetsuppgifter föreslår regeringen att vissa uppgifter som rör djur flyttas från Polismyndigheten till länsstyrelserna. Genom förslagen får Polismyndigheten bättre förutsättningar att arbeta effektivt och med hög kvalitet i kärnverksamheten, det vill säga att bekämpa brott och upprätthålla allmän ordning och säkerhet.
11 september 2017 

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten, Prop. 2016/17:222
Den tekniska utvecklingen och framväxten av internet har inneburit positiva förändringar för yttrandefriheten och den demokratiska debatten. Utvecklingen har emellertid också medfört att hot och andra former av kränkningar av den personliga integriteten har tagit nya former. För att anpassa det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten till teknik- och samhällsutvecklingen föreslår regeringen att skyddet stärks och moderniseras.
5 september 2017

Nya regler om bevisinhämtning inom EU, Prop. 2016/17:218
I propositionen föreslår regeringen en ny lag om en europeisk utredningsorder. Lagen innehåller bestämmelser som förbättrar möjligheterna att inhämta bevisning mellan Europeiska unionens medlemsstater. Detta bidrar till att förstärka det brottsbekämpande arbetet.
31 augusti 2017 

Uppdrag till Kustbevakningen och Polismyndigheten om Kustbevakningens operativa stöd till Polismyndigheten vid polisinsatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet
Regeringen gav Kustbevakningen och Polismyndigheten i uppdrag att analysera och föreslå en ändamålsenlig och effektiv ordning för att Kustbevakningen med kort varsel ska kunna stödja Polismyndigheten operativt med sjötransporter, flygtransporter och flygspaning vid polisiära insatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet.
17 augusti 2017 

Uppdrag till Polismyndigheten angående förbättrad arbetsmiljö och fler karriärvägar för polisanställda
Regeringen gav Polismyndigheten i uppdrag att skapa förutsättningar för ytterligare förbättringar av arbetsmiljön samt fler karriärvägar för polisanställda enligt följande.
17 augusti 2017 

Uppdrag till Polismyndigheten att redovisa behovet av och förutsättningarna för ett nära gränsöverskridande samarbete med Finland och Norge
20 juli 2017

Uppdrag till Polismyndigheten avseende utvecklat informationsutbyte vid samverkan mot terrorism
Regeringen gav Polismyndigheten i uppdrag att redovisa hur och i vilken utsträckning informationsutbyte sker med kommuner och relevanta myndigheter i syfte att motverka terrorism. I uppdraget ingick även att analysera och redovisa vilka ytterligare åtgärder myndigheten kan vidta för att utveckla informationsutbytet, med såväl Säkerhetspolisen som andra aktörer, inom ramen för nu gällande lagstiftning.
20 juli 2017 

Effektivare lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte, Prop. 2016/17:214
Regeringen föreslår flera lagändringar som ytterligare stärker skyddet för barn mot att utsättas för sexuella övergrepp av vuxna.
27 juni 2017 

En tidsbegränsad vapenamnesti 2018, Prop. 2016/17:185
Regeringen föreslår att en ny tidsbegränsad vapenamnesti genomförs under våren 2018. Syftet med förslaget är att minska antalet illegala vapen i samhället.
27 juni 2017 

Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs, Prop. 2016/17:191
I propositionen lämnas förslag på förtydligande i lag av Polismyndighetens och Säkerhetspolisens möjligheter att använda tvångsåtgärder vid verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning.
18 maj 2017 

Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen, Prop. 2016/17:186
Inhämtningslagen reglerar förutsättningarna för de brottsbekämpande myndigheterna att hämta in övervakningsuppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet.
9 maj 2017 

Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare, Prop. 2016/17:182
I propositionen föreslår regeringen en ändring i kameraövervakningslagen (2013:460) som innebär att kameraövervakning som sker från drönare inte ska omfattas av lagen, om övervakningen bedrivs av någon annan än en myndighet.
2 maj 2017 

Utökad samverkan mellan domstolar, Prop. 2016/17:174
Regeringen lämnar förslag som syftar till att underlätta för domstolar att samverka med varandra. Förslagen medför större flexibilitet och kan bidra till ökad rättssäkerhet och en effektivare handläggning.
11 april 2017 

Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen, Prop. 2016/17:165
Det är av stor vikt att åldersbedömningar i brottmålsprocessen kan göras på ett rättvisande och rättssäkert sätt. Regeringen föreslår därför ett förtydligande i lag när kroppsbesiktning får göras för att utreda den misstänktes ålder.
30 mars 2017

Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater, Prop. 2016/17:139
Den ökade rörligheten över gränserna och behovet av skydd mot terroristattentat och annan grov brottslighet ställer allt större krav på samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter i olika stater. Regeringen föreslår därför att det internationella polissamarbetet utökas genom att bestämmelserna om operativt polissamarbete i två EU-beslut, Prümrådsbeslutet och Atlasrådsbeslutet, genomförs i svensk rätt.
21 mars 2017 

Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott, Prop. 2016/17:131
Bedrägerier med så kallade bluffakturor är ett allvarligt problem för både enskilda och samhället och vållar dessutom svårigheter i rättstillämpningen.
21 mars 2017 

Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning, Prop. 2016/17:159
Regeringen föreslår en ny form av särskild handräckning som ska tillämpas vid ett otillåtet besittningstagande när den sökande vill att den svarande ska flytta från hans eller hennes mark, byggnad eller liknande. Förslagen syftar till att göra det enklare för bland andra markägare att få tillbaka besittningen till sin mark, samtidigt som de som uppehåller sig på platsen tillförsäkras en rättssäker process.
21 mars 2017 

Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv, Dir. 2017:25
En särskild utredare fick i uppdrag att undersöka om det finns behov av åtgärder i syfte att säkerställa ett starkt skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv.
9 mars 2017

Uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län att fortsätta utvecklingen av samordning och samverkan mot människohandel
Regeringen gav Länsstyrelsen i Stockholms län i fortsatt uppdrag att till och med den 31 december 2017 på nationell nivå samordna det arbete som bedrivs mot sådan människohandel som syftar till avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte.
9 februari 2017 

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete
Regeringen gav Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete.
16 februari 2017 

Skärpta straff för grov misshandel, grovt olaga hot eller tvång, grovt rån och grov utpressning m.m. Prop. 2016/17:108
Propositionen innehåller förslag som innebär att straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott skärps. Förslagen innebär höjda minimistraff för brottstyperna grov misshandel, synnerligen grov misshandel, grovt olaga tvång, grovt olaga hot, grovt rån och grov utpressning. Vidare föreslås skärpningar av straffskalorna för brott mot lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
14 februari 2017 

Uppdrag till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten om ytterligare förstärkt samverkan i det brottsutredande arbetet
2 februari 2017 

Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, Prop. 2016/17:92
Förekomsten av explosiva varor i kriminella kretsar har ökat. Vissa explosiva varor är påtagligt vapenlika och lika farliga som skjutvapen. Mot bakgrund av det och att straffen för vapenbrott har höjts, föreslår regeringen att straffen skärps för allvarliga brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.
31 januari 2017 

2016

Uppdrag att överväga nya påföljdsinslag för unga lagöverträdare
En utredare fick i uppdrag att överväga och komplettera de bedömningar och förslag som lämnats av Påföljdsutredningen om nya påföljdsinslag för unga lagöverträdare.
21 december 2016

Transporter av frihetsberövade, Prop. 2016/17:57
För att säkerställa en ändamålsenlig och rättssäker transportverksamhet och i syfte att renodla Polismyndighetens verksamhet föreslår regeringen nya bestämmelser om Kriminalvårdens rätt att utföra transporter av frihetsberövade personer åt andra myndigheter.
7 december 2016 

Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang, Prop. 2016/17:41
Våld och ordningsstörningar vid idrottsarrangemang, där många människor ofta befinner sig på begränsade ytor, kan få allvarliga följder för liv, hälsa och egendom. Ansvaret för att ett idrottsarrangemang kan anordnas på ett tryggt sätt med hög säkerhet för såväl aktiva som publik vilar i första hand på arrangörerna. Samtidigt måste samhället tillhandahålla ett regelsystem som stöder idrottsorganisationerna i deras arbete mot våld och ordningsstörningar.
17 november 2016 

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inför utvecklingen av en säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar
Regeringen gav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att, inom ramen för myndighetens ansvarsområde, förbereda för hur en framtida kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar ska kunna utvecklas.
31 oktober 2016

Uppdrag till Kriminalvården att utveckla arbetet mot våldsbejakande extremism
Regeringen gav Kriminalvården i uppdrag att utveckla och långsiktigt förankra arbetet mot våldsbejakande extremism inom myndigheten. Arbetet ska bygga vidare på de behov som myndigheten identifierade i sin kartläggning av metoder och arbetssätt som kan användas för att förebygga våldsbejakande extremism hos Kriminalvårdens klienter.
25 oktober 2016 

Uppdrag till Polismyndigheten att identifiera och genomföra åtgärder för att förstärka förmågan att bekämpa sexualbrott mot barn
Regeringen gav Polismyndigheten i uppdrag att identifiera och genomföra åtgärder för att förstärka och utveckla förmågan att upptäcka, utreda, förhindra och förebygga sexualbrott mot barn, utveckla förmågan att identifiera offer och gärningsmän vid dessa brott samt förbättra samverkan inom Polismyndigheten, med berörda aktörer nationellt och inom det internationella samarbetet.
6 oktober 2016 

Falska polisbilar, Prop. 2016/17:18
Regeringen föreslår en ny lag om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon. Polismyndighetens och Säkerhetspolisens heraldiska vapen samt ordet polis ska inte få användas på motorfordon, utöver vad som följer av den nya lagen.
4 oktober 2016 

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att sammanställa kunskap om polisiära metoder och arbetssätt för att förebygga upprepat våld mot vuxna och barn i nära relationer
Regeringen gav Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning om polisiära metoder och arbetssätt för att förebygga upprepat våld mot vuxna och barn i nära relationer. Vid uppdragets genomförande ska såväl nationell som internationell forskning och beprövad erfarenhet inhämtas och redovisas.
22 juni 2016 

Uppdrag till Polismyndigheten att säkerställa insatsförmågan
Polismyndigheten fick i uppdrag att bedöma och redovisa hur myndighetens insatsförmåga kan säkerställas.
16 juni 2016 

Uppdrag om ett bättre digitalt bemötande av brottsutsatta
19 maj 2016 

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utvärdera reformen om ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare
Regeringen gav Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att utvärdera bestämmelserna i 3 kap. 5 § skadeståndslagen (1972:207) om att en förälder som har vårdnaden om ett barn kan göras skadeståndsskyldig för vissa typer av skador som barnet orsakar.
19 maj 2016

Uppdrag att utveckla och stärka samverkan för att arbeta effektivare mot finansiering av terrorism
Regeringen beslutade att ge Säkerhetspolisen, Polismyndigheten (Finanspolisen), Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket i uppdrag att tillsammans utveckla sin samverkan för att mer effektivt utnyttja myndigheternas respektive befogenheter och kompetenser i kampen mot finansiering av terrorism.
4 maj 2016 

Informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet, Prop. 2015/16:167
En viktig del i kampen mot organiserad brottslighet är att myndigheter samverkar och kan utbyta information med varandra. Vid sådan myndighetssamverkan är det ibland svårt att bedöma om sekretessbelagda uppgifter kan utbytas mellan myndigheterna. Detta är ett hinder för samverkan. Regeringen föreslår därför en ny lag om uppgiftsskyldighet vid myndighetssamverkan mot viss organiserad brottslighet. Vidare föreslås kompletterande ändringar i vissa myndigheters registerförfattningar. Förslagen syftar till att underlätta informationsutbytet mellan myndigheter som samverkar för att förebygga, förhindra eller upptäcka viss organiserad brottslighet.
28 april 2016 

Uppdrag till Säkerhetspolisen att redovisa hur myndigheten kan intensifiera sitt arbete mot återvändare
Regeringen gav Säkerhetspolisen i uppdrag att redogöra för hur myndigheten kan intensifiera sitt arbete mot återvändare, det vill säga personer som återvänder till Sverige efter att ha rest till konfliktområden i terrorismsyfte.
14 april 2016 

Utökade möjligheter till förverkande, Prop. 2015/16:155
För att minska incitamenten att begå brott krävs att rättsväsendet har ändamålsenliga möjligheter att beröva kriminella deras brottsvinster. Att det finns effektiva och ändamålsenliga förverkandemöjligheter är därför av central betydelse för den brottsbekämpande verksamheten.
1 april 2016 

Ny påföljd efter tidigare dom, Prop. 2015/16:151
Regeringen föreslår en reform av regleringen om ny påföljdsbestämning efter tidigare dom. Syftet är att förenkla och förtydliga de regler som gäller för hur domstolen ska bestämma påföljd när en tilltalad döms för ytterligare brott som begåtts innan en tidigare påföljd helt har verkställts eller annars upphört.
22 mars 2016 

Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning, Prop. 2015/16:150
Regeringen föreslår att ett nytt brott införs i brottsbalken, olovlig identitetsanvändning. Straffbestämmelsen syftar till att motverka missbruk av identitetsuppgifter och ge skydd mot den integritetskränkning det innebär att få dessa utnyttjade. Genom kriminaliseringen får den drabbade bättre möjlighet att ta tillvara sin rätt.
22 mars 2016 

Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden, Prop. 2015/16:144
I ett demokratiskt samhälle är det av största vikt att medborgarna har förtroende för att domstolarna utför sina rättskipande och rättsvårdande uppgifter på ett korrekt och rättssäkert sätt. För att säkerställa detta förtroende är det viktigt att allmänheten i så stor utsträckning som möjligt har insyn i domstolarnas rättskipande och rättsvårdande verksamhet.
22 mars 2016 

Informationsutbyte med USA, Prop. 2015/16:96
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och USA om ett förstärkt samarbete för att förebygga och bekämpa brottslighet samt antar de lagändringar som krävs för att genomföra avtalet.
8 mars 2016 

Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet, Prop. 2015/16:113
Den organiserade brottsligheten är en av rättssamhällets största utmaningar och det är därför viktigt att de straffrättsliga verktygen är ändamålsenliga. Regeringen föreslår ändringar i det straffrättsliga regelverket för att denna typ av brottslighet mer effektivt ska kunna motverkas.
1 mars 2016 

Synnerligen grova narkotikabrott, Prop. 2015/16:111
Regeringen föreslår att straffskalorna delas upp och att det införs två nya brott: synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. Förslagen innebär att straffen skärps för gärningar som avsett hantering av synnerligen stora mängder narkotika.
16 februari 2016 

Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning, Prop. 2015/16:83
Ett direktiv om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning har antagits av EU. Avsikten med direktivet är att bättre bekämpa förfalskning av euron och andra valutor samt säkerställa ett bättre samarbete mot förfalskningsbrotten.
26 januari 2016 

Åtgärder mot missbruk av svenska pass, Prop. 2015/16:81
I propositionen föreslår regeringen åtgärder som syftar till att motverka missbruk av svenska pass.
12 januari 2016 

2015

Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte, Prop. 2015/16:78
För att kunna motverka terrorism behövs en effektiv straffrättslig lagstiftning. Regeringen föreslår att den svenska regleringen skärps ytterligare.
18 december 2015 

Uppdrag till Kriminalvården om förstärkta insatser i arbetet med utslussning
Kriminalvården fick i uppdrag att utveckla och förstärka myndighetens arbete med utslussning i syfte att öka klienternas förutsättningar att inte återfalla i brott.
17 december 2015 

Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet, Prop. 2015/16:68
I propositionen lämnar regeringen förslag som syftar till att öka rättssäkerheten i förundersökningar. Samtidigt bedöms förslagen kunna bidra till att de brottsbekämpande myndigheterna kan bedriva en mer effektiv och ändamålsenlig utredningsverksamhet.
17 december 2015 

Utlänningsdatalag, Prop. 2015/16:65
Regeringen föreslår en ny lag om behandling av personuppgifter i den verksamhet som Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna bedriver enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.
7 december 2015 

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att kartlägga åtgärder mot kriminalitet i socialt utsatta områden
Regeringen gav Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att kartlägga åtgärder för att förebygga och motverka brottslighet samt öka tryggheten i socialt utsatta områden.
1 december 2015 

Uppdrag till Polismyndigheten om insatser mot illegala vapen och explosiva varor inom landet
Polismyndigheten fick i uppdrag att skapa förutsättningar för att ytterligare kunna motverka förekomsten av illegala vapen och explosiva varor inom landet.
1 december 2015 

Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet
Regeringen beslutade att ge Polismyndigheten i uppdrag att tillsammans med Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Migrationsverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. I de fall fler myndigheter tillkommer under uppdragets genomförande ska även de inkluderas i arbetet.
1 december 2015 

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor
Petter Asp, professor i straffrätt, fick regeringens uppdrag att se över straffbestämmelserna i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Utredaren har också haft i uppdrag att se över om och hur den så kallade inregränslagen bör förändras.
17 november 2015

Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott – genomförande av det nya CBE-direktivet, Prop. 2015/16:24
7 oktober 2015 

Uppdrag till Polismyndigheten att vidta åtgärder för att införliva regeringens strategi mot terrorism
27 augusti 2015 

Uppdrag till Säkerhetspolisen att vidta åtgärder för att införliva regeringens strategi mot terrorism
27 augusti 2015 

Uppdrag till Polismyndigheten om hanteringen av vapentillstånd
Regeringen beslutade att ge Polismyndigheten i uppdrag att redovisa och utveckla arbetet med hanteringen av vapentillstånd.
30 juli 2015 

Uppdrag till Polismyndigheten om brottslighet som riktas mot utsatta EU- och EES-medborgare och annan brottslighet i anslutning till tiggeri eller tillfälliga boplatser
16 juli 2015 

Europeisk skyddsorder, Prop. 2014/15:139
Genom en ny lag om europeisk skyddsorder föreslås regler som stärker skyddsbehövandes ställning. I propositionen föreslås att kontaktförbudsliknande skyddsåtgärder som har meddelats i en medlemsstat i EU ska erkännas och verkställas i en annan medlemsstat, om den skyddsbehövande beger sig till den staten.
1 juli 2015 

Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen, Prop. 2014/15:138
Regeringen föreslår en ny lag om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen. Syftet är att en sådan påföljd ska kunna verkställas i den medlemsstat där den dömdes sociala återanpassning kan förväntas ske bäst. Förslaget är ett led i att genomföra rambeslutet om verkställighet av frivårdspåföljder.
1 juli 2015 

Uppdrag till Kriminalvården att kartlägga metoder och arbetssätt för att stärka arbetet mot våldsbejakande extremism inom myndigheten
Kriminalvården fick i uppdrag att göra en kartläggning av metoder och arbetssätt som kan användas för att förebygga våldsbejakande extremism hos Kriminalvårdens klienter.
25 juni 2015 

Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen, Prop. 2014/14:116
18 maj 2015

Några ändringar i vapenlagen, Prop. 2014/15:108
28 april 2015 

Den nya polisorganisationen - några frågor om personuppgiftsbehandling m.m., Prop. 2014/15:94
1 april 2015 

Genomförande av brottsofferdirektivet, Prop. 2014/15:77
I Sverige finns det ett starkt stöd och ett väl fungerande skydd för brottsoffer. EU har antagit ett direktiv som innebär att brottsoffers rättigheter i unionen stärks ytterligare.
17 mars 2015 

Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS), Prop. 2014/15:82
10 mars 2015 

2014

Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet, Prop. 2014/15:37
17 december 2014

Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen, Prop. 2014/15:29
10 december 2014  

Tydligare reaktioner på ungas brottslighet, Prop. 2014/15:25
3 december 2014 

Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott, Prop. 2014/15:26
3 december 2014