Brottsförebyggande åtgärder för att stoppa nyrekryteringen och bryta segregationen

Uppdaterad

För att minska brottsligheten och öka tryggheten räcker det inte med brottsbekämpning. Det krävs också ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället för att stoppa nyrekrytering till kriminella gäng, tränga tillbaka det våld och den brottslighet som hotar samhällsgemenskapen och för att bryta segregationen.

Foto: TT

– Både brotten och brottens orsaker måste bekämpas. För att nå dit behövs ett starkt brottsförebyggande arbete på bred front. Kommunerna har en särskilt viktig roll i arbetet på lokal nivå. Därför vill regeringen att kommunerna ska ges ett lagstadgat ansvar för det brottsförebyggande arbetet, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

– Som integrations- och migrationsminister vill jag vända på varje sten för att bryta segregationen och öka sammanhållningen i Sverige, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Urval av regeringens brottsförebyggande insatser

Ny lag ger kommunerna ansvar för brottsförebyggande arbete

Kommunerna har en särskilt viktig roll när det gäller det förebyggande arbetet. Regeringen avser därför att gå vidare med de förslag som lämnades i betänkandet Kommuner mot brott (SOU 2021:49). Utredningen föreslår att kommunerna får ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete.

Kommuner mot brott, SOU 2021:49

Lagförslaget innebär bland annat krav på att ta fram en lägesbild över brottsligheten i kommunen och besluta om en plan för vilka åtgärder man avser att vidta. Det innebär också att kommunerna ska ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion. Samtidigt stärker regeringen också stödet till kommunerna ytterligare genom att:

 • Brottsförebyggande rådet (Brå) har i uppdrag att analysera vilket behov av stöd som kommunerna har i förhållande till den nya lagen. I uppdraget ingår även att lämna förslag på åtgärder till regeringen.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att utveckla stödet till kommuner med utsatta områden

 • Länsstyrelserna har sedan 2017 ett brottsförebyggande uppdrag. Regeringen förstärker länsstyrelsernas stöd till kommunerna i det brottsförebyggande arbetet från och med 2023.

Förordning (2016:1258) om regional samordning inom det brottsförebyggande området på Riksdagen.se

 • Regeringen avsätter medel som kommunerna kan söka för brottsförebyggande insatser i samband med att lagen träder i kraft.

Tidiga insatser för att stoppa nyrekrytering

Barn och unga i riskzon måste fångas upp så tidigt som möjligt. Det behövs därför både generella insatser och insatser som är riktade mot de individer som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk. Även stöd till vårdnadshavare omfattas. Samverkan mellan till exempel polis, skola och socialtjänst är en central del i arbetet. Regeringens åtgärder för att stoppa nyrekryteringen till kriminella gäng och nätverk omfattar bland annat:

 • Brottsförebyggande rådet (Brå) har i uppdrag att studera hur barn och unga involveras i och utnyttjas av kriminella nätverk. Med involvera avses allt från successivt inträde till aktiv rekrytering i kriminella nätverk.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att studera hur barn och unga involveras i och utnyttjas av kriminella nätverk

 • Skolverket och Socialstyrelsen har i uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga i socialt utsatta områden som riskerar att hamna i kriminalitet eller utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Regeringsuppdrag: Ändring av uppdraget att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga samt förlängd tid för uppdraget

 • Regeringen ska tillsätta en utredning som ska analysera förutsättningarna för att införa en ordning i Sverige motsvarande de danska ungdomskriminalitetsnämnderna. Utredningen ska ge förslag på en svensk modell för ungdomskriminalitetsnämnder i syfte att åstadkomma en skyndsam reaktion och som säkerställer att ändamålsenliga insatser vidtas i brottsärenden som involverar barn och unga.
 • Socialstyrelsen har i uppdrag att fördela statsbidrag för sociala insatser i utsatta områden. Satsningen omfattar 250 miljoner kronor per år 2021–2023 och syftar till att både komplettera och förstärka kommunernas verksamheter inom det brottsförebyggande området och olika former av strukturerad samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. För 2022 har ytterligare drygt 216 miljoner kronor tillförts Socialstyrelsen för att fördelas till kommuner inom uppdraget om sociala insatser i utsatta områden.

Regeringsuppdrag: Uppdrag om sociala insatser i utsatta områden

 • Socialstyrelsen ska tillsammans med andra aktörer stödja kommuner och andra huvudmän som utför insatser enligt socialtjänstlagen. I detta uppdrag ingår även att samla och sprida kunskap och exempel på arbetssätt och metoder. 
 • I Regeringskansliet bereds just nu betänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). I betänkandet finns flera tydliga förslag som syftar till att stärka det förebyggande arbetet och underlätta tidiga insatser.

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag, SOU 2020:47

 • Socialtjänsten behöver förses med fler verktyg för att i ett tidigt skede kunna stödja och skydda unga på glid, särskilt i situationer när samtycke från vårdnadshavarna saknas och förutsättningarna för vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) inte är uppfyllda. Socialstyrelsen har därför fått i uppdrag att lämna förslag på hur möjligheterna för socialtjänsten att ge öppna insatser utan samtycke kan öka. Uppdraget redovisades den 31 maj 2021 och förslagen bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Socialdepartementet har därutöver gett en utredare i uppdrag att se över om det bör införas en möjlighet för socialnämnden att, i syfte att stödja barn, besluta om öppna insatser utan samtycke till vårdnadshavare.

Rapport: Öppna insatser utan samtycke på Socialstyrelsen.se

Pressmeddelande: Utredning om möjligheten att ge stödinsatser till vårdnadshavare utan samtycke

 • En utredare har fått i uppdrag att utreda om det, i syfte att skydda barn från att fara illa, bör införas en möjlighet för socialnämnden att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller i vissa områden. Det kan exempelvis handla om att skydda barn från miljöer där de riskerar påtryckning för att begå brott, eller där de till och med riskerar att anlitas för kriminella tjänster. Uppdraget gäller till och med den 31 maj 2022.

Pressmeddelande: Utredning om möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller områden

 • Kommunerna har stora behov av att kunna placera ungdomar på Statens institutions­styrelses (SiS) särskilda ungdomshem. Regeringen har beslutat att subventionera kommunernas kostnader för detta för 2022 och förstärker även SiS för att utveckla kapacitet, kvalitet och säkerhet i verk­samheten.

Pressmeddelande: Långsiktig satsning på Statens institutionsstyrelse för en god och rättssäker vård och behandling

Socialdepartementet har gett en utredare i uppdrag att se över barn och ungas användning av mobiltelefoner och internet inom Statens institutionsstyrelse (SiS). Syftet är att förhindra att barn och unga som vårdas på ungdomshem avviker, planerar fritagningar, har destruktiva kontakter eller beställer droger.

Pressmeddelande: Utredare ska se över SiS möjlighet att förbjuda eller begränsa mobil- och internetanvändning

 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för brottsförebyggande föräldraskapsstöd som ska genomföras under 2022-2023.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram en handlingsplan för brottsförebyggande föräldraskapsstöd

 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) har också fått i uppdrag att främja utvecklingen av våldsförebyggande arbete genom stöd till föräldrar inriktat på familjer i en hederskontext.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att främja utvecklingen av våldsförebyggande arbete genom stöd till föräldrar inriktat på familjer i en hederskontext

 • Regeringen har beslutat om propositionen Skolans arbete med trygghet och studiero. I propositionen föreslår regeringen ändringar i skollagen som syftar till ökad trygghet och studiero i skolan och för att i förlängningen nå högre kunskapsresultat. Ansvaret för det förebyggande arbetet tydliggörs och begreppet studiero definieras.

Skolans arbete med trygghet och studiero, Prop. 2021/22:160

Insatser för effektivare informationsdelning

Informationsdelning är ett viktigt verktyg för de brottsbekämpande och brottsförebyggande aktörerna. Förutsättningarna för informationsdelning behöver förbättras och det pågår nu flera initiativ på området:

 • Regeringen har tillsatt en utredare som ska se över och bidra till att socialtjänsten ges tydligare verktyg i situationer då delning och inhämtning av information är nödvändigt.

Pressmeddelande: Utredning om utbyte och inhämtning av uppgifter i socialtjänsten för att förebygga brott och öka skyddet för barn

 • Inom Regeringskansliet pågår ett arbete med att utvärdera möjligheterna till stärkt informationsutbytet mellan myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor i syfte att stärka arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdsystemen, bidragsbrott och arbetslivskriminalitet.

Pressmeddelande: Stärkt informationsutbyte för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen utreds

 • Regeringen har tillsatt en utredning som ska kartlägga behovet av och lämna förslag på förbättrade möjligheter till informationsutbyte med brottsbekämpande myndigheter. Detta för statliga och kommunala myndigheter, enskilda huvudmän för fristående skolor samt vid behov andra aktörer.

Pressmeddelande: Utökat informationsutbyte med brottsbekämpande myndigheter

Förbättrade möjligheter att utbyta information med brottsbekämpande myndigheter. Dir. 2022:37

Insatser för personer som väljer att lämna kriminalitet

Varje individ som lämnar kriminaliteten bakom sig är en vinst för samhället. Regeringen förbättrar därför stödet till avhoppare för att fler individer ska få hjälp att lämna kriminella gäng och andra destruktiva miljöer:

 • Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen har i uppdrag att förstärka och utveckla stödet till individer som vill lämna kriminella, våldsbejakande extremistiska och hedersrelaterade miljöer.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att förstärka och utveckla arbetet med stöd till avhoppare i landet

 • Regeringen har tillsatt en utredare för att inledningsvis stödja och koordinera myndigheternas arbete med detta uppdrag.

Pressmeddelande: Regeringen förstärker stödet till avhoppare

 • Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten och Kriminalvården har i uppdrag att sprida strategin bakom Sluta skjut. För att kunna förebygga brott effektivt är det viktigt att använda metoder som har potential att göra skillnad, som till exempel strategin bakom Sluta skjut. Den har visat lovande resultat i Malmö för att minska dödligt våld i kriminella miljöer och regeringen ser nu till att den sprids till fler orter i Sverige.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att sprida strategin bakom Sluta skjut till fler orter i Sverige

Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program

Brottsförebyggande insatser delas ofta in i social och situationell brottsprevention. Sociala insatser minskar benägenheten eller motivationen att begå brott. Situationella insatser försvårar att genomföra brott, eller ökar upptäcktsrisken.

Tillsammans mot brott (skr. 2016/17:126) är ett nationellt brottsförebyggande program. Det har tagits fram för att skapa bättre förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete över hela landet på såväl lokal som regional och nationell nivå.

I december 2020 publicerades en skrivelse som redogör för åtgärder som har vidtagits och beslutats i förhållande till de målsättningar för den brottsförebyggande arbetsprocessen och arbetets inriktning som beskrivs i programmet.

Brottsförebyggande rådet: brottsförebyggande arbete på nationell nivå

2015 förstärktes Brottsförebyggande rådets (Brå) ansvar för nationellt stöd och samordning. Brå har sedan dess bland annat inrättat ett nationellt nätverk med berörda myndigheter och tagit fram utbildning om brottsförebyggande arbete.

Brå lämnar årligen en rapport till regeringen om hur det brottsförebyggande arbetet fortlöper.

Länsstyrelserna: brottsförebyggande arbete på regional nivå

Sedan 1 januari 2017 ansvarar länsstyrelserna för samordning och stöd inom brottsförebyggande arbete på regional nivå. De utvecklar bidrar bland annat samarbete och erfarenhetsutbyte, samt stödjer kompetensutveckling och kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Länsstyrelserna lämnar årligen en samlad redovisning till Brå av det arbete som bedrivits lokalt och regionalt inom respektive län.