Brottsförebyggande åtgärder och tidiga insatser

Publicerad

För att minska brottsligheten och öka tryggheten krävs åtgärder som inte bara riktas mot brotten, utan också mot brottens orsaker. Därför stärker regeringen det brottsförebyggande arbetet på nationell, regional och lokal nivå.

Foto: TT

– Regeringens övergripande mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten. För att åstadkomma det så behövs ett starkt lokalt brottsförebyggande arbete, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Urval av regeringens brottsförebyggande insatser

Utredning om möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller områden

En utredare har fått i uppdrag att utreda om det, i syfte att skydda barn från att fara illa, bör införas en möjlighet för socialnämnden att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller i vissa områden. Det kan handla om att skydda barn från miljöer där de riskerar påtryckning för att begå brott, eller där de till och med riskerar att anlitas för kriminella tjänster.

Utredning om möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller områden

Tidiga insatser i skolan, mer undervisning och studiero

Förskoleklassen har blivit obligatorisk, det har införts en garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet och extra medel har tillförts till läxhjälp och lovskola. Den nationella planen för trygghet och studiero har varit ute på remiss och bereds nu på Regeringskansliet. Regeringen har också infört ett omfattande Likvärdighetsbidrag där mest resurser går dit de behövs bäst och gjort särskilda satsningar på skolor i områden med socioekonomiska utmaningar.  

Kunskapsresultaten förbättras i svenska skolan

Fler ska klara skolan

Att klara av skolan är en skyddsfaktor både när det gäller risken att bli kriminell och själv utsättas för brott. Regeringen har därför tillsatt en utredning om hur fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning.

Pressmeddelande: Katrin Stjernfeldt Jammeh utreder hur fler ska nå målen med sin gymnasieutbildning

Lokal samverkan för ökad trygghet och minskat utanförskap

Boverket har fått i uppdrag att undersöka hur platssamverkan kan bidra till en positiv utveckling i områden som idag präglas av både hög otrygghet och socioekonomiska utmaningar.

Pressmeddelande: Uppdrag att undersöka förutsättningarna för stärkt platssamverkan i Sverige 

ANDTS-strategi 2021–2025

Insatser för att skydda barn och unga utgör grunden för det hälsofrämjande och förebyggande ANDTS-arbetet. Kraftfulla åtgärder har vidtagits för att minska efterfrågan på narkotika genom insatser mot narkotikahandel och prevention, vård och stöd.

ANDTS-strategi 2021-2025 

Sociala insatser i utsatta områden

Regeringen har avsatt 250 miljoner kronor per år i en treårig satsning på sociala insatser i utsatta områden. För 2021 fördelas pengarna till 26 kommuner.

Pressmeddelande: Sociala insatser i utsatta områden 

Samordnade insatser för barn och unga i riskzon

Skolverket och Socialstyrelsen har fått i uppdrag att rikta särskilda satsningar mot barn och unga i socialt utsatta områden som riskerar att hamna i kriminalitet, eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Pressmeddelande: Samordnade insatser för barn och unga i riskzon

Ungdomsövervakning nytt straff för unga

Regeringen föreslår ett nytt straff för ungdomsbrottslingar: ungdomsövervakning. Detta innebär bland annat ett förbud att lämna bostaden under helgkvällar och helgnätter, så kallad helghemarrest, och ska övervakas med fotboja.

Pressmeddelande: Ungdomsövervakning ny påföljd för unga lagöverträdare

Möjlighet för socialtjänsten att gripa in tidigare och i fler situationer

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att föreslå hur det kan bli enklare för socialtjänsten att hjälpa barn och unga utan samtycke från vårdnadshavare då det saknas förutsättningar att besluta om tvångsvård.

Pressmeddelande: Tidiga insatser ska skydda barn från att fara illa

Center mot våldsbejakande extremism

2018 inrättade regeringen ett Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brottsförebyggande rådet. CVE ska förebygga våldsbejakande extremism genom att bland annat stötta och samordna arbete på nationell, regional och lokal nivå, samt samla in och sprida kunskap.

Pressmeddelande: Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism

Ett nationellt avhopparprogram

Regeringen har gett Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett nationellt avhopparprogram för att bättre stötta dem som vill lämna kriminella miljöer.

Pressmeddelande: Beslut om ett nationellt avhopparprogram

Effektiviserat arbete mot penningtvätt

En utredning har sett över huruvida Finansinspektionen, banker och myndigheter har de verktyg de behöver i arbetet mot penningtvätt.

Pressmeddelande: Stärkt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Lagstiftning om brottsförebyggande ansvar för kommuner

Kommunerna har en central roll för att förebygga lokal brottslighet. Arbetet görs dock idag på frivillig basis. En utredare har föreslagit hur ett lagstiftat kommunalt ansvar kan utformas för att säkra att brottsförebyggande arbete bedrivs i alla kommuner.

Pressmeddelande: Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete utreds 

Budgetsatsning Statens institutionsstyrelse (SiS)

För att Statens institutionsstyrelse (SiS) långsiktigt ska kunna fullfölja arbetet med att bygga ut kapaciteten, kvaliteten och säkerheten i verksamheten tillför regeringen ett tillskott om 100 miljoner kronor årligen till SiS från och med 2022. Där utöver har regeringen bedömt att anslaget bör ökas med 110 miljoner kronor för år 2021. Tanken är att ca 80 miljoner kronor av de 110 miljonerna ska gå till det akuta behovet av perimeterskydd på vissa institutioner.

Artikel: Reformer för ökad välfärd inom socialtjänst inklusive äldreomsorg - Budgeten 2021 

Kompetens- och kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Socialstyrelsen har under 2020–2022 i uppdrag att stödja huvudmän samt yrkesverksamma inom den sociala barn- och ungdomsvården genom insatser för att främja kompetens och stabilitet samt kvalitetsutveckling inom området. Därutöver ska Socialstyrelsen vidta åtgärder för att stärka samverkan mellan socialtjänst, polis och andra relevanta aktörer i det brottsförebyggande arbetet. Socialstyrelsen ska genom utåtriktade aktiviteter sprida aktuell kunskap om metoder, arbetssätt och goda exempel till kommuner och andra berörda aktörer. Uppdraget ska genomföras i samarbete med relevanta aktörer. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 13 000 000 kronor under 2020.

Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program

Brottsförebyggande insatser delas ofta in i social och situationell brottsprevention. Sociala insatser minskar benägenheten eller motivationen att begå brott. Situationella insatser försvårar att genomföra brott, eller ökar upptäcktsrisken.

Tillsammans mot brott (skr. 2016/17:126) är ett nationellt brottsförebyggande program. Det har tagits fram för att skapa bättre förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete över hela landet på såväl lokal som regional och nationell nivå.

I december 2020 publicerades en skrivelse som redogör för åtgärder som har vidtagits och beslutats i förhållande till de målsättningar för den brottsförebyggande arbetsprocessen och arbetets inriktning som beskrivs i programmet.

Brottsförebyggande rådet: brottsförebyggande arbete på nationell nivå

2015 förstärktes Brottsförebyggande rådets (Brå) ansvar för nationellt stöd och samordning. Brå har sedan dess bland annat inrättat ett nationellt nätverk med berörda myndigheter och tagit fram utbildning om brottsförebyggande arbete.

Brå lämnar årligen en rapport till regeringen om hur det brottsförebyggande arbetet fortlöper.

Länsstyrelserna: brottsförebyggande arbete på regional nivå

Sedan 1 januari 2017 ansvarar länsstyrelserna för samordning och stöd inom brottsförebyggande arbete på regional nivå. De utvecklar bidrar bland annat samarbete och erfarenhetsutbyte, samt stödjer kompetensutveckling och kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Länsstyrelserna lämnar årligen en samlad redovisning till Brå av det arbete som bedrivits lokalt och regionalt inom respektive län.