Data – en underutnyttjad resurs för Sverige

Regeringens datastrategi syftar till att öka mängden data som kan användas för utveckling av till exempel artificiell intelligens. Det sker genom att underlätta datadelning. EU vill gå i spetsen för det datadrivna samhället och regeringens ambition är att aktivt bidra till en inre marknad för data.

Inom många olika områden behövs stora mängder data för att kunna använda ny teknik, till exempel medicinsk forskning, hållbart samhällsbyggande ett konkurrenskraftigt näringsliv.

 • Regeringens mål för den nationella datastrategin

  Sverige ska vara en ledande datadelningsnation inom AI och digital innovation med syftet att stärka välfärden, konkurrenskraften och ett hållbart samhälle. De statliga förvaltningsmyndigheter som kan effektivisera verksamheten och förenkla för företag och medborgare med hjälp av delad data, AI och datadriven analys ska ha påbörjat det arbetet senast 2025. Offentligt finansierad forskningsdata ska, där så är lämpligt, vara öppna och tillgängliga till 2026 och svenska företag ska vara ledande aktörer på den inre marknaden för data 2030. Krav på informations- och cybersäkerhet, skydd för den personliga integriteten och nationell säkerhet samt respekt för immateriella rättigheter och företags legitima intresse att inte dela viss data ska integreras i arbetet.

Sex insatsområden för att nå regeringens mål för den nationella datastrategin

 • 1. Ökad tillgång till data

  Det första insatsområdet lägger grunden för en kontinuerligt ökande tillgång till data som delas på ett säkert och kontrollerat sätt.

  Delmål 2023: Tillgången till data som delas öppet eller kontrollerat ökar kontinuerligt. 2023 ska det finnas delade data för att möta prioriterade samhällsutmaningar samt inom en majoritet av de dataområden som definieras i EU:s datastrategi. Följande områden prioriteras: prioriterade samhällsutmaningar, europeiska gemensamma dataområden, områden med identifierade värdefulla datamängder samt områden där data efterfrågas av t.ex. företag.

 • 2. Öppen och kontrollerad datadelning

  Insatsområde två syftar till att stärka Sveriges samlade förmåga att dra nytta av data och ny digital teknik i nära samverkan mellan forskning, näringsliv och offentlig sektor.

  Delmål 2023: Statliga myndigheter och statliga företag har en god förmåga att dela data både på ett öppet och kontrollerat sätt. Svenska företag har en god förmåga att dela data och är delaktiga i utvecklingen av och kan utnyttja de uppbyggda datamarknaderna. Offentliga data, inklusive forskningsdata, ska där så är lämpligt, vara så öppna som möjligt och så stängda som nödvändigt.

 • 3. Samverkan och kultur

  Insatsområde tre skapar möjligheter för de aktörer som vill gå före att samverka och utbyta erfarenheter.

  Delmål 2023: Samverkan mellan offentliga och privata aktörer är organiserad så att ett institutionellt lärande säkras och att en kulturförändring kommer till stånd där data betraktas som en strategisk resurs. Samverkan bör involvera minst 100 företag, 12 kommuner och 5 regioner samt andra datadelningsinitiativ som exempelvis Geodatasamverkan, de olika datalabben samt Nationell skalning öppna data (NSÖD). Samverkan är dessutom etablerad med andra plattformar som AI Sweden och Arena för innovationsupphandling. Samverkan på EU-nivå inom ramen för gemensamma europeiska datautrymmen är väletablerad och svenska aktörer deltar aktivt.

 • 4. Styrning, reglering och uppföljning

  Insatsområde fyra fokuserar på förmågan att följa upp den tvärsektoriella utvecklingen och utveckla relevant policy som stödjer en fortsatt utveckling av området.

  Delmål 2023: Regeringen har en tvärsektoriell förmåga att på nationell nivå löpande följa upp tillgången till och användningen av data för att kunna utveckla relevant styrning och policy på området. Sverige deltar aktivt i det europeiska regleringsarbetet samt utreder löpande olika aspekter av de rättsliga förutsättningarna för datadelning.

 • 5. Forskning, utveckling och kompetens

  Insatsområde fem inriktar sig på att finna effektiva former för forskning, kompetensutveckling och användning av standarder och specifikationer.

  Delmål 2025: Sverige är ett attraktivt land för forskning, innovation, test- och demoverksamhet samt utveckling på AI- och dataområdet och det finns möjligheter att testa och rekommendera användning av standarder, specifikationer och modeller för datadelning inom ramen för testbäddar, labb etc. Allt fler datadrivna innovativa lösningar och tjänster når marknaden eller genomförs i offentlig verksamhet.

 • 6. EU och internationellt samarbete

  Insatsområde sex fokuserar på vikten av det internationella samarbetet. Data måste kunna delas både inom och utanför EU.

  Delmål 2025: Sverige agerar aktivt inom ramen för det internationella samarbetet för datadelning och betraktas som en pålitlig och ledande partner inom området datadelning samt deltar aktivt i uppbyggandet av den inre marknaden för data.

 1. 1 Ökad tillgång till data
 2. 2 Öppen och kontrollerad datadelning
 3. 3 Samverkan och kultur
 4. 4 Styrning, reglering och uppföljning
 5. 5 Forskning, utveckling och kompetens
 6. 6 EU och internationellt samarbete

Exempel på uppdrag inom insatsområde 1 som ska främja ökad tillgång till data

Foto: Shutterstock

Förbättrad cancerdiagnostik

E-hälsomyndigheten ska genomföra en förstudie för hur de ska kunna tillhandahålla en nationell digital infrastruktur för nationella kvalitetsregister.

Foto: Volvo Lastvagnar

Smart elektrifiering av transportsektorn

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har i uppdrag att bidra till kunskapsuppbyggnaden kring en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av transportsektorn.

Foto: Elena Kraskowski/Folio

Livslångt lärande på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen med flera har i uppdrag att utveckla förutsättningarna för att göra data tillgängligt.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Klimat- och miljöforskning förstärks av rymddata

Rymdstyrelsen ska analysera och undersöka hur ett utvecklat nationellt rymddatalabb skulle kunna främja samhällets digitalisering med särskilt fokus på precisionsjordbruk och skogsbruk.

Foto: Shutterstock

Smart och visualiserad statistik för mobilitet

Statiska centralbyrån ska främja delning och nyttiggörande av data för smart statistik med inriktning på datakvalitet, dataåtkomst och datatillgång samt lämna förslag till ny, smart statistik baserad på delning av mobilitetsdata.

Innehåll om nationella datastrategin

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1 träffar.