Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Uppdrag till myndigheter och stöd till det civila samhället för att stärka demokratin

Regeringen fattar beslut i form av bland annat uppdrag till myndigheter och bidrag till organisationer. Regeringen beslutar också om förordningar som fördelar statsbidrag. Med anledning av regeringens kraftsamling för en stark demokrati har regeringen fattat ett antal beslut om demokratifrämjande åtgärder och insatser. Här kan du ta del av dessa beslut.

Statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin 

Regeringen har beslutat om en förordning som fördelar statsbidrag till organisationer inom det civila samhället, däribland folkbildningen, i syfte att stärka demokratin. Bidragen fördelas av MUCF och ska stödja åtgärder på lokal, regional eller nationell nivå och fördelas i form av projektbidrag för åtgärder som syftar till att öka kunskapen om demokratin och stärka individers förutsättningar att delta i demokratin och dess beslutsprocesser.

Länk till Svensk författningssamling

MUCF:s webbplats: Stärka demokratin

Överenskommelse med SKR om stärkta förutsättningar för människor att delta och vara delaktiga

Regeringen har slutit en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner om att tillsammans verka för en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för människor att delta och vara delaktiga. Överenskommelsen innebär att regeringen och SKR under perioden 2020–2022 bl.a. intensifierar sitt arbete med att stödja och stärka utvecklingsarbete i kommuner och regioner i syfta att göra det möjligt för fler människor att delta och vara delaktiga i demokratiska beslutsprocesser.

Stärka och utveckla demokratiperspektivet på webbplatsen Mina rättigheter

Regeringen har givit Barnombudsmannen i uppdrag att stärka och utveckla demokratiperspektivet på webbplatsen Mina rättigheter. Det befintliga innehållet på webbplatsen ska kompletteras med kunskap och vägledning kring hur barn och unga själva kan ta sina demokratiska rättigheter i bruk. Det nya innehållet på webbplatsen ska aktivt spridas och myndigheten ska även erbjuda metodstöd för personal i skolan, elevkårer, barn och unga.

Uppdrag till Barnombudsmannen 

Kartläggning av insatser och förslag på möjliga insatser

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska samlat redovisa aktiviteter på demokratiområdet som länsstyrelserna genomfört under 2020 och 2021. Redovisningen ska ha särskilt fokus på insatser som genomförs i respektive län med anledning av regeringens nationella satsning Demokratin 100 år. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska även kartlägga och analysera utmaningar på demokratiområdet som respektive länsstyrelse har identifierat i det egna länet och utifrån kartläggningen utveckla och lämna förslag på möjliga insatser.

Utveckla och genomföra demokratistärkande utbildningsinsatser på anstalter och häkten

Kriminalvården har fått regeringens uppdrag att utveckla och genomföra utbildningsinsatser för intagna på anstalter och häkten med syfte att öka kunskapen om demokratin och stärka individers förutsättningar att delta i demokratin och dess beslutsprocesser. Uppdraget ska särskilt fokusera på unga.

Uppdrag till Kriminalvården 

Om uppdraget på Kriminalvårdens webbplats

Främja ungas förutsättningar att delta i demokratin

Regeringen har givit i uppdrag åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) att ta fram och sprida modeller för hur kommuner kan arbeta strategiskt, sektorsövergripande och långsiktigt med att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin, utveckla ungas demokratiska färdigheter och kompetenser samt främja deltagande och stärka delaktigheten i demokratin.

Uppdrag till MUCF

Sprida pedagogiskt material som främjar elevers demokratiska förmågor och kunskaper om demokratin

Regeringen har givit i uppdrag åt Forum för levande historia att utveckla och sprida pedagogiskt material för skolan som syftar till att göra demokratin mer motståndskraftig genom att förankra stödet för demokratin som styrelseskick och att stärka elevers kunskaper och förmågor för ett aktivt medborgarskap.

Uppdrag till Forum för levande historia 

Stärka ungdomars och andra klienters förutsättningar att delta i demokratin

Statens institutionsstyrelse (SiS) har fått i uppdrag av regeringen att genomföra särskilda insatser i sin skolverksamhet för elever och lärare med målsättningen att främja elevernas utveckling av de kunskaper och förmågor som krävs för att aktivt kunna delta i demokratin.

Uppdrag till SiS 

Stärka gymnasieelevers kunskaper om demokratins möjligheter och utmaningar

Stockholms universitet har fått i uppdrag av regeringen att stärka gymnasieelevers kunskaper om demokratins utmaningar och möjligheter samt bidra till ett ökat intresse för demokratifrågor särskilt bland elever från studieovana miljöer. Stockholms universitet ska anordna demokratimässor för gymnasielever där ett brett utbud av forskning om politik och demokrati tillgängliggörs.

Uppdrag till Stockholms universitet 

Stärka samers förutsättningar att delta i demokratiska beslutsprocesser och i det offentliga samtalet

Sametinget har fått regeringens uppdrag att genomföra folkbildande och kunskapshöjande insatser som bidrar till att stärka samers, särskilt unga samers, intresse och möjligheter att delta aktivt i demokratin och dess beslutsprocesser, samt i det offentliga samtalet. Uppdraget syftar särskilt till att nå personer som inte deltar aktivt i politiskt arbete eller känner sig delaktiga i demokratin.

Uppdrag till Sametinget 

Driva webbplatsen Alla väljare med lättläst nyhetsinformation

Myndigheten för tillgängliga medier ska driva webbplatsen ”Alla väljare” med lättläst nyhetsinformation. Under 2020 ska ett särskilt fokus vara att uppmärksamma att det 2021 är 100 år sedan demokratins genombrott i Sverige och på demokratins möjligheter och utmaningar idag.

Myndigheten för tillgängliga medier: 8 sidor, Demokrati 100 år

Förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet

Regeringen uppdrar åt Statens medieråd att förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet (MIK) genom att utveckla samverkan och myndighetens verksamhet på området. I uppdraget ingår att skapa ett nätverk för aktörer som arbetar med frågor relaterade till MIK, bygga upp en plattform för kunskaps- och informationsspridning, ytterligare kartlägga utvecklingen på MIK-området och utveckla myndighetens MIK-resurser.

Uppdrag till Statens medieråd 

Statens medieråd: MIK Sverige

Bidrag till Folkbildningsrådet för demokratistärkande insatser inom folkbildningen

Regeringen har beviljat Folkbildningsrådet 3 miljoner kronor för 2020 i syfte att stärka folkbildningens demokratirelaterade arbete. Medlen kan möjliggöra en förlängning och utveckling av projekt som tidigare påbörjats. Medlen till Folkbildningsrådet ska särskilt användas för att stödja verksamhet som når ut i hela landet, där flera studieförbund och folkhögskolor samverkar, och som syftar till att främja det demokratiska samtalet och demokratins motståndskraft.

Om insatsen på Folkbildningsrådets webbplats

Bidrag till Sveriges Riksidrottsförbund för att främja barns och ungas kunskaper och aktiva deltagande i föreningsdemokratin

Regeringen har beviljat Riksidrottsförbundet 1 500 000 kronor för att stärka idrottsrörelsens arbete med att få fler barn- och unga att delta aktivt i föreningsdemokratin och att utveckla formerna för att inkludera barn och unga i idrottsföreningars beslutsprocesser.

Pressmeddelande: Regeringen stärker idrottens arbete med föreningsdemokrati

Bidrag för att förebygga och hantera hot och hat mot förtroendevalda

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beviljas under 2021 fortsatt bidrag för att stödja och utveckla kommuners och landstings systematiska arbete för att förebygga och hantera hot och hat mot förtroendevalda.

Pressmeddelande: Regeringen stärker arbetet med att förebygga hot och hat mot förtroendevalda

Medel för att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) beviljas under 2021 medel för att fortsatt göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda som sprids via internet och sociala medier, med särskilt fokus på högerextremistiskt och rasistiskt innehåll. I uppdraget ingår att fortsätta utveckla verktyg för fördjupad analys, att kartlägga och analysera förekomsten av hot, hat och extremistiska budskap som har riktats mot olika individer och grupper i samhället, samt att ta fram analysrapporter.

Medel för att genomföra kompetens- och kapacitetsutvecklande insatser riktade till journalister och redaktioner

Medieinstitutet Fojo, Linnéuniversitetet, beviljas under 2021 medel för att fortsatt identifiera, utveckla och genomföra kompetens- och kapacitetsutvecklande insatser riktade till journalister och redaktioner för att förebygga och hantera utsatthet för hot och hat inom ramen för universitetets uppdrag att erbjuda fortbildning för journalister.

Medel för utbildningsinsatser för att stärka samfundens arbete med demokrati och mänskliga rättigheter

Myndigheten för stöd till trossamfund får under 2021 medel för att genomföra utbildningsinsatser för trossamfundsledare och andra personer med uppdrag inom trossamfund i syfte att stärka samfundens arbete med demokrati och de mänskliga rättigheterna och för att samfunden ska kunna säkerställa att verksamheten utövas i enlighet med samhällets grundläggande värderingar såsom de kommer till uttryck i grundlagen.

Uppdrag som finansieras inom myndigheters anslagsram

I regleringsbrev för 2021 har regeringen även gett ett antal myndigheter i uppdrag att genomföra aktiviteter och insatser för att uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och dess värden inom myndigheternas befintliga anslagsram. I satsningen ingår uppdrag till:

  • Boverket
  • Filminstitutet
  • Forum för levande historia
  • Försvarsmakten
  • Institutet för språk och folkminnen
  • Jämställdhetsmyndigheten
  • Myndigheten för delaktighet
  • Myndigheten för press, radio och tv
  • Riksantikvarieämbetet

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati

Under 2020 och 2021 genomför regeringen en nationell kraftsamling för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. Här kan du läsa mer om satsningen och aktuella nyheter.