Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner

Publicerad

Regeringen har slutit en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner om att tillsammans verka för en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för människor att delta och vara delaktiga. Överenskommelsen innebär att regeringen och SKR under perioden 2020–2022 bland annat intensifierar sitt arbete med att stödja och stärka utvecklingsarbete i kommuner och regioner i syfte att göra det möjligt för fler människor att delta och vara delaktiga i demokratiska beslutsprocesser.

Överenskommelsen innehåller övergripande fyra delmål:

  • Förutsättningarna för människor att delta i demokratin och dess beslutsprocesser ska stärkas. Särskilt fokus ska riktas mot att stärka förutsättningarna för personer som saknar tillräckliga kunskaper, färdigheter och andra typer av resurser för att delta och vara delaktiga i demokratin.
  • Kunskapen om det demokratiska styrelseskicket och dess underliggande principer ska öka i befolkningen.
  • Förtroendet för demokratin och dess institutioner på kommunal, regional och nationell nivå ska öka i befolkningen.
  • Det demokratiska samtalet ska värnas. Fler människor ska känna sig trygga att delta i samhällsdebatten utan oro eller rädsla för att utsättas för hot och hat.

Inom ramen för överenskommelsen ska SKR även:

  • Arrangera kunskaps- och inspirationskonferenser där alla kommuner och regioner inbjuds att delta. Syftet är att bidra till att utveckla det kommunala och regionala arbetet med att stärka människors förutsättningar att delta i demokratin.
  • Utlysa en utmärkelse som kan tilldelas skolklasser i åk 7–9 i grundskolan och i gymnasieskolan som utarbetar bra och kreativa förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för framtiden. Ett särskilt uppmärksammande, prisceremoni och spridning av goda exempel sker på Sveriges Skolriksdag 2021.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.