Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Främja – fler ska vara delaktiga i demokratin

Uppdaterad

Regeringen verkar för ett högt och mer jämlikt deltagande i allmänna val och i demokratiska processer mellan valen. En stark och levande demokrati drivs framåt av människors engagemang och deltagande.

Foto: Magnus Hjalmarsson Neideman, SvD/TT

Alla i Sverige, oavsett bostadsort, kön, ekonomiska förutsättningar eller sociala omständigheter, ska ha förutsättningar att föra sin talan och att delta såväl i allmänna val som i demokratiska processer mellan valen. Demokratiska processer måste utformas med beaktande av mångfalden i befolkningen och utifrån människors olika behov och förutsättningar. Regeringen lägger också vikt vid att barn och unga är delaktiga utifrån ålder och mognad och har möjlighet att utöva inflytande över samhällsutvecklingen.

Ett högt deltagande i demokratin gör att fler röster och olika perspektiv framträder. Det ökar möjligheterna att problem och utmaningar i samhället blir ordentligt belysta. En större demokratisk delaktighet ökar också sannolikheten att beslut accepteras och genomförs i samhället. I ett samhälle som präglas av delaktighet stärks sammanhållningen och det gemensamma ansvarstagandet. Genom att delta i allmänna val och genom aktiviteter mellan valen såsom t.ex. demonstrationer, medborgardialog, namninsamlingar och direkta kontakter med politiker kan individen både påverka samhället och förbättra sin egen livssituation.

Regeringen anser att de demokratiska klyftorna i samhället och det faktum att delar av befolkningen varken deltar eller känner sig delaktiga i demokratin är en allvarlig utmaning. Regeringen genomför därför en rad åtgärder för att fler ska vara delaktiga i demokratin.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Demokratistrategin

I demokratistrategin belyser regeringen de utmaningar som demokratin står inför idag och lägger fast prioriteringar för demokratipolitiken

Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati

Under 2020 och 2021 genomför regeringen en nationell kraftsamling för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. Här kan du läsa mer om satsningen och aktuella nyheter.