Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Försvara – fler ska stå upp för demokratin

Uppdaterad

Regeringen vidtar åtgärder för att skydda förtroendet för de demokratiska institutionerna och för att värna det demokratiska samtalet från hot och hat. Demokratin ska försvaras när den ifrågasätts.

Foto: Agnieszka Olek/Folio

Det offentliga samtalet behöver fyllas med röster som respekterar de demokratiska principerna och som står upp för demokratin. Det demokratiska samtalet ska vara till för alla.

Det är varje människas rätt att tycka vad man vill i en demokrati, även att ifrågasätta den. Samtidigt visar historien att när antidemokratiska aktörer står oemotsagda kan det få förödande konsekvenser.

Regeringen satsar stora resurser på att förebygga och bekämpa brottsliga aktiviteter samtidigt som åtgärder vidtas för att långsiktigt stärka medborgarnas motståndskraft mot antidemokratiska beteenden. Utvecklingen i omvärlden är en tydlig signal för att stärka demokratins motståndskraft i Sverige.

Det finns aktörer i och utanför Sverige som försöker öka motsättningarna i samhället och som motarbetar demokratin. Det finns en omfattande strafflagstiftning som förbjuder olika uttryck för rasism, t.ex. hets mot folkgrupp, men det behövs fler röster som står upp för demokratin och alla människors lika värde. Faktakunskaper och argument är demokratins starkaste försvar. Regeringen stödjer därför insatser som främjar demokratiska värderingar och stärker medborgarnas demokratiska motståndskraft.

En motståndskraftig demokrati slår vakt om det öppna, inkluderande och levande samtalet som kännetecknas av en mångfald av erfarenheter, idéer och perspektiv. Samtidigt ser regeringen att det offentliga debattklimatet är hårdare idag och att allt för många opinionsbildare, förtroendevalda, journalister och konstnärer utsätts för hot och hat.

Det fria ordet och människors samhällsengagemang får aldrig begränsas av hot eller hat. Ett levande demokratiskt samtal förutsätter att var och en respekterar sin meningsmotståndare och bidrar till en god ton i samhällsdebatten.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Demokratistrategin

I demokratistrategin belyser regeringen de utmaningar som demokratin står inför idag och lägger fast prioriteringar för demokratipolitiken

Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati

Under 2020 och 2021 genomför regeringen en nationell kraftsamling för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. Här kan du läsa mer om satsningen och aktuella nyheter.