Illustration: Jan Gerscher/Regeringskansliet

Demokratin 100 år

2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför en nationell kraftsamling "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. Här kan du läsa mer om satsningen och aktuella nyheter.

Ansvariga statsråd
Jeanette Gustafsdotter
Ansvariga departement
Kultur­departementet
  • Regeringen och riksdagen arrangerar seminarium för att fira 100 år av demokrati

    Onsdag 15 september arrangerade regeringen och riksdagen seminariet ”100 år av demokrati – vilka lärdomar tar vi med oss?” Till seminariet gjordes en film där medborgare fick svara på frågan "Vad betyder demokrati för dig?"

  • Anna Ekström deltar vid konferens med anledning av demokratins 100-årsjubileum

    I morgon, fredag den 10 september, medverkar utbildningsminister Anna Ekström vid en demokratikonferens för region Västernorrland med anledning av demokratins 100-årsjubileum. Ministern kommer att hålla ett inledningsanförande och delta i ett samtal om skolans demokratiuppdrag.

Kommittén Demokratin 100 år

Under rubriken ”Vår demokrati – värd att värna varje dag” ska kommittén, under åren 2018 – 2021, planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. De ska bidra till ökad delaktighet, förankring och motståndskraft i demokratin.

Insatserna och aktiviteterna ska planeras och genomföras i nära samarbete med relevanta aktörer som arbetar med demokratifrågor. Kommittén ska uppmuntra en bredd av aktörer i hela landet att delta, såsom skolväsendet, civila samhället, myndigheter och kommuner.

Kommittén Demokratin 100 år leds av Peter Örn. I kommittén ingår även demokratiambassadörerna Emma Frans, Lena Posner-Körösi och Rosaline Marbinah och ett sekretariat.

Mer om Demokratin 100 år

Uppdrag till myndigheter och stöd till det civila samhället för att stärka demokratin

Regeringen fattar beslut i form av bland annat uppdrag till myndigheter och bidrag till organisationer. Regeringen beslutar också om förordningar som fördelar statsbidrag. Med anledning av regeringens kraftsamling för en stark demokrati har regeringen fattat ett antal beslut om demokratifrämjande åtgärder och insatser. Här kan du ta del av dessa beslut.

Överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner

Regeringen har slutit en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner om att tillsammans verka för en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för människor att delta och vara delaktiga. Överenskommelsen innebär att regeringen och SKR under perioden 2020–2022 bland annat intensifierar sitt arbete med att stödja och stärka utvecklingsarbete i kommuner och regioner i syfte att göra det möjligt för fler människor att delta och vara delaktiga i demokratiska beslutsprocesser.

Regeringsuppdrag att uppmärksamma Demokratin 100 år

I år är det 100 år sedan både män och kvinnor för första gången fick rösta i val till riksdagen. För att uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och stärka demokratin för framtiden genomför regeringen en nationell satsning och har gett flera myndigheter i uppdrag att genomföra aktiviteter och insatser.

Regeringens strategi för en stark demokrati

Foto: Magnus Hjalmarsson Neideman, SvD/TT

Främja – fler ska vara delaktiga i demokratin

Regeringen verkar för ett högt och mer jämlikt deltagande i allmänna val och i demokratiska processer mellan valen. En stark och levande demokrati drivs framåt av människors engagemang och deltagande.

Foto: Maskot Folio

Förankra – fler ska ha kunskap om demokratin

Regeringen vill att fler människor har kunskap om de demokratiska processerna och principerna. Demokrati är både ett styrelseskick och ett förhållningssätt.

Foto: Agnieszka Olek/Folio

Försvara – fler ska stå upp för demokratin

Regeringen vidtar åtgärder för att skydda förtroendet för de demokratiska institutionerna och för att värna det demokratiska samtalet från hot och hat. Demokratin ska försvaras när den ifrågasätts.

Innehåll om Demokratin 100 år

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 15 träffar.