Cirkulär ekonomi

Regeringen arbetar med att främja omställningen till en cirkulär ekonomi på flera sätt, bland annat genom en övergripande strategi för cirkulär ekonomi, genom lagstiftning för avfallsområdet och genom nya etappmål. Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och är ett verktyg för att nå dels miljö- och klimatmålen, dels de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Initiativ och åtgärder för omställningen till en cirkulär ekonomi

Tidplan för genomförande av engångsplastdirektivet i Sverige

Enligt engångsplastdirektivet ska vissa delar av direktivet vara genomförda och tillämpas från den 3 juli 2021. Men beslut om samtliga delar av direktivet kommer tidigast kunna fattas efter 1 november 2021

Per Bolund tar emot förslag för en cirkulär omställning

I dag presenterar Delegationen för cirkulär ekonomi sin årliga rapport för miljö- och klimatminister Per Bolund vid en webbsändning.

Nya EU-regler om avfall gynnar en mer cirkulär ekonomi

Sverige ska fram till år 2025 anpassa svensk rätt till nya regler i ett EU-lagstiftningspaket om avfall. Ett stort antal förändringar i svenska lagar och förordningar som krävs för att genomföra de flesta av de nya EU-kraven har redan beslutats av regering och riksdag.

Nya nationella mål påskyndar omställningen till en cirkulär ekonomi

Regeringen har idag beslutat om fyra nya etappmål för att minska matsvinnet, samt öka återvinningen av kommunalt avfall och återanvändning av förpackningar. De bidrar till att resurser används mer effektivt, vilket minskar klimatpåverkan och är en del i arbetet för en cirkulär ekonomi.

Regler om producentansvar för förpackningar ses över

Regeringen har tillsatt en utredning som ska ge förslag på hur ett pantsystem för småelektronik, som mobiler eller läsplattor, kan se ut. Syftet med utredningen är att öka insamlingen och återvinningen av elavfall och på så sätt bidra till giftfria, resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi

Remiss av betänkandet Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin (SOU 2021:24)

Här kan du se vilka instanser som ombetts svara på Miljödepartementets remiss av betänkandet Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin (SOU 2021:24)

Remiss av SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil

Här kan du ta del av svaren från de instanser som har ombetts att svara på remissen för SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

En samlad politik för klimatet

Regeringen presenterar för första gången en klimatpolitisk handlingsplan för riksdagen. Klimat ska integreras i alla relevanta politikområden. Med 132 åtgärder tar propositionen ett helhetsgrepp om hur utsläppen ska minska i hela det svenska samhället.

Samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning

Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet och bli världens första fossilfria välfärdsland. Näringslivet står för en betydande del av utsläppen samtidigt som de är en avgörande del av lösningen. Samverkansprogrammet ska bidra till näringslivets klimatomställning.

Innehåll om regeringens arbete med omställning till cirkulär ekonomi

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 39 träffar.