Innehållet publicerades under perioden

-

Vad innebär utträdesavtalet?

Uppdaterad

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020 på basen av det framförhandlade utträdesavtalet. Här kan du läsa mer om utträdesavtalets innebörd.

EU-minister Hans Dahlgren och finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff.
EU-minister Hans Dahlgren och finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff om regeringens förberedelser för brexit. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Övergångsperioden innebar att Storbritannien  fortsätta att vara en del av den inre marknaden och tullunionen och underställd EU-domstolen. Därmed kommer handeln, resor och annat utbyte med Storbritannien inledningsvis att fortsätta som tidigare. Övergångsperioden löpte ut den 31 december 2020.

Övergångsperioden var tänkt att ge tid för anpassning till det som från den 1 januari 2021 är den framtida förbindelsen mellan EU och Storbritannien.

Förutom övergångsperioden reglerar utträdesavtalet också en mängd andra frågor som behöver hanteras i och med det brittiska utträdet.

Det handlar bland annat om de särskilt berörda medborgarna – svenskar och andra EU-medborgare bosatta i Storbritannien och britter här i Sverige. Bestämmelserna innebär att deras situation förändras i mycket liten omfattning och exempelvis kommer svenskar som bor i Storbritannien att få fortsätta att bo, arbeta, studera och pensionera sig där. Uppgörelsen täcker alla de frågor som berör medborgarna i deras vardag, det vill säga uppehållsrätt och sociala trygghetsförmåner såsom socialförsäkring, hälso- och sjukvård, pensioner, arbetslöshetsförsäkring, studiebidrag och olika former av familjeförmåner. Även erkännandet av utbildningsbevis och andra yrkeskvalifikationer omfattas.

Utträdesavtalet reglerar också de brittiska bidragen till EU-budgeten. Uppgörelsen betyder att Storbritannien kommer att betala som medlemmar för hela den nuvarande långtidsbudgeten till och med 2020.

Det finns också bestämmelser om så kallade övriga separationsfrågor som bland annat klargör vad som ska gälla för pågående polisiära samarbeten, varor som satts på marknaden och mycket annat.

Utträdesavtalet i korthet

Utträdesavtalet består av 185 artiklar och tre protokoll. Det innehåller följande delar: 

Allmänna bestämmelser

Regler för att förstå och tolka avtalet. Det klargörs att de ska ha samma rättsliga verkan i EU som i Storbritannien. Reglerna har direkt effekt vilket bland annat innebär att de, om de är precisa och tydliga, kan åberopas direkt av enskilda inför nationella domstolar. EU-rättsliga begrepp ska tolkas i enlighet med EU-rätten och EU-domstolens praxis beaktas.

Medborgarnas rättigheter

Regler som innebär att britterna i EU27 och EU-medborgarna i Storbritannien behåller sina rättigheter. Omfattar dem som utnyttjat sin rätt att bosätta sig ända till slutet av övergångsperioden. Gäller berörda med familjemedlemmar och barn, inklusive ännu inte födda.

Separationsfrågor

Dessa klargör vad som ska gälla vid övergångsperiodens slut för en mängd pågående förfaranden, beviljade rättigheter med mera. 

Exempelvis:

  • varor som placerats på marknaden,
  • tullförfaranden,
  • immaterialrätter och skyddade geografiska ursprungsbeteckningar,
  • pågående polis- och straffrättsliga samarbeten,
  • användning av data och information,
  • offentlig upphandling,
  • statsstöd

Övergångsperioden

Den innebär att Storbritannien i praktisk mening stannar i EU-samarbetet till slutet av 2020. Man kommer att tillämpa EU:s lagar och regler och följa EU-domstolen men inte delta i beslutsfattandet. Övergångsperioden löper ut den 31 december 2020. 

Den ekonomiska överenskommelsen

Storbritannien kommer att betala som medlemmar för hela innevarande långtidsbudget fram till slutet av 2020. Därefter för det som förfaller till betalning på grund av den eller tidigare åtaganden.

Tillämpning och tvistlösning

En gemensam kommitté med representanter från EU och Storbritannien kommer att ansvara för utträdesavtalets genomförande och tolkning. Om kommittén inte kan enas om en fråga kan parterna påkalla prövning av en skiljenämnd, vars avgörande blir bindande för parterna. Om EU-rättsliga frågor väcks, ska nämnden inhämta yttrande från EU-domstolen.

Protokollet om Irland och Nordirland (reviderat jämfört med version från november 2018)

Fastställer nödvändiga arrangemang för att hantera de unika förhållandena som råder på den irländska ön och som syftar till att undvika att en hård gräns inrättas. Nordirland blir kvar i EU:s inre marknad för varor, men lämnar EU:s tullunion. I sak innebär den nya lösningen att Nordirland kommer att tillämpa alla de delar av EU:s regelverk som behövs för att undanröja behovet av kontroller vid gränsen mellan republiken Irland och Nordirland, inklusive avseende tull och moms. Rättsligt kommer Nordirland dock att förbli en del av Storbritanniens tullområde, vilket bland annat innebär att tull inte kommer att tas ut vid export av varor från den brittiska huvudön som kan bevisas inte komma att lämna Nordirland. För vissa definierade varor kommer inga kontroller att ske – den närmare regleringen av detta lämnas till den gemensamma kommittén att fastställa. Det nordirländska regionala parlamentet Stormont ges möjligheten att ge sitt godkännande till att Nordirland ska vara kvar i arrangemanget, första gången fyra år efter övergångsperiodens slut och därefter vart fjärde år. Om Stormont inte godkänner att vara kvar inleds en tvåårig period under vilken den gemensamma kommittén ska föreslå hur situationen ska hanteras.

Därutöver innehåller utträdesavtalet ett protokoll om de suveräna basområdena på Cypern samt ett protokoll om Gibraltar.

Utträdesavtalet på Eur-lexs webbplats

Genomförande av utträdesavtalet i Sverige

Utträdesavtalet utgör EU-rätt och är i tillämpliga delar direkt tillämplig i medlemsstaterna. Till största del behöver därför avtalet inte genomföras i svensk rätt.

I en del behöver dock utträdesavtalet kompletteras med bestämmelser i svensk rätt. Det gäller i fråga om medborgarnas rättigheter i de delar som gäller rätten för de berörda brittiska medborgarna och deras familjer att även efter utträdet resa in, vistas och arbeta i Sverige.

Du kan läsa mer om de kompletterande bestämmelser som föreslås och följa processen här:

Ds 2020:5 Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter