Innehållet publicerades under perioden

-

Handels- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och Storbritannien

Publicerad

Från och med den 1 januari 2021 gäller ett nytt handels- och samarbetsavtal mellan och EU och Storbritannien. Avtalet utgör grunden för ett brett partnerskap mellan EU och Storbritannien och syftar till att upprätthålla ett område av välstånd och goda grannskapsrelationer baserat på gemensamma värden och samarbete.

Det omfattande avtalet inkluderar en överenskommelse om tullfri varuhandel och gemensamma regler för, bland annat, handeln med tjänster, offentlig upphandling och rättvisa konkurrensvillkor. En rad övriga gränsöverskridande och gemensamma områden regleras genom avtalet, till exempel, hållbart utnyttjande av gemensamma fiskresurser, flyg-, sjö- och vägtransporter, samarbeten inom inre säkerhetsområdet, samordning av sociala trygghetssystemen, energimarknadsfrågor och reglerna för brittisk medverkan i vissa av EU:s program.

I promemorian om Handels- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och Storbritannien redogörs närmare för avtalets innehåll. 

Promemoria om Handels- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och Storbritannien

Avtalet kan läsas i sin helhet kan läsas på EUR-lex.

Mer om handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien