Fem barn står och håller om varandra
Foto: Folio

Barnkonventionen som svensk lag

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.

Aktuellt om barnkonventionen

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter

I denna lagrådsremiss föreslås en lag om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter.

barn p skateboard
Fråga och svar om barnkonventionen. Foto:Folio

Frågor och svar om barnkonventionen som lag

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) blev svensk lag den 1 januari 2020. Här hittar du frågor och svar om barnkonventionen som lag.

Rättsinformation
Rättsinformation Foto: Regeringskansliet

Vägledning vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. I november 2019 publicerades en vägledning som kan användas vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen. Vägledningen syftar till att underlätta för olika aktörer bl.a. vid rättstillämpning genom att redogöra för hur man metodmässigt kan gå tillväga när man tolkar och tillämpar en internationell konvention som barnkonventionen. Regeringen har även beslutat att ge Barnombudsmannen i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser om vägledningen och att sprida den till myndigheter, kommuner och landsting.

barn som läser
Barn som läser. Foto:Folio

Kunskapslyftet för barnets rättigheter

Sedan 2017 pågår ett kunskapslyft för barnets rättigheter i syfte att höja kompetensen om barnkonventionen och dess tillämpning i samtliga kommuner och regioner och för 17 statliga myndigheter. Barnombudsmannen har i uppdrag att erbjuda stöd till dessa aktörer och länsstyrelserna har bl.a. i uppdrag att bidra till att tillämpningen av barnets rättigheter säkerställs i praktiken på kommunal och regional nivå.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

Kartläggning av hur svensk lagstiftning stämmer överens med barnkonventionen

Den 12 november 2020 överlämnade Barnkonventionsutredningen sitt betänkande till regeringen. Syftet med kartläggningen var att ge ett stöd i det fortsatta arbetet med transformering av barnkonventionens bestämmelser.

Innehåll om barnkonventionens väg mot svensk lag

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 28 träffar.