Bild i silhuett av två barn som står på en klippa
Foto: Bildhuset/TT Nyhetsbyrån

Arbetet för att stärka barnets bästa

Regeringen har genomfört en rad reformer och har flera förslag för att barn och unga ska få en stabil och trygg uppväxt. Barnets bästa är den bärande principen i FN:s konvention om barnets rättigheter. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det förpliktigar och regeringen vidtar ett antal åtgärder för att stärka barns rättigheter. Här är ett urval av åtgärder som vidtagits på socialminister Lena Hallengrens område.

Åtgärder inom Socialdepartementets område

 • 1. Nationell handlingsplan för europeiska barngarantin

  Regeringen har beslutat om en nationell handlingsplan för att implementera Europeiska rådets rekommendationer om en europeisk barngaranti. Målet med barngarantin är att förebygga och bekämpa social utsatthet genom att garantera att barn har tillgång till en uppsättning grundläggande samhällstjänster.

 • 2. Regeringen lämnar förslag om Lex Lilla hjärtat till riksdagen

  I propositionen ”Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat” föreslår regeringen fem lagändringar för att stärka principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för placerade barn.

 • Socialminister Lena Hallengren och särskilda utredaren Anna Singer
  På en pressträff den 27 oktober presenterade socialminister Lena Hallengren en utredning om internationella adoptioner. Professor Anna Singer utses till särskild utredare. Foto:Regeringskansliet

  3. Utredning av Sveriges internationella adoptionsverksamhet

  Regeringen tillsätter en utredning som ska kartlägga och analysera hur regelverk, organisering och processer inom Sveriges internationella adoptionsverksamhet har fungerat tillbaka i tiden fram till i dag. Till särskild utredare utses professorn Anna Singer. Lärdomarna ska ge vägledning för utvecklingen framåt av Sveriges internationella adoptionsverksamhet.

 • Stillbildfoto från filmen på träd i höstsolen. Undertexten är: Det pågår ett brett arbete i Regeringskanlsliet för att stärka barnets bästa.
  Socialdepartementet har en rad pågående insatser för att stärka barnets bästa. Foto: Regeringskansliet

  4. Webbtv: Intervju med Lena Hallengren om arbetet för att stärka barnets bästa

  Socialminister Lena Hallengren berättar i en filmad intervju om regeringens arbete för att stärka barnets bästa inom Socialdepartementets politikområde.

 • Utredare Carina Ohlsson och socialminister Lena Hallengren
  Regeringen har utsett Carina Ohlsson till särskild utredare. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  5. Utredning ska se över kvaliteten vid placeringar av barn och unga

  Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över och föreslå åtgärder för hur kvaliteten i vården kan öka när barn och unga placeras utanför det egna hemmet i familjehem, jourhem, stödboenden eller hem för vård eller boende (HVB), inklusive SiS särskilda ungdomshem. Regeringen har utsett Carina Ohlsson till särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 10 april 2023.

 • Foto på en skylt med logotype och namnet Statens institutionsstyrelse
  Statens institutionsstyrelse, SiS, driver 21 särskilda ungdomshem där man tar emot ungdomar med psykosociala problem samt verkställer påföljden sluten ungdomsvård. Foto: Patrik Österberg/ TT Nyhetsbyrån

  6. Utbildad personal och bättre säkerhet på SiS-hemmen

  I budgetpropositionen för 2022 får Statens institutionsstyrelse (SiS)ett ökat årligt anslag med 100 miljoner kronor. Därefter en höjning med 140 miljoner kronor från 2023. Medlen ska bland annat användas till en förstärkning av utbildningsorganisationen på SiS för att säkerställa att vården av ungdomar och klienter kan hålla hög kvalitet.

 • Foto av tre flickor där man inte ser deras ansikten. De håller i mobildtelefon
  Verksamheten ska ses över för flickor som vårdas på SiS särskilda ungdomshem. Foto: MaskoT/TT Nyhetsbyrå

  7. Analysera hur SiS bedriver vård av flickor

  Mot bakgrund av uppgifter om missförhållanden som förekommit på de särskilda ungdomshemmen ska verksamheten ses över för flickor som vårdas på SiS särskilda ungdomshem. Statskontoret fick i mars 2021 i uppdrag att analysera förutsättningarna för SiS att bedriva ändamålsenlig vård med särskilt fokus på vård av flickor. Därutöver ska IVO också särskilt följa upp och analysera redan vidtagna åtgärder samt utfallet av de tidigare anmälningar om missförhållanden på ungdomshemmen. Uppdragen ska redovisas i december 2021 och mars 2022.

 • Foto på en skylt med logotype och namnet Statens institutionsstyrelse
  Statens institutionsstyrelse, SiS, driver 21 särskilda ungdomshem där man tar emot ungdomar med psykosociala problem samt verkställer påföljden sluten ungdomsvård. Foto: Patrik Österberg/ TT Nyhetsbyrån

  8. Höjd säkerhet vid SiS särskilda ungdomshem

  Statens institutionsstyrelse, SiS, driver 21 särskilda ungdomshem där man tar emot ungdomar med psykosociala problem samt verkställer påföljden sluten ungdomsvård. Med anledning av de senaste årens utveckling där allt fler av de placerade ungdomarna har ett större våldskapital har myndighetens uppdrag försvårats och ungdomarnas trygghet och säkerhet försämrats. Just nu pågår därför ett intensivt arbete med att differentiera ungdomshemmen och höja säkerheten. Genom att dela in ungdomshemmen i olika säkerhetsklasser skapas tryggare och lugnare miljöer som möjliggör för ungdomarna att göra nya vägval och lämna tidigare kriminalitet och missbruk.

 • En flicka står bakom en gardn och titar ut genom ett fönster i ett höghus.
  Regeringen avser att under 2022 lämna förslag på lagförslag om skyddat boende. Foto: Chrisof Schuerpf/TT Nyhetsbyrå

  9. Reformering av skyddat boende

  Under 2022 avser regeringen lämna lagförslag om skyddat boende som en placeringsform enligt socialtjänstlagen med tillståndsplikt och höjda kvalitetskrav. Socialnämnden föreslås få en möjlighet att med endast en vårdnadshavares samtycke besluta om omedelbar placering av barn i skyddat boende samt val eller byte av skola.

 • Flygplan på en flygplats med vänthallen i bkagrunden.
  Utvidgat utreseförbud för barn. Foto: Johan Nilsson/ TT Nyhetsbyrån

  10. Utvidgat utreseförbud för barn

  Den 1 juli 2020 infördes bestämmelser om utreseförbud för barn. Bestämmelserna ska skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas.

 • En flicka och hennes pappa går längs en väg
  Regeringens åtgärder ska säkerställa att barn får sina rättigheter tillgodosedda Foto: TT Nyhetsbyrån

  11. Att göra anmälningar som gäller barn sökbara

  Socialstyrelsen redovisade 2019 ett uppdrag om att analysera de rättsliga förutsättningarna för socialtjänstens behandling av personuppgifter vid anmälningar avseende barn som inte leder till utredning. I uppdraget ingick även att lämna förslag på de författningsändringar som är nödvändiga för att hålla sådana anmälningar sökbara. Författningsförslagen ska bland annat utgå ifrån vad som är mest lämpligt utifrån avvägningar avseende barns behov av skydd, intrång i den personliga integriteten och behov av sekretess. Ärendet bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

 • Två flickor siter i en soffa och läser en bok.
  Den förstärkta tillsynen ska bland annat särskilt uppmärksamma hur barnets bästa beaktas i handläggningen, arbetet med att noga följa vården, samt arbetet med att följa upp ett barns situation. Foto: Anders Andersson/Scandinav/TT Nyhetsbyrå

  12. Stärkt tillsyn av ärenden som rör barn och unga

  Regeringen ger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att under år 2021–2022 förstärka tillsynen av socialtjänstens handläggning av ärenden som rör stöd och skydd till barn och unga.

 • Foto på två ungdomar i silhuett som sitter högt upp på en byggnadsställning.
  En utredare har uppdrag att utreda om det, i syfte att skydda barn från att fara illa, bör införas en möjlighet för socialnämnden att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller i vissa områden. Foto:Matthias Schrader/TT NYhetsbyrån

  13. Uppdrag om att ta fram nya bestämmelser som möjliggör beslut om vistelseförbud för barn

  Den 28 maj 2021 fick en utredare i uppdrag att utreda om det, i syfte att skydda barn från att fara illa, bör införas en möjlighet för socialnämnden att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller i vissa områden. Det kan exempelvis handla om att skydda barn från miljöer där de riskerar påtryckning för att begå brott, eller där de till och med riskerar att anlitas för kriminella tjänster. Uppdraget ska redovisas den 28 mars 2022.

 1. 1 Nationell handlingsplan för europeiska barngarantin
 2. 2 Regeringen lämnar förslag om Lex Lilla hjärtat till riksdagen
 3. 3 Utredning av Sveriges internationella adoptionsverksamhet
 4. 4 Webbtv: Intervju med Lena Hallengren om arbetet för att stärka barnets bästa
 5. 5 Utredning ska se över kvaliteten vid placeringar av barn och unga
 6. 6 Utbildad personal och bättre säkerhet på SiS-hemmen
 7. 7 Analysera hur SiS bedriver vård av flickor
 8. 8 Höjd säkerhet vid SiS särskilda ungdomshem
 9. 9 Reformering av skyddat boende
 10. 10 Utvidgat utreseförbud för barn
 11. 11 Att göra anmälningar som gäller barn sökbara
 12. 12 Stärkt tillsyn av ärenden som rör barn och unga
 13. 13 Uppdrag om att ta fram nya bestämmelser som möjliggör beslut om vistelseförbud för barn

Innehåll om regeringens insatser för att stärka barnets bästa

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 26 träffar.