Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter SOU 2021:83

Publicerad

Utredningen redovisar i detta betänkande uppdraget att ta fram förslag som innebär ökade möjligheter för statliga universitet och högskolor att avskilja en student från högskoleutbildning. I uppdraget ingick även att ta ställning till om belastningsregisterkontroll bör ligga till grund för antagning till vissa högskoleutbildningar samt om belastningsregisterkontroll bör införas inom fler utbildningar än lärarutbildningen.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bland annat att:

  • Belastningsregisterkontroll ska vara obligatorisk inför antagning till vissa lärarutbildningar och hälso- och sjukvårdsutbildningar. De utbildningar som omfattas av förslaget är utbildningar till förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare samt utbildningar till läkare, sjuksköterska, psykolog och fysioterapeut.
  • En ny avskiljandegrund ska införas som innebär att studenter på utbildningar som omfattas av antagningskontroll ska avskiljas om de under utbildningen döms för vissa brott.
  • Ytterligare en ny avskiljandegrund ska införas som innebär att studenter ska avskiljas om de genom särskilt klandervärt uppträdande, under eller i anslutning till utbildningen, visat sig uppenbart olämpliga att fortsätta sina studier.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter

    Utredningen redovisar i detta betänkande uppdraget att ta fram förslag som innebär ökade möjligheter för statliga universitet och högskolor att avskilja en student från högskoleutbildning. I uppdraget ingick även att ta ställning till om belastningsregisterkontroll bör ligga till grund för antagning till vissa högskoleutbildningar samt om belastningsregisterkontroll bör införas inom fler utbildningar än lärarutbildningen.

Lagrådsremiss

Proposition