Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

AP-fonderna i pensionssystemet - effektivare förvaltning av pensionsreserven SOU 2012:53

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Betänkandet är Buffertkapitalsutredningens förslag till bättre förutsättningar för god avkastning och kostnadseffektiv förvaltning av pensionssystemets buffertkapital.

– Det är min förhoppning att många med mig nu tar del av utredningens förslag och att vi får en bred och saklig diskussion i denna komplexa fråga som berör så många, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Översynen har gjorts mot bakgrund av att nuvarande regelverk i stort sett varit oförändrat under drygt tio år, för att ta tillvara erfarenheter som gjorts och göra anpassningar till utvecklingen på de finansiella marknaderna. Syftet är att effektivisera förvaltningen, till nytta för dagens och framtidens pensionärer.

Betänkandet kommer att remitteras under hösten 2012 och förslaget bereds därefter i samråd med Pensionsgruppen, med företrädare för de fem partierna bakom pensionsöverenskommelsen (C, FP, KD, M, S).

Bakgrund

Regeringen beslutade den 29 september 2011 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utvärdera lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) och lagen (2000:193) om Sjätte AP fonden.

Utredningen fick i uppgift att utvärdera fondernas uppdrag och placeringsregler och att undersöka möjliga effektiviseringar av förvaltningen, med beaktande av risken för maktkoncentration. Utredningen har antagit namnet Buffertkapitalsutredningen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition