Skrivelse från Finansdepartementet

Meddelande om kommande förslag om begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år Skr. 2020/21:212

Publicerad

Ladda ner:

I skrivelsen aviseras kommande förslag om en särskild begränsningsregel för underskott från tidigare år. Förslaget innebär att möjligheten att utnyttja tidigare års underskott upphör efter en ägarförändring, om underskotten med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett.

Syftet med det kommande förslaget är att motverka handel med
underskottsföretag och att beloppsspärren kringgås, vilket medför stor risk för ett betydande skattebortfall. Om åtgärder inte omedelbart vidtas finns det även stor risk för betydande framtida skattebortfall. Det finns därför enligt regeringens mening särskilda skäl för att med stöd av
undantagsbestämmelsen i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen
tillämpa det kommande förslaget från och med dagen efter det att denna skrivelse överlämnats till riksdagen, dvs. från och med den 11 juni 2021.