Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om särskild löneskatt för äldre Skr. 2020/21:162

Publicerad

Riksrevisionen har i rapporten Särskild löneskatt för äldre – redovisning och effekter (RiR 2020:24) granskat den särskilda löneskatten på förvärvsinkomster för personer över 65 år.

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringen inte har redovisat tillräckliga underlag för att det ska vara möjligt att bedöma effekterna av skatteutgifter i form av en nedsatt eller slopad särskild löneskatt för äldre. Det är enligt Riksrevisionen också oklart om reformerna av den särskilda löneskatten för äldre har infriat riksdagens intentioner.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att förtydliga hur redovisade
skatteutgifter förändras vid regelförändringar av den särskilda löneskatten för äldre samt att redovisa en uppföljande analys av de skatteutgifter som redovisas med anledning av den nedsatta särskilda löneskatten för äldre inom ramen för skatteutgiftsredovisningen. Regeringen rekommenderas också att särskilt följa upp och utvärdera avskaffandet av den särskilda löneskatten för äldre 2019 med fokus på bedömning av sysselsättningseffekter.

Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens synpunkter på
redovisningen av skatteutgifterna och avser att i analysavsnittet i en
kommande skatteutgiftsskrivelse närmare beskriva den särskilda löneskatten för äldre.

I och med denna redovisning anser regeringen att Riksrevisionens
rapport är slutbehandlad.