Skrivelse från Justitiedepartementet

Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning Skr. 2012/13:47

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redogörs för tillämpningen under år 2011 av bestämmelserna i rättegångsbalken om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål. Skrivelsen omfattar inte användningen av dessa tvångsmedel i förundersökningar som handläggs av Säkerhetspolisen.