Proposition från Finansdepartementet

Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier Prop. 2021/22:92

Publicerad

I denna proposition lämnas förslag till ändringar i lagen om den officiella statistiken och i offentlighets- och sekretesslagen, som syftar till att den statistikansvariga myndigheten ska kunna lämna ut uppgifter på individnivå om inkomstförhållanden, skulder och förmögenhet till det internationella data- och forskningscentret Luxembourg Income Study (LIS) i Luxemburg.

Ladda ner:

Uppgifterna ska inte direkt kunna hänföras till någon enskild person och endast i begränsad utsträckning utgöras av känsliga personuppgifter.

Förslagen innebär att en stor mängd personuppgifter kommer att lämnas ut till LIS för att, utan hinder av statistiksekretessen, kunna användas för statistik- och forskningsändamål. Riskerna för de enskildas personliga integritet bedöms som obefintliga.

Lagändringarna föreslås träda kraft den 1 maj 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Statistik över hushållens tillgångar och skulder

    En särskild utredare ska grundligt belysa och analysera hur individbaserad statistik över hushållens tillgångar och skulder kan tas fram och användas för att ge en fullgod bild av hushållens finansiella ställning utan att den personliga integriteten och skyddet för personuppgifter åsidosätts.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier

    I denna lagrådsremiss lämnas förslag till ändringar i lagen om den officiella statistiken och i offentlighets- och sekretesslagen, som syftar till att den statistikansvariga myndigheten ska kunna lämna ut uppgifter på individnivå om inkomstförhållanden, skulder och förmögenhet till det internationella data- och forskningscentret Luxembourg Income Study (LIS) i Luxemburg.

Proposition (1 st)

  • Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier

    I denna proposition lämnas förslag till ändringar i lagen om den officiella statistiken och i offentlighets- och sekretesslagen, som syftar till att den statistikansvariga myndigheten ska kunna lämna ut uppgifter på individnivå om inkomstförhållanden, skulder och förmögenhet till det internationella data- och forskningscentret Luxembourg Income Study (LIS) i Luxemburg.

Riksdagsbeslut