Proposition från Finansdepartementet

Nya kapitaltäckningsregler för mycket stora värdepappersbolag Prop. 2021/22:88

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen föreslår åtgärder för att genomföra nya kapitaltäckningsregler för mycket stora värdepappersbolag. Genom förslagen anpassas svensk rätt till EU:s värdepappersbolagsförordning och genomförs i svensk rätt EU:s värdepappersbolagsdirektiv.

Förslaget innebär att mycket stora värdepappersbolag ska tillämpa det
kapitaltäckningsregelverk som gäller för kreditinstitut. Det medför att
sådana bolag ska tillämpa kraven på kapital och organisation i
EU:s tillsynsförordning och de bestämmelser som i svensk rätt genomför EU:s kapitaltäckningsdirektiv.

Det finns i dagsläget inga mycket stora värdepappersbolag i Sverige.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)