Proposition från Finansdepartementet

Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin Prop. 2020/21:200

Publicerad

I propositionen föreslås att det införs en ny lag om tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin.

Ladda ner:

Skattereduktionen ges till fysiska personer med arbetsinkomster överstigande 60 000 kronor och understigande 500 000 kronor om året.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 december 2021 och tillämpas första
gången för det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.
Lagen föreslås upphöra vid utgången av 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Genväg