Proposition från Finansdepartementet

Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och framåt Prop. 2020/21:87

Publicerad

Ladda ner:

Vid Europeiska rådets möte i Bryssel den 17–21 juli 2020 träffades en
överenskommelse om dels en flerårig budgetram och ett antal reformer på EU-budgetens utgiftssida, dels ett antal ändringar i EU-budgetens finansieringssystem, inklusive systemet för de s.k. egna medlen. De delar av överenskommelsen som rör ändringar i EU-budgetens finansieringssystem har därefter formaliserats i ett beslut av Europeiska unionens råd den 14 december 2020.

För att beslutet ska bli giltigt krävs enligt artikel 311 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt ett nationellt godkännande i enlighet
med respektive medlemsstats konstitutionella krav. I propositionen föreslås att riksdagen ska godkänna rådets beslut.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut