Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter

Publicerad

Ladda ner:

Den 18 februari 2020 beslutades ett nytt direktiv inom mervärdesskatteområdet, rådets direktiv (EU) 2020/284 om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller införandet av vissa krav för betaltjänstleverantörer samt en kompletterande förordning, rådets förordning (EU) 2020/283 om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri. Ändringarna innebär att en ny skyldighet införs för betaltjänstleverantörer att till Skatteverket redovisa uppgifter om vissa betalningstransaktioner som de genomför. Skatteverket ska sända uppgifterna vidare till Europeiska kommissionen som i sin tur samlar uppgifterna i ett centralt elektroniskt system, kallat Cesop. Medlemsstaterna får under vissa förutsättningar åtkomst till uppgifterna i Cesop för att bekämpa mervärdesskattebedrägerier.

I lagrådsremissen lämnas förslag att införa en uppgifts- och dokumentationsskyldighet för betaltjänstleverantörer. Förslagen innebär i huvudsak följande:

  • En betaltjänstleverantör är under vissa förutsättningar skyldig att till
    Skatteverket lämna uppgifter om gränsöverskridande betalningar.
  • Betaltjänstleverantörer ska dokumentera de uppgifter som behövs för
    att uppgiftsskyldigheten ska kunna fullgöras.
  • Skatteverket kan ta ut dokumentations- respektive rapporteringsavgift
    av en betaltjänstleverantör som inte fullgör sina skyldigheter.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)