Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Ökad kontroll i hälso- och sjukvården

Publicerad

När regioner ingår avtal med privata vårdgivare, som även har andra uppdragsgivare, föreslår regeringen att man bland annat ska säkra att vårdgivarens övriga uppdrag inte på ett negativt sätt påverkar de uppgifter som regionen har lämnat.

Ladda ner:

Meningen med förslaget är att säkerställa en god och patientsäker vård när privata vårdgivare bedriver både offentligfinansierad och privatfinansierad vård.

Vitesföreläggande om man inte anmäler till vårdregistret

Regeringen föreslår att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska förelägga för den som inte har fullgjort sin skyldighet att anmäla till vårdgivarregistret att göra det. Beslut om föreläggande ska få förenas med vite.

Samtidigt ska bestämmelsen om straffansvar för underlåtenhet att anmäla upphöra att gälla.

Regeringen föreslår att primärvårdens grunduppdrag ska omfatta rehabiliterande insatser.

Regeringen föreslår att bestämmelserna om möjligheten för IVO att besluta om föreläggande föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Övriga förslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Begränsning av privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård

    En särskild utredare ska beskriva privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Utredaren ska föreslå åtgärder som ska se till att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte får snabbare tillgång till vård eller bättre vård i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården framför patienter utan försäkring. Detta ska säkerställa att alla patienter i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården får vård på lika villkor.

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ökad kontroll i hälso- och sjukvården

    När regioner ingår avtal med privata vårdgivare, som även har andra uppdragsgivare, föreslår regeringen att man bland annat ska säkra att vårdgivarens övriga uppdrag inte på ett negativt sätt påverkar de uppgifter som regionen har lämnat.

Proposition (1 st)

  • Ökad kontroll i hälso- och sjukvården

    När regioner ingår avtal med privata vårdgivare, som utöver regionen har ytterligare uppdragsgivare, föreslår regeringen att det i avtalet ska framgå hur man ska säkra att vårdgivarens övriga uppdrag inte negativt påverkar hur man utför de uppgifter som regionen har lämnat och hur detta följas upp. Meningen är att säkra en god och patientsäker vård ifall då en privat vårdgivare bedriver både offentligfinansierad och privatfinansierad vård.

Riksdagen