Kvotplikt för biodrivmedel

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en ny lag om kvotplikt för biodrivmedel och ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Regeringens förslag innebär ett krav på att hållbara biodrivmedel ska ingå i bensin och i dieselbränsle. I bensin ska andelen hållbara biodrivmedel vara minst 4,8 volymprocent från och med den 1 maj 2014. Från och med den 1 maj 2015 ska volymen uppgå till minst 7 volymprocent. I dieselbränsle ska andelen hållbara biodrivmedel uppgå till minst 9,5 volymprocent varav minst 3,5 volymprocent ska uppfyllas med vissa särskilt anvisade biodrivmedel som kan anses ha extra fördelar.

Regeringens förslag innebär vidare att energiskatten för alla hållbara biodrivmedel som ingår i bensin eller dieselbränsle tas ut med belopp som motsvarar energiskattesatsen för jämförbart fossilt drivmedel, omräknat efter energiinnehåll. Den nuvarande skattebefrielsen för höginblandade och rena biodrivmedel som inte ingår i bensin eller dieselbränsle behålls även efter 2013 för att ge dessa biodrivmedel fortsatt goda förutsättningar och stabila spelregler.

I fråga om koldioxidskatten gör regeringen i lagrådsremissen den grundläggande principiella bedömningen att ingen sådan bör tas ut på hållbara bränslen som framställts av biomassa eftersom dessa inte innehåller fossilt kol. För icke hållbara biodrivmedel bör dock nuvarande regler behållas, dvs. att koldioxidskatt och energiskatt tas ut med samma belopp per liter respektive kubikmeter som för jämförbart fossilt drivmedel.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)