Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna lagrådsremiss lämnas förslag om ändring i bestämmelserna om beskattning av finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto.

I lagrådsremissen föreslås att som utgångspunkt ska gälla att finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto och som är förpliktelser för innehavaren ska undantas från konventionell beskattning. Syftet med förslaget är att förhindra möjligheten till skatteplanering genom att inom ett investeringssparkonto skapa vinster som schablonbeskattas och förluster som beskattas konventionellt. Eftersom förluster i det konventionella beskattningssystemet kan ge rätt till en skattereduktion som baseras på en nominell skattesats på trettio procent medan den effektiva skattesatsen som ligger till grund för schablonbeskattningen av tillgångar på investeringssparkonto under normala ränteförhållanden är lägre, kan detta utnyttjas på ett sätt som inte är avsett.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Lagstiftningskedjan