Lagrådsremiss från Kulturdepartementet

Ett förenklat trossamfundsregister

Publicerad Uppdaterad

I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan och i lagen (1998:1593) om trossamfund. Förslaget innebär att registret över trossamfund förenklas så att enbart en kontaktperson för varje trossamfund registreras i stället för som i dag, alla som ingår i styrelsen eller motsvarande organ.

Ladda ner:

För andra trossamfund än Svenska kyrkan ska också uppgifter om en kontaktperson för varje registrerad organisatorisk del föras in i registret. Svenska kyrkan får lämna uppgifter om en kontaktperson för enskilda församlingar, kyrkliga samfälligheter eller stift. Med kontaktperson avses en person som är behörig att företräda trossamfundet eller en organisatorisk del av ett trossamfund i frågor om registrering.

Vidare föreslås att registreringsmyndigheten får avregistrera ett trossamfund som låter bli att betala registerhållningsavgiften.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ett förenklat trossamfundsregister

    I denna promemoria föreslås ändringar i lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan, i lagen (1998:1593) om trossamfund och i förordningen (1999:731) om registrering av trossamfund.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett förenklat trossamfundsregister

    I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan och i lagen (1998:1593) om trossamfund. Förslaget innebär att registret över trossamfund förenklas så att enbart en kontaktperson för varje trossamfund registreras i stället för som i dag, alla som ingår i styrelsen eller motsvarande organ.

Proposition (1 st)