Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Kommittén om kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott (Ju 2021:14) Dir. 2022:55

Publicerad

Utvidgning av uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 20 oktober 2021 kommitté­direktiv om kriminali­sering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott (dir. 2021:87).

Kommittén om kriminali­sering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott ska utöver vad som framgår av redan beslutade kommitté­direktiv

  • ta ställning till om straff­ansvaret för hets mot folkgrupp uttryckligen bör omfatta dels upp­maning till våld, dels gärningar riktade mot enskilda individer i de skyddade grupperna,
  • lämna författ­nings­förslag om kommittén kommer fram till att en ändring bör göras, och
  • för det fall kom­mittén kommer fram till att en ändring bör göras, ta ställning till om mot­svarande ändring även bör göras på det område som skyddas av tryck­frihets­förord­ningen och yttrande­frihets­grund­lagen och i så fall lämna författ­nings­förslag.

Utrednings­tiden ligger fast. Upp­draget ska alltså redovisas senast
den 20 april 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition