Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Förstärkt byggkontroll för att förhindra allvarliga personskador Dir. 2022:43

Publicerad

En särskild utredare ska dels utreda och lämna förslag på hur det för vissa byggnadsverk kan införas en förstärkt kontroll av att vissa tekniska egenskapskrav uppfylls, dels utreda om det behövs ytterligare reglering av certifieringsorgans verksamhet i plan- och byggregelverket. Syftet med utredningen är bl.a. att förhindra att brister i byggnadsverk leder till olyckor, framför allt sådana med allvarliga personskador som följd.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • utreda och föreslå hur en förstärkt kontroll av vissa egenskapskrav kan införas vid projektering och uppförande av vissa byggnadsverk samt ta ställning till om en liknande kontroll även bör införas under
    förvaltningsskedet och föreslå hur den i så fall bör utformas,
  • utreda om det behövs ytterligare reglering av certifieringsorgans
    verksamhet i plan- och byggregelverket, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Förstärkt byggkontroll för att förhindra allvarliga personskador

    En särskild utredare ska dels utreda och lämna förslag på hur det för vissa byggnadsverk kan införas en förstärkt kontroll av att vissa tekniska egenskapskrav uppfylls, dels utreda om det behövs ytterligare reglering av certifieringsorgans verksamhet i plan- och byggregelverket. Syftet med utredningen är bl.a. att förhindra att brister i byggnadsverk leder till olyckor, framför allt sådana med allvarliga personskador som följd.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition