Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor Dir. 2022:42

Publicerad

En särskild utredare ska utreda och ta fram förslag på åtgär­der som särskilt syftar till att skynda på utrikes födda kvinnors etable­ring på arbets­marknaden.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • föreslå om mål­gruppen för Arbets­förmed­lingens etablerings­program bör utvidgas,
  • föreslå hur ramtiden för etablerings­programmet kan anpassas så att den inte begränsar möjlig­heten att ta del av insatser,
  • föreslå hur etablerings­programmet kan göras mer flexibelt för nyan­lända som står långt från arbets­marknaden,
  • föreslå hur jäm­ställd­hets­perspek­tivet kan synlig­göras i integrations­politiken, och
  • lämna nödvändiga för­fattnings­förslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Genväg