Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Översyn av karens och sjuklön Dir. 2022:23

Publicerad

En särskild utredare ska se över reglerna för karens och sjuklön. Syftet med översynen är att reglerna för karens och sjuklön ska få en utformning som bidrar till att inkomstbortfall under sjukdom bärs på ett mer solidariskt och fördelningspolitiskt träffsäkert sätt samt motverkar riskerna för sjuknärvaro.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2023.