Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (Ju 2020:20) Dir. 2022:13

Publicerad

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 14 oktober 2020 kommitté­direktiv om utökade möjlig­heter att använda hemliga tvångs­medel (dir. 2020:104). Enligt direk­tiven ska en särskild utredare se över delar av regle­ringen om hemliga tvångs­medel. Syftet är att ta ställ­ning till hur hemliga tvångs­medel ska kunna användas i större utsträck­ning för att bekämpa allvarlig brotts­lighet. I upp­draget ingår bl.a. att ta ställ­ning till i vilka situa­tioner hemlig över­vakning av elektro­nisk kommu­nikation bör få användas för att lokali­sera skäligen
miss­tänkta. Utredaren ska även ta ställ­ning till om skyddet för den perso­nliga inte­griteten bör stärkas och vid behov lämna sådana förslag.

Utredaren får nu, utöver vad som framgår av de ursprung­liga direktiven, även i uppdrag att

  • särskilt bedöma om det finns ett behov av att ändra reglerna om under­rättelse till enskild om använd­ning av hemliga tvångs­medel,
  • ta ställ­ning till om och i så fall i vilka situa­tioner hemlig över­vakning av elektro­nisk komm­unika­tion bör få använ­das för att lokali­sera personer som är häktade i sin frånvaro efter att en förunder­sökning har avslutats eller som har uteblivit eller avvikit från verk­ställig­het av påföljder, och
  • lämna förslag till författ­nings­ändringar som bedöms nödvändiga.

Enligt direktiven skulle upp­draget redovisas senast den 14 april 2022. Utred­nings­tiden ligger fast för större delen av det ursprung­liga uppdraget som ska redo­visas i ett del­betänkande. Utred­nings­tiden ska dock förlängas för frågan i de ursprung­liga direktiven om i vilka situa­tioner hemlig över­vakning av elektro­nisk kommu­nikation bör få användas för att lokali­sera skäligen miss­tänkta. Den frågan ska, tillsam­mans med den del av upp­draget som omfattas av dessa tilläggs­direktiv, slut­redo­visas senast den 14 oktober 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (Ju 2020:20)

    Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget

  • Utökade möjlig­heter att använda hemliga tvångs­medel

    En särskild utredare ska se över delar av regle­ringen om hemliga tvångs­medel. Syftet är att ta ställning till hur hemliga tvångs­medel ska kunna användas i en större utsträck­ning för att bekämpa allvarlig brotts­lighet. Brott som begås i krimi­nella miljöer kan av olika skäl vara särskilt svåra att utreda. De brotts­bekäm­pande myndig­heterna måste ha tillgång till ändamåls­enliga och verknings­fulla verktyg för att effektivt kunna bekämpa sådana brott. Utredaren ska noga väga behovet av en effektiv brotts­bekämp­ning mot den enskildes rätt till skydd för sin personliga integritet. En sådan avväg­ning ska göras för varje förslag för sig och även när det gäller för­slagen samman­taget. Förslagen ska även uppfylla högt ställda krav på rätts­säkerhet.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Genväg