Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet (Ju 2021:15) Dir. 2021:113

Publicerad

Förkortad tid för uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 2 november 2021 kommitté­direktiv om preven­tiva tvångs­medel för att  förhindra allvarlig brotts­lighet (dir. 2021:102). Uppdraget skulle enligt direk­tiven redo­visas senast den 2 februari 2023.

Utrednings­tiden förkortas. Uppdraget ska i stället redo­visas redan den 14 oktober 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel

    Utredningens uppdrag har varit att överväga i vilken utsträck­ning det ska införas utökade möjlig­heter att använda tvångs­medel utanför en för­under­sökning, s.k. preven­tiva tvångs­medel, för att för­hindra allvarlig brotts­lighet som före­kommer inom ramen för krimi­nella nätverk.

Lagrådsremiss

Proposition

Genväg