Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida − ett modernare regelverk Dir. 2021:94

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över socialförsäkringsskyddet för gravida. Översynen gäller främst reglerna om graviditetspenning. Meningen är att modernisera skyddet så att förmånen i högre utsträckning fungerar ändamålsenligt för gravida arbetstagare och egenföretagare.

Ladda ner:

Försäkringsskyddet för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av graviditet ska vara likvärdigt med skyddet för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

Grunderna för rätten till graviditetspenning uppdateras utifrån
aktuell forskning. Förmånsperioden och ersättningsnivån ses över.
För- och nackdelar med en mer generellt utformad graviditetspenning under graviditetens senare del  analyseras. Inkomstbortfallsprincipen ska gälla.

Utredaren ska bland annat

  • utifrån aktuell forskning lämna förslag som syftar till att modernisera
    regelverket om graviditetspenning när det gäller i vilka situationer och under vilken period rätt till graviditetspenning ska finnas,
  • undersöka i vilken utsträckning arbetsgivare vidtar relevanta åtgärder för att möjliggöra att gravida kan fortsätta att arbeta genom graviditeten samt hur Försäkringskassan handlägger dessa uppgifter och, vid behov, lämna förslag som syftar till att arbetsgivarna i större utsträckning ska vidta relevanta åtgärder,
  • utreda gränsdragningen mellan sjukpenning och graviditetspenning samt se över inkomstbortfallsprincipen inom graviditetspenningen,
  • lämna förslag som syftar till att jämställa försäkringsskyddet vid nedsatt arbetsförmåga på grund av graviditet med försäkringsskyddet vid nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom,
  • analysera för- och nackdelar med en mer generell graviditetspenning under graviditetens senare del, inklusive analysera vilka grupper som bör omfattas av en sådan lösning,
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2023.