Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

En översyn av regleringen om krigs­delegationen, var riksmötet hålls och regeringens normgivnings­kompetens i allvarliga fredstida kriser Dir. 2021:80

Publicerad

En parla­men­tariskt samman­satt kommitté får i upp­drag att göra en översyn av regle­ringen om krigs­deleg­ationen, var riks­mötet hålls och regeringens norm­givnings­kompe­tens i all­varliga freds­tida kriser. Syftet med utred­ningen är att säker­ställa att regle­ringen av hur riks­dagens arbete organi­seras vid krig eller krigs­fara är ända­måls­enlig, att över­väga om bestäm­melserna om var riks­mötet hålls bör ändras och att över­väga om regeringens norm­givnings­kompe­tens i all­varliga freds­tida kriser bör utvidgas.

Ladda ner:

Kommittén ska bl.a.

 • analysera om ord­ningen med en krigs­dele­gation alltjämt är ett ända­måls­enligt sätt att organi­sera riks­dagens arbete i krig och krigsfara,
 • analysera krigs­dele­gationens samman­sättning, funktion och befogen­heter,
 • belysa och över­väga om det finns skäl till änd­ringar av bestäm­mel­serna om krigs­dele­gationen,
 • överväga om tillämp­ningsområdet för bestäm­melserna i 15 kap. regerings­formen är ända­måls­enligt utformat,
 • analysera om det bör göras möjligt att skilja på kammare och utskott som två olika delar av riksmötet, eller om det på annat sätt bör göras möjligt att ha olika regler om var och hur utskotten och kammaren samman­träder,
 • överväga om det bör vara möjligt att bestämma att samman­träden ska kunna hållas digitalt utan att en samman­trädesort sätts ut,
 • bedöma om den samman­trädesort som anges för riksmötet i regerings­formen bör specifi­ceras på annat sätt än i dag, och
 • bedöma om det finns ett behov av att utvidga regeringens norm­givnings­kompetens i allvarliga freds­tida kriser.

Kommittén ska lämna de förslag till grund­lags­ändringar och andra författ­nings­ändringar som kommittén bedömer vara motiverade.

Uppdraget ska redo­visas senast den 15 november 2023. Om kom­mittén bedömer att det är lämpligt, får den lämna ett eller flera del­betänkanden.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • En översyn av regleringen om krigs­delegationen, var riksmötet hålls och regeringens normgivnings­kompetens i allvarliga fredstida kriser

  En parla­men­tariskt samman­satt kommitté får i upp­drag att göra en översyn av regle­ringen om krigs­deleg­ationen, var riks­mötet hålls och regeringens norm­givnings­kompe­tens i all­varliga freds­tida kriser. Syftet med utred­ningen är att säker­ställa att regle­ringen av hur riks­dagens arbete organi­seras vid krig eller krigs­fara är ända­måls­enlig, att över­väga om bestäm­melserna om var riks­mötet hålls bör ändras och att över­väga om regeringens norm­givnings­kompe­tens i all­varliga freds­tida kriser bör utvidgas.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition