Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om barn som misstänks för brott (Ju 2019:15) Dir. 2021:41

Publicerad

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 19 december 2019 kommittédirektiv om förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (dir. 2019:103). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 21 juni 2021.

Utredaren får nu även i uppdrag att

  • analysera behovet av utökade möjligheter att företa beslag, husrannsakan och kroppsvisitation mot barn under 15 år,
  • lämna förslag på de författningsändringar eller andra åtgärder som bedöms nödvändiga för att beslag, husrannsakan och kroppsvisitation ska kunna företas mot barn under 15 år i tillräcklig omfattning,
  • säkerställa att de förslag som lämnas är förenliga med de krav som ställs upp enligt regeringsformen, Europakonventionen, barnkonventionen och Sveriges åtaganden i övrigt när det gäller mänskliga rättigheter, och
  • bedöma om förslagen är proportionerliga och ändamålsenliga.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 21 januari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition