Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om betrodda tjänster Dir. 2020:135

Publicerad

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska, med undantag för den delredovisning som ska lämnas den 15 februari 2021, i stället slutredovisas senast den 30 juni 2021.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 12 mars 2020 kommittédirektiv till en särskild utredare att utreda förutsättningarna för en ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen i syfte att höja säkerheten och stärka tilliten när betrodda tjänster används (dir. 2020:27). I uppdraget ingår en kartläggning och analys av den offentliga förvaltningens behov av åtgärder för ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster och att lämna förslag på sådana åtgärder.

Utredaren ska även lämna nödvändiga författningsförslag. I utredarens uppdrag betonas särskilt följande delområden: tydliggörande av när avancerade respektive kvalificerade elektroniska underskrifter bör användas i den offentliga förvaltningen, validering och bevaring av elektroniska underskrifter samt användning av e-legitimation i tjänsten.

Utredningen har tagit namnet Utredningen om betrodda tjänster. Uppdraget skulle enligt direktiven slutredovisas senast den 30 december 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition